Biodiverzita

Biodiverzita je v našom programe na prvom mieste. Biodiverzitu chceme podporiť investíciami a ochranou prírodného prostredia v našich parkoch a ich okolí.

Okrem náležitej starostlivosti o biodiverzitu v rámci získavania pozemkov a zamerania sa na rozvoj hnedých polí s cieľom vyhnúť sa novej výstavbe na zelenej lúke alebo na pozemkoch s uznanou vysokou hodnotou biodiverzity sme stanovili novú stratégiu biodiverzity a cieľ, že 100 % našich rozvojových projektov musí implementovať akčný plán pre biodiverzitu.

Prečítajte si politiku biodiverzity

Implementácia biofilného dizajnu

Hoci sa jednotlivé opatrenia na zlepšenie biodiverzity v našich parkoch čoraz častejšie realizujú buď vo fáze návrhu, alebo počas priebežnej modernizácie zelených plôch, charakteristickým znakom biofilného dizajnu je dôraz na celkové prostredie alebo biotop, a nie na jednotlivý alebo izolovaný výskyt prírody. Pri zohľadnení integrovaného dizajnu ekosystém funguje na vyššej úrovni ako súčet jeho jednotlivých častí.

Stratégia biodiverzity VGP a taxonómia pre existujúce parky

Na ochranu a zlepšenie miestnej biodiverzity na stálych aktívach skupina vyvinula bezpečnostné opatrenie na zlepšenie ekosystému, ktoré sa riadi:

  • cieľom zosúladiť portfólio s nariadením EÚ o taxonómii vrátane kritérií ochrany biodiverzity a ekosystémov,

  • našou filozofiou neustáleho zlepšovania v rámci systému environmentálneho manažérstva skupiny a

  • cieľom zvýšiť využívanie "zelených" plôch, a to buď prostredníctvom vylepšenia existujúcich zelených štruktúr na biotopy, alebo prostredníctvom vylepšení, ako sú zelené strechy, zelené steny, zelené parkoviská.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov pre rozvojové projekty

Okrem náležitej starostlivosti v oblasti biodiverzity, ktorá je súčasťou nadobúdania pozemkov, musia všetky rozvojové projekty s významom pre biodiverzitu realizovať akčný plán pre biodiverzitu.Tento plán vypracúva kvalifikovaný ekológ po posúdení charakteristík miestnej biodiverzity. Jeho cieľom je zabrániť a znížiť všetky vplyvy projektu na miestnu prírodu a realizovať zoznam odporúčaní, ako napríklad používanie ekologicky certifikovaných materiálov, návrhy fasád výhodné pre vtáctvo a kompenzačné zóny alebo iniciatívy v oblasti biodiverzity, ako napríklad program výsadby stromov, včelie úle, hmyzie hotely alebo biotopy.

Výkonnosť: Biodiverzita

Zvýraznené príklady

Kompenzačná zóna vo VGP Park München

V parku VGP München sme vedľa parku vytvorili ekologickú kompenzačnú plochu. Táto oblasť má 24 hektárov polí, suchých trávnatých plôch, kvetinových pásov a rybníkov. Severná časť je zameraná na ochranu prírody a vytvorenie biotopov pre obojživelníky, južná časť sa zameriava na ochranu špeciálnych druhov vtákov, ako je napríklad ohrozený škovránok. Skvelý príklad toho, ako chceme prispieť k zachovaniu biodiverzity a ekologickej rovnováhy obcí, v ktorých pôsobíme.

Biotop v VGP Park Laatzen

V parku VGP Laatzen sme realizovali niekoľko opatrení v oblasti biodiverzity, napríklad veľký biotop na ochranu ropúch a iných plazov.

 

 

Úle v VGP Park Lliça d'Amunt

V parku VGP Lliça d'Amunt bolo na streche nainštalovaných päť úľov, ktoré boli vyzdobené miestnymi rastlinami a naplnené celkovo 250 000 včelami s cieľom podporiť miestnu biodiverzitu. Med zbierajú miestni včelári a darujú ho neziskovým organizáciám.

Iniciatívy v oblasti biodiverzity v parku VGP Gyor Beta

V rámci monitoringu biodiverzity bol park identifikovaný ako park s veľkým potenciálom pre ďalšie iniciatívy v oblasti biodiverzity a bola vypracovaná ekologická štúdia, ktorá identifikovala niekoľko opatrení na zlepšenie a ochranu existujúceho ekosystému, najmä pozdĺž južnej hranice parku, ktorá susedí s prírodným územím. Značky v parku budú upozorňovať na rôzne prítomné ekosystémy, iniciatívy prijaté na ich ochranu a vysvetľovať význam týchto opatrení pre všetkých návštevníkov.

Objavte naše parky

Aktíva spoločnosti VGP ponúkajú vysoký technický štandard a veľkú modularitu pre špecifické požiadavky potenciálnych klientov s osobitným dôrazom na energetickú účinnosť a udržateľnosť. Preskúmajte naše parky v celej Európe.

 

Vlastnosti

Kontakt

Máte otázku alebo chcete získať viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás