Právne oznámenie

4. októbra 2019 

  1. VGP NV („prevádzkovateľ“ alebo „VGP“) prevádzkuje webové stránky vgpparks.eu,  www.vgp.cz,  www.vgpparks.cz,  www.vgpparks.nl,  www.vgpparks.de,  www.vgpparks.es,  www.vgpparks.hu,  www.vgpparks.it,  www.vgpparks.lt,  www.vgpparks.lv, www.vgpparks.pt, www.vgpparks.sk, www.vgp.sk, www.vgpfm.eu, www.vgpfmservices.cz, www.vgpfmservices.eu, www.vgpinternational.eu, www.vgpplaza.com, www.vgpzaragoza.com  („webové stránky“). Prevádzkovateľ vypracoval tieto podmienky používania („zmluvné podmienky“), aby v nich definoval podmienky týkajúce sa prístupu na tieto webové stránky a ich používania. Používaním našej webovej stránky, vrátane, okrem iného, našich RSS kanálov, alebo prístupom k jej obsahu prijímate tieto zmluvné podmienky. Prevádzkovateľ môže zmluvné podmienky kedykoľvek upraviť a upravenú verziu uviesť na webovej stránke, pričom vy ako používateľ tieto zmeny prijímate tým, že budete webovú stránku používať aj po zmene zmluvných podmienok. 

  2. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek urobiť zmeny na webovej stránke a v jej obsahu a/alebo v službách uvedených na webovej stránke.

  3. Webová stránka a jej obsah sú výhradným vlastníctvom prevádzkovateľa, jeho pobočiek a/alebo poskytovateľov licencie. Pokiaľ súhlasíte so zmluvnými podmienkami a dodržiavate ich, môžete si webové stránky prehliadať a/alebo vytlačiť ich obsah. Súhlasíte s tým, že neodstránite ani nezmeníte žiadne vyhlásenia či právne oznámenia uvedené na webovej stránke. Súhlasíte s tým, že na webovú stránku budete vstupovať len cez štandardné počítačové či mobilné webové prehliadače. Ďalej súhlasíte s tým, že webovú stránku nebudete poškodzovať, kaziť, preťažovať ani znehodnocovať či zasahovať do používania stránky inými osobami.

  4. Obsah, ktorý je na webovej stránke k dispozícii, má len informatívny charakter. Aj keď sa VGP snaží, aby bol obsah webových stránok v maximálnej možnej miere správny, neposkytuje záruku presnosti, úplnosti či spoľahlivosti žiadneho obsahu, ktorý je prostredníctvom webovej stránky dostupný (na finančné informácie sa môžu vzťahovať špeciálne pravidlá v súlade so zákonom). Sami nesiete zodpovednosť za overenie informácií, na ktoré sa chystáte spoľahnúť. Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré prevádzkujú iné osoby. Odkazy neznamenajú, že prevádzkovateľ súhlasí s informáciami alebo materiálmi uvedenými na akejkoľvek inej stránke, a prevádzkovateľ sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s prístupom na prepojené webové stránky a v súvislosti s ich používaním.

  5. Odkazy na webové stránky podliehajú nasledujúcim podmienkam: (i) odkaz nesmie poškodzovať ani oslabovať dobré meno VGP; (ii) odkaz nesmie vytvárať falošné zdanie, že Vašu organizáciu alebo subjekt sponzoruje VGP alebo je akokoľvek spojená či prepojená s VGP; (iii) odkaz musí zobraziť webovú stránku na celej obrazovke, nie v „ráme“ odkazujúcej webovej stránky; a (iv) VGP si vyhradzuje právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s umiestnením odkazu podľa vlastného uváženia.

  6. Prevádzkovateľ môže podmieniť prístup k určitým informáciám uvedeným na webovej stránke poskytnutím určitých osobných informácií používateľa. V takom prípade bude prevádzkovateľ so získanými informáciami nakladať v súlade s politikou ochrany osobných údajov VGP, ktorú nájdete tu.

  7. Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky webové stránky od dátumu ich zverejnenia, t.j. od 4. októbra 2019. 

 
VGP NV 
Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antverpy, Belgicko 

Kontaktná osoba 
Petra Vanclová 
Telefón: +420 226 212 001 
E-mail: petra.vanclova@vgpparks.eu