Environment-friendly entrepreneurship? Challenge accepted!

 

 

 

 

 

Naše ciele v oblasti udržateľnosti

Čo sme doteraz dosiahli

 

 • kapacita výroby zelenej energie je 133 MWp (v prevádzke a vo výstavbe)
 • 34,9 % nášho celkového portfólia je v súčasnosti v súlade s environmentálnou certifikáciou,
 • Nadácia VGP zostavila prvých 23 podporných projektov, ktoré sme sa zaviazali finančne podporiť 7 miliónmi eur,
 • náš systém podávania správ o udržateľnosti je v súlade so štandardmi organizácií GRI a CDP o znižovaní emisií skleníkových plynov,
 • Monitorovanie a riadenie CO2 stopy portfólia budov s GRESB reportovaním
 • ciele spoločnosti VGP a naše záväzky sú v súlade s indexom SDG,
 • plán a riadenie udržateľnosti, ako aj rámec zeleného financovania majú certifikáciu vedeckého centra CICERO.

Náš prístup k udržateľnosti

Sme rodinný podnik, a preto chceme využitím nášho know-how prispieť k priaznivej a udržateľnej budúcnosti ďalších generácií.

Naše stavby neustále optimalizujeme v súlade s požiadavkami trhu a najnovšími technologickými inováciami. Energetická efektívnosť a udržateľnosť patria k našim najvyšším prioritám. Vieme, že logistické priestory je možné budovať, modernizovať, renovovať a transformovať udržateľným a technologicky vyspelým spôsobom. Je to prínosom pre životné prostredie, ale aj pre pocit pohody ľudí, ktorí u nás pracujú.  

Spoločnosť VGP aktívne podporuje inkluzívne a transparentné pracovné prostredie, pretože chce svojim zamestnancom pomáhať, aby dosahovali úspechy v rámci kultúrne rozmanitého trhu, na ktorom pôsobí. Naša silná rodinná kultúra a kolegiálna atmosféra sú založené na vzájomnej dôvere a rešpekte, a robíme všetko pre to, aby sme ľuďom poskytli príležitosť rásť, ako aj priestor na ich vlastnú iniciatívu. Vo VGP si ceníme rozmanitosť a podporujeme pracovné prostredie bez šikanovania či diskriminácie, v ktorom môžu všetci kolegovia rovnakým dielom prispieť k naplneniu našich obchodných cieľov.

Usilujeme sa vytvárať udržateľné hodnoty a byť dôveryhodným partnerom pre našich zákazníkov, zamestnancov, ako aj pre komunity, v ktorých pôsobíme.

1. Úsilie o udržateľnosť našich vlastných činností

Spoločnosť VGP sa zaviazala do roku 2030 zredukovať emisie skleníkových plynov kategórií označovaných ako Scope 1 a 2 o 50 % a do roku 2025 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Aby sa nám podarilo dosiahnuť tento ambiciózny cieľ, zaviedli sme v rôznych oblastiach našej každodennej prevádzky štyri kľúčové opatrenia založené na analýze uhlíkovej stopy v súlade s protokolom o znížení emisií skleníkových plynov, ktorá sa vykonala počas roka 2019:

 • prechod na udržateľnejší spôsob dochádzania do práce vďaka elektrickým autám a využívaniu bicyklov pri cestách kratších ako 10 km,
 • zavedenie stratégie pracovných ciest, na základe ktorej sa 20 % pracovných stretnutí nahradí konferenčnými hovormi, čím sa zredukuje cestovanie lietadlom, a v prípade ciest kratších ako 750 km sa využije vlaková doprava,
 • prechod na zmluvy o zelenej energii v našich kancelárskych budovách,
 • podpora digitalizácie, aby sa znížila spotreba papiera a produkcia odpadu.

Okrem toho sme zamestnali odborníkov na udržateľnosť, aby sme dokázali efektívne riadiť naše záväzky v oblasti udržateľnosti zvnútra. V roku 2020 pribudlo do nášho tímu pre udržateľné stavby a obnoviteľnú energiu šesť expertov. Okrem toho sa naši zamestnanci všetkých oddelení pravidelne zúčastňujú na technických školiacich stretnutiach.

 

.

2. Naše portfólio stavieb

Naše stavby sú srdcom a stredobodom našej práce a súčasne kľúčovou oblasťou, v ktorej máme pozitívny vplyv na udržateľnosť. Naše úsilie podporovať udržateľné a inovatívne riešenia sa zameriava na environmentálne certifikovanie stavieb, technologické prvky znižujúce emisie CO2 a riadenie udržateľného portfólia.

 

Zelená certifikácia

 

 • 100 % všetkých nových stavieb má ako minimálny štandard certifikát BREEAM úrovne „veľmi dobre“ alebo jej ekvivalent.

 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je popredná svetová metóda hodnotenia udržateľnosti pre územné plánovanie, infraštruktúru a budovy. Uznáva a odráža hodnotu aktív s vyšším výkonom počas celého životného cyklu budov, od ich používania až po rekonštrukciu.

DGNB –- skratka (v nemčine) pre Nemeckú radu pre udržateľné budovy: nezisková organizácia založená v roku 2007, ktorá sa zasadzuje za preukázateľne dobré budovy a mestské štvrte, v ktorých sa oplatí žiť. Prostredníctvom certifikácie udržateľných budov, interiérov budov a štvrtí, čím sa rôzne faktory, ktoré diktujú udržateľné plánovanie, výstavbu a prevádzku budov, premietajú do praktického využitia.

Technologické prvky znižujúce emisie CO2

Používame prvotriedny a certifikovaný stavebný štandard, a vytvárame tak udržateľnú hodnotu pre akcionárov, nájomcov a miestne komunity a zabezpečiť efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov alebo energie. Dizajn budovy a riadiace prvky štandardne obsahujú:

 • vysokokvalitné a certifikované materiály podľa normy ISO 14001,
 • udržateľné používanie materiálov vrátane recyklácie štrku,
 • používanie vysokotrvácneho prefabrikovaného betónu,
 • vnútorné a vonkajšie LED osvetlenie,
 • inštalácia solárnych panelov, ak je to možné,
 • zelené strechy a fasády, na želanie klienta
 • energeticky efektívna klimatizácia, ak je potrebná,
 • zariadenia s nízkym hlukom v súvislosti s environmentálnymi faktormi,
 • úsporné hygienické zariadenia,
 • podpora recyklácie efektívnym zaobchádzaním s odpadom,
 • udržateľné využívanie zdrojov (dažďovej) vody a úprava krajiny,
 • chladiace/mraziace zariadenia s detekciou pretekania a automatickými blokovacími ventilmi, ak je to potrebné,
 • energeticky úsporné brány a komory na nakládku a vykládku,
 • vybavenie na nabíjanie elektrického osobného či nákladného auta, prispôsobené potrebám klientov
 • logistické trasy v rámci parku a vnútri stavieb navrhnuté tak, aby zabezpečovali optimálny transport nákladnej dopravy a manipuláciu s materiálom,
 • systém monitorovania, kontroly, regulácie a optimalizácie centrálnej energie, prispôsobený potrebám klienta
 • zaobchádzanie s odpadom a jeho recyklácia

Video: VGP Park Munich - Sustainable Building

Riadenie udržateľného portfólia

 

 • udržateľné používanie stavieb vďaka viac ako 95 % obsadeniu,
 • zvyšovanie počtu stavebných projektov na nevyužívaných plochách, aby sa opätovne zužitkovali miesta po predchádzajúcej priemyselnej činnosti,
 • včlenenie zelených miest na podporu biodiverzity

 

Zverejňovanie informácií o životnom prostredí v portfóliu budov VGP

Aby sme našim zainteresovaným stranám umožnili vlastné posúdenie nášho úsilia, každoročne podávame správy na základe nezávislých trhových a sektorových rámcov ESG, ktoré hodnotia naše zverejňovanie a výkonnosť, vrátane GRI, CDP, Sustainalytics a GRESB (sektor nehnuteľností).

 

3. Podporovanie našich zákazníkov v snahe znižovať uhlíkovú stopu

Zelená elektrina od spoločnosti VGP Renewable Energy

Naša samostatná obchodná jednotka „VGP Renewable Energy“ ponúka širokú škálu riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vrátane solárnej, veternej a geotermálnej, ako aj integrátory na jej uskladnenie a distribúciu. Ponúkame zelenú energiu prostredníctvom strešného i pozemného fotovoltického systému a poskytujeme servis inštalácie a spravovania batérie. Nájomcom pomáhame s optimalizáciou využívania zelenej energie prostredníctvom kontroly v priemyselných a výrobných procesoch, aby sa potenciál spotreby fotovoltickej či veternej energie maximalizoval. V apríli 2021 sa EBOR zaviazala podporiť spoločnosť VGP Renewable Energy v hľadaní príležitostí, ktoré vzniknú v rámci budúceho využívania obnoviteľných technológií a technológií na báze nízkouhlíkového vodíka.

E-mobilita

Okrem ponuky zelenej energie podporujeme našich zákazníkov v prechode na flotilu zelených nákladných a osobných vozidiel či vysokozdvižných vozíkov tým, že im poskytujeme nabíjacie stanice pre osobné aj nákladné autá. VGP Renewable Energy sa spolu s EBOR snaží objavovať príležitosti, ktoré vzniknú v rámci budúceho využívania technológií e-mobility.

 

 

 

 

 

Zdokonalenie stavieb smerom k CO2 neutralite

Spolu s našimi zákazníkmi sa v parkoch VGP usilujeme dosiahnuť CO2 neutrálnu prevádzku.

 • V našich hnedých areáloch v Giessene a Wieslochu v Nemecku teraz plánujeme aj prvé veľké projekty typu built-to-suit, ktoré majú získať certifikát DGNB KlimaPositiv (CO2 neutral).

 

 

 

 

 

Nadácia VGP

Podpora spoločenských a environmentálnych projektov v celej Európe

S cieľom maximalizovať náš pozitívny spoločenský vplyv sme v roku 2019 založili Nadáciu VGP. Zaviazali sme sa, že do nadácie budeme prispievať približne 1-2 % z nášho ročného zisku. Jej cieľom je podporovať ochranu prírody, pozitívne ovplyvňovať miestne komunity prostredníctvom sociálnych projektov a zachovávať a chrániť európske kultúrne dedičstvo.

 

 

 

Viac informácií

Naša stratégia ekologického financovania

Stratégiu ekologického financovania spoločnosti VGP definuje jasný a transparentný súbor kritérií, ktoré umožňujú investovať do obnoviteľnej energie, energetickej efektívnosti a projektov, ktoré sú v súlade s ochranou životného prostredia a patria do portfólia prínosných aktivít spoločnosti VGP. Tento rámec významne prispieva k znižovaniu uhlíkových emisií a umožňuje prechod k prostrediu s nízkou uhlíkovou stopou. Našu stratégiu ekologického investovania posúdili a klasifikovali nezávislí experti v súlade s princípmi zelených dlhopisov (Green Bond) a zelenej pôžičky (Green Loan) konceptu CICERO Shades of Green ako „stredne zelenú“ s „dobrým“ rámcom riadenia.

Tento rámec umožnil spoločnosti VGP v marci 2021 úspešne vydať svoj prvý verejný referenčný zelený dlhopis v celkovej hodnote 600 miliónov eur.

 

Náš systém podávania správ o udržateľnosti

 

VGP sa snaží byť zodpovednou spoločnosťou, ktorá sa angažuje v úzkej spolupráci so svojimi obchodnými partnermi. Preto sme vydali samostatnú správu o korporátnej zodpovednosti od roku 2019.

Správa poskytuje prehľad o kľúčových cieľoch a úspechoch, približuje, akým spôsobom VGP vníma korporátnu udržateľnosť, implementuje stratégiu udržateľnosti a uvádza aktuálne metódy a usmernenia. Je zostavená v súlade so štandardmi Global Reporting Initiative (GRI) – Core Option a neprešla externou kontrolou. Okrem princípov GRI správa VGP o korporátnej zodpovednosti výrazne odkazuje na Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj. Vytýčené ciele sú v súlade s usmerneniami Globálnej dohody OSN a prepojené s cieľmi udržateľného rozvoja.

 

Stiahnuť správu Zobraziť video