Environment-friendly entrepreneurship? Challenge accepted!

 

 

 

 

 

Naše ciele v oblasti udržateľnosti

Náš Záväzok

Naša stratégia ESG sa opiera o štyri piliere, ktoré pokrývajú najdôležitejšie témy pre skupinu. Jej cieľom je transformovať a zabezpečiť budúcnosť nášho portfólia, dať zmysel našim tímom, poskytnúť nájomníkom možnosť prechodu a spoločnú hodnotu pre naše komunity.
 1. 1 —
  PROSTREDIE Zabezpečenie toho, aby naša obchodná cesta - vrátane vlastných prevádzok a portfólia aktív - smerovala k úplnej obehovosti a čistým nulovým emisiám uhlíka do roku 2050

 2. 2 —
  BIODIVERZITU Stimulovať biodiverzitu investovaním a ochranou prírodného prostredia v našich parkoch a ich okolí a inde

 3. 3 —
  SOCIÁLNE Podporovať sociálnu súdržnosť, znižovať nerovnosť a chrániť zraniteľné komunity a jednotlivcov prostredníctvom obchodného správania a špecifických podporných iniciatív

 4. 4 —
  SPRÁVA Primerané riadenie a environmentálne, sociálne a riadiace aspekty (ESG) integrované do politík a zásad, ktorými sa riadi naše podnikanie a ktoré odrážajú náš záväzok k inkluzívnemu, udržateľnému rastu

VGP Corporate Responsibility Report - Highlights 2022

Náš prístup k udržateľnosti

Sme rodinný podnik, a preto chceme využitím nášho know-how prispieť k priaznivej a udržateľnej budúcnosti ďalších generácií.

Naše stavby neustále optimalizujeme v súlade s požiadavkami trhu a najnovšími technologickými inováciami. Energetická efektívnosť a udržateľnosť patria k našim najvyšším prioritám. Vieme, že logistické priestory je možné budovať, modernizovať, renovovať a transformovať udržateľným a technologicky vyspelým spôsobom. Je to prínosom pre životné prostredie, ale aj pre pocit pohody ľudí, ktorí u nás pracujú.  

Spoločnosť VGP aktívne podporuje inkluzívne a transparentné pracovné prostredie, pretože chce svojim zamestnancom pomáhať, aby dosahovali úspechy v rámci kultúrne rozmanitého trhu, na ktorom pôsobí. Naša silná rodinná kultúra a kolegiálna atmosféra sú založené na vzájomnej dôvere a rešpekte, a robíme všetko pre to, aby sme ľuďom poskytli príležitosť rásť, ako aj priestor na ich vlastnú iniciatívu. Vo VGP si ceníme rozmanitosť a podporujeme pracovné prostredie bez šikanovania či diskriminácie, v ktorom môžu všetci kolegovia rovnakým dielom prispieť k naplneniu našich obchodných cieľov.

Usilujeme sa vytvárať udržateľné hodnoty a byť dôveryhodným partnerom pre našich zákazníkov, zamestnancov, ako aj pre komunity, v ktorých pôsobíme.

Úsilie o udržateľnosť našich vlastných činností

Spoločnosť VGP sa zaviazala do roku 2030 zredukovať emisie skleníkových plynov kategórií označovaných ako Scope 1 a 2 o 50 % a do roku 2025 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

Aby sa nám podarilo dosiahnuť tento ambiciózny cieľ, zaviedli sme v rôznych oblastiach našej každodennej prevádzky štyri kľúčové opatrenia založené na analýze uhlíkovej stopy v súlade s protokolom o znížení emisií skleníkových plynov, ktorá sa vykonala počas roka 2019:

 • prechod na udržateľnejší spôsob dochádzania do práce vďaka elektrickým autám a využívaniu bicyklov pri cestách kratších ako 10 km,
 • zavedenie stratégie pracovných ciest, na základe ktorej sa 20 % pracovných stretnutí nahradí konferenčnými hovormi, čím sa zredukuje cestovanie lietadlom, a v prípade ciest kratších ako 750 km sa využije vlaková doprava,
 • prechod na zmluvy o zelenej energii v našich kancelárskych budovách,
 • podpora digitalizácie, aby sa znížila spotreba papiera a produkcia odpadu.

Od 1. januára 2022 sme dokončili prechod na 100 % certifikovanú zelenú energiu pre všetky kancelárie VGP.

Okrem toho sme zamestnali odborníkov na udržateľnosť, aby sme dokázali efektívne riadiť naše záväzky v oblasti udržateľnosti zvnútra. 

 

 1. ZMLUVY O ZELENEJ ENERGII pre naše kancelárske budovy

 2. BUSINESS TRAVEL viac telekonferencií a ciest vlakom

 3. DOCHÁDZANIA DO PRÁCE prechod na elektromobily a bicykle na krátke cesty

 4. DIGITALIZACE pro snížení spotřeby papíru a odpadu

Naše portfólio stavieb

Naše stavby sú srdcom a stredobodom našej práce a súčasne kľúčovou oblasťou, v ktorej máme pozitívny vplyv na udržateľnosť. Naše úsilie podporovať udržateľné a inovatívne riešenia sa zameriava na environmentálne certifikovanie stavieb, technologické prvky znižujúce emisie CO2 a riadenie udržateľného portfólia.

 

Zelená certifikácia

 

 • Snaha o 100 % nových budov s certifikátom BREEAM Excellent alebo DGNB Gold
  • 61 % nášho celkového portfólia je v súčasnosti v súlade s environmentálnou certifikáciou,
 • Snaha o čo najefektívnejšie hodnotenie EPC alebo podobné hodnotenie

Udržateľná výstavba a technológie znižujúce emisie CO2

Používame prvotriedny a certifikovaný stavebný štandard, a vytvárame tak udržateľnú hodnotu pre akcionárov, nájomcov a miestne komunity a zabezpečiť efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov alebo energie. V roku 2022 spoločnosť VGP vypracovala v spolupráci so spoločnosťou ARUP štúdiu udržateľnej výstavby. Skupina úzko spolupracuje s viacerými hlavnými dodávateľmi na posúdení zlepšení a technológií znižujúcich emisie CO2.
Spoločnosť CDP zaradila spoločnosť VGP medzi lídrov v oblasti angažovanosti dodávateľov v roku 2022, ako jednu z 8 % spoločností hodnotených z hľadiska angažovanosti dodávateľov. v oblasti zmeny klímy.

Dizajn budovy a riadiace prvky štandardne obsahujú:

 • vysokokvalitné a certifikované materiály podľa normy ISO 14001,
 • Najmenej 80 % použitého dreva musí byť certifikované a pochádzať z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom FSC alebo PEFC: Zistite viac
 • Žiadne plynové vykurovanie (využitie geotermálnej energie alebo iných zdrojov energie) ak je to možné,
 • inštalácia solárnych panelov, ak je to možné,
 • Zadržiavanie dažďovej vody a udržateľná úprava terénu,
 • vybavenie na nabíjanie elektrického osobného či nákladného auta, prispôsobené potrebám klientov
 • Strešné okná pre prirodzené svetlo
 • Čistička vody: zber a ohrozovanie dažďovej vody/odpadnej vody na opätovné použitie na záhradkárske účely, toalety a čistenie
 • Rôzne iniciatívy v oblasti biodiverzity, ako sú vtáčie búdky, hmyzie hotely, drevené steny, ekodukty a včelie úle, na základe rád ekológov
 • systém monitorovania, kontroly, regulácie a optimalizácie centrálnej energie, prispôsobený potrebám klienta
 • Viac...

Video: VGP Park Munich - Sustainable Building

Riadenie udržateľného portfólia

 

 • Cieľ dosiahnuť do roku 2030 čisté relatívne zníženie emisií rozsahu 3 (v porovnaní s východiskovým rokom 2020) o 55 %
 • udržateľné používanie stavieb vďaka viac ako 95 % obsadeniu,
 • zvyšovanie počtu stavebných projektov na nevyužívaných plochách, aby sa opätovne zužitkovali miesta po predchádzajúcej priemyselnej činnosti, čím sa naši klienti dostávajú bližšie k svojim klientom a zákazníkom a zlepšuje sa efektívnosť ich dodávateľského reťazca a dodávok na poslednú chvíľu.
 • včlenenie zelených miest na podporu biodiverzity

 

Videozáznamy z hnedých polí

Zverejňovanie informácií o životnom prostredí v portfóliu budov VGP

Aby sme našim zainteresovaným stranám umožnili vlastné posúdenie nášho úsilia, každoročne podávame správy na základe nezávislých trhových a sektorových rámcov ESG, ktoré hodnotia naše zverejňovanie a výkonnosť, vrátane GRI, CDP, Sustainalytics, GRESB (sektor nehnuteľností), TCFD a S&P Global CSA.

Pokiaľ ide o vykazovanie údajov o emisiách CO2 a spotrebe energie nášho portfólia, tieto údaje overila tretia strana, spoločnosť CO2Logic, na základe PAS 2060 a protokolu GHG. Ciele VGP v plnom rozsahu 1,2 a 3 boli potvrdené iniciatívou Science Based Targets (SBTi).

VGP je referenčným účastníkom "CRREM SURVEY ON TRANSITION RISK" v roku 2021. Účelom prieskumu je poskytnúť poznatky a názory trhu na súčasné trendy a/alebo výzvy v súvislosti s rizikami VGP v oblasti uhlíka a prechodu. Rozhovor so spoločnosťou VGP je uverejnený na webovej stránke CRREM a môžete si ho prečítať tu.

CDP si ako nezisková organizácia, ktorá riadi globálny systém zverejňovania informácií o životnom prostredí, veľmi cení podporu spoločnosti VGP NV. Naliehavé celosystémové opatrenia sú naďalej rozhodujúce pre zabezpečenie toho, aby sme obmedzili globálne otepľovanie na 1,5 °C, zabránili najhorším dôsledkom zmeny klímy a chránili prírodné zdroje našej planéty. Zverejňovanie informácií je prvým kľúčovým krokom pri riešení súčasných a budúcich environmentálnych rizík. Spoločnosť VGP NV preukázala svoj záväzok k transparentnosti v súvislosti so svojimi environmentálnymi vplyvmi a stratégiami opatrení tým, že v roku 2022 zverejnila svoje environmentálne údaje prostredníctvom CDP. Zverejňovanie poskytuje nielen základ pre environmentálne opatrenia, ale prináša hmatateľné obchodné výhody pre akcionárov, zákazníkov aj zamestnancov. - Dexter Galvin, globálny riaditeľ CDP pre korporácie a dodávateľské reťazce, október 2022.

Climate related reporting TCFD

Podporovanie našich zákazníkov v snahe znižovať uhlíkovú stopu

Zelená elektrina od spoločnosti VGP Renewable Energy

Naša samostatná obchodná jednotka „VGP Renewable Energy“ ponúka širokú škálu riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vrátane solárnej, veternej a geotermálnej, ako aj integrátory na jej uskladnenie a distribúciu. Naším cieľom je dosiahnuť do roku 2025 kapacitu 300 MWp energie z obnoviteľných zdrojov. V súčasnosti máme kapacitu výroby ekologickej energie 204,3 MWp (v prevádzke, vo výstavbe a plánovanú), 68 % v súčasnosti prideleného cieľa. Dokážeme zabezpečiť celkovú spotrebu energie našich nájomcov pomocou pridelenej kapacity na výrobu solárnej energie (prevádzkovanej, vo výstavbe a plánovanej).

Ponúkame zelenú energiu prostredníctvom strešného i pozemného fotovoltického systému a poskytujeme servis inštalácie a spravovania batérie. Nájomcom pomáhame s optimalizáciou využívania zelenej energie prostredníctvom kontroly v priemyselných a výrobných procesoch, aby sa potenciál spotreby fotovoltickej či veternej energie maximalizoval.

Prečítajte si našu VGP Renewable Energy Policy

E-mobilita a konektivita

Okrem ponuky zelenej energie podporujeme našich zákazníkov v prechode na flotilu zelených nákladných a osobných vozidiel či vysokozdvižných vozíkov tým, že im poskytujeme nabíjacie stanice pre osobné aj nákladné autá.

Stanovenie nového cieľa, aby všetky parky VGP boli vybavené nabíjaním elektrických vozidiel a prístupom k verejnej doprave.

 

 

 

 

Zlepšenie ekologickej účinnosti portfólia

Spolupracujte s klientmi na dosiahnutí CO2 neutrálnej prevádzky v parkoch VGP

 • Začiatok programu obnovy s cieľom zlepšiť ekologickú účinnosť existujúceho portfólia budov

 • Aktualizácia nášho stavebného štandardu s cieľom zaviesť techniky šetrenia a zadržiavania vody

 • Získali sme prvé potvrdenia o súlade budovy s taxonómiou EÚ

 • Je pre nás prioritou zaviesť opatrenia, ktoré zosúladia naše portfólio s európskymi klimatickými cieľmi. Našu politiku v oblasti taxonómie EÚ nájdete tu

 • Hodnotenie životného cyklu projektov spoločnosti VGP, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ, môžeme zverejniť na žiadosť nájomcu alebo investora. Okrem toho možno na požiadanie zverejniť aj výsledky merania vzduchotesnosti a termografie. Kontaktujte nás tu

 • Na vybraných lokalitách brownfieldov v Nemecku sme stanovili, čo bude potrebné na získanie certifikátu DGNB KlimaPositiv (CO2 neutrálny)

VGP in the community

Úzke zosúladenie cieľov každého parku s miestnou samosprávou je neoddeliteľnou súčasťou úspechu našej stratégie získavania pozemkov a správy majetku a zariadení nášho portfólia.

Prostredníctvom iniciatív organizovaných a prispôsobených miestnym krajinám a tímom vedenia parkov VGP, ako aj prostredníctvom Nadácie VGP sa VGP zameriava na ciele poskytovania prístupu k vzdelaniu a základnej starostlivosti, podpory rastu miestnych ekonomík, realizácie projektov, ktoré zvyšujú biodiverzitu a miestne životné prostredie a chránia miestne kultúrne dedičstvo.

Tu si môžete prečítať viac informácií o komunitnej stratégii skupiny a rôznych iniciatívach, ktoré sa uskutočňujú v komunite.

Nadácia VGP

Podpora spoločenských, environmentálnych a kultúrnych projektov v celej Európe

S cieľom maximalizovať náš pozitívny spoločenský vplyv sme v roku 2019 založili Nadáciu VGP. Zaviazali sme sa, že do nadácie budeme prispievať približne 1-2 % z nášho ročného zisku. Jej cieľom je podporovať ochranu prírody, pozitívne ovplyvňovať miestne komunity prostredníctvom sociálnych projektov a zachovávať a chrániť európske kultúrne dedičstvo. Nadácia VGP zostavila prvých 36 podporných projektov, ktoré sme sa zaviazali finančne podporiť 6.6 miliónmi eur.

Jedným z našich najnovších projektov je obnova rašeliniska Chore Bagno na Ukrajine. Rašelinisko je jedinečný ekosystém, ktorý pozostáva z niekoľko metrov hrubých vrstiev rašeliny. Vďaka veľkému množstvu zložiek prírodného pôvodu sú rašeliniská významnými zásobárňami CO2 a iných plynov. Rašeliniská ukladajú 30 % svetového pôdneho uhlíka, vďaka čomu sú dvakrát účinnejšie ako všetky ostatné typy vegetácie na Zemi dohromady. Okrem toho zohrávajú dôležitú úlohu pri prevencii pred povodňami v mnohých oblastiach a sú prirodzeným biotopom mnohých vzácnych a chránených druhov živočíchov a rastlín. Pozrite si video o tomto projekte tu.

Viac informácií

Naša stratégia ekologického financovania

Stratégiu ekologického financovania spoločnosti VGP definuje jasný a transparentný súbor kritérií, ktoré umožňujú investovať do obnoviteľnej energie, energetickej efektívnosti a projektov, ktoré sú v súlade s ochranou životného prostredia a patria do portfólia prínosných aktivít spoločnosti VGP. Tento rámec významne prispieva k znižovaniu uhlíkových emisií a umožňuje prechod k prostrediu s nízkou uhlíkovou stopou. Našu stratégiu ekologického investovania posúdili a klasifikovali nezávislí experti v súlade s princípmi zelených dlhopisov (Green Bond) a zelenej pôžičky (Green Loan) konceptu CICERO Shades of Green ako „stredne zelenú“ s „dobrým“ rámcom riadenia.

Tento rámec umožnil spoločnosti VGP v marci 2021 úspešne vydať svoj prvý verejný referenčný zelený dlhopis v celkovej hodnote 600 miliónov eur. V januári 2022 skupina vydala na eurovom trhu svoj druhý zelený dlhopis (rozdelený do dvoch tranží) v celkovej nominálnej hodnote 1,0 miliardy EUR.

 

 

Náš systém podávania správ o udržateľnosti

 

VGP sa snaží byť zodpovednou spoločnosťou, ktorá sa angažuje v úzkej spolupráci so svojimi obchodnými partnermi. Preto sme vydali samostatnú správu o korporátnej zodpovednosti od roku 2019.

Správa poskytuje prehľad o kľúčových cieľoch a úspechoch, približuje, akým spôsobom VGP vníma korporátnu udržateľnosť, implementuje stratégiu udržateľnosti a uvádza aktuálne metódy a usmernenia. Je zostavená v súlade so štandardmi Global Reporting Initiative (GRI) – Core Option a neprešla externou kontrolou. Okrem princípov GRI správa VGP o korporátnej zodpovednosti výrazne odkazuje na Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj. Vytýčené ciele sú v súlade s usmerneniami Globálnej dohody OSN a prepojené s cieľmi udržateľného rozvoja. Spoločnosť VGP je signatárom listu UN Gobal Compact, v ktorom podporuje desať princípov UN Global Compact týkajúcich sa ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. 

Úplný prehľad dokumentov a usmernení spoločnosti VGP týkajúcich sa politiky ESG nájdete na stránke o správe a riadení spoločnosti na našej webovej stránke:

EPRA Reference Table Tabuľka GRI