Politika ochrany osobných údajov

Status: júl 2018 

Ochrana a rešpektovanie súkromia sú pre nás veľmi dôležité. Preto všetky subjekty skupiny VGP v plnej miere rešpektujú pravidlá, ktoré stanovuje Nariadenie (EU) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“). V tomto dokumente sa „VGP“ alebo „my“ (v príslušnom gramatickom tvare) vzťahuje na člena skupiny VGP, s ktorým ste v právnom vzťahu, ako je uvedené nižšie. 

Pripájame dokument o našej politike spracúvania osobných údajov, ktorý definuje spôsob, akým VGP nakladá s osobnými údajmi získanými od obchodných partnerov a tretích osôb. 

Aké osobné údaje spracúvame?  

Sme prevádzkovateľom osobných údajov našich obchodných partnerov a ich zástupcov, uchádzačov o prácu a iných tretích osôb. Nariadenie GDPR sa vzťahuje len na osobné údaje fyzických osôb, na firemné údaje sa nevzťahuje. Väčšinou používame len identifikačné a kontaktné údaje. Pri nábore spracúvame všetky osobné údaje, ktoré nám poskytne príslušný uchádzač. 

Ako používame Vaše osobné údaje? 

VGP vždy zabezpečuje zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti spracúvaných osobných údajov. Všetky údaje spracúvame len na zákonné účely a len v rozsahu potrebnom na daný účel. Kladieme dôraz na riadne bezpečnostné a organizačné opatrenia vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a pred náhodnou stratou, pred zničením alebo poškodením. Pravidelne revidujeme naše interné postupy. 

Vaše osobné údaje môžeme použiť na tieto účely: 

  • plnenie našich zmluvných vzťahov, resp. zmluvných vzťahov medzi VGP a Vašou spoločnosťou; 
  • obchodné rokovanie s Vami a Vašou spoločnosťou; 
  • nábor; 
  • posielanie informačných bulletinov a inej komunikácie P2P. 

Ak uzavrieme obchodný vzťah alebo začneme spoločné rokovania, môžeme priebežne posielať správy s informáciami o našich výsledkoch a iné informácie. Ide o náš legitímny záujem informovať Vás o našej činnosti, máte však právo odhlásiť sa z odberu takých informácií a vzniesť námietku v súlade s nižšie uvedeným. 

Ak sa prihlásite na odber informačného bulletinu, radi sa s Vami budeme deliť o novinky, až kým sa nerozhodnete odhlásiť sa z ich odberu. Môžete tak urobiť kedykoľvek a my Vaše želanie ihneď zohľadníme. Ďalšie informácie nájdete v každom informačnom bulletine. 

Prijímací proces 

Použijeme Vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, krajinu bydliska, informácie o Vašich odborných záujmoch a ďalšie podrobnosti, ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť prostredníctvom žiadosti o zamestnanie (vrátane Vášho životopisu) alebo pri vypĺňaní formulára. Vyššie uvedené údaje použijeme na spracovanie Vašej žiadosti o zamestnanie a na to, aby sme Vás mohli kontaktovať v súvislosti so záležitosťami týkajúcimi sa prijímacieho procesu. 

Ak na pozíciu, o ktorú ste mali záujem, prijmeme iného uchádzača, a napriek tomu by sme si radi ponechali Váš životopis, môžete nám dať svoj súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek následkov. Po odvolaní súhlasu nebudeme Vaše informácie viac používať. 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje poskytneme ďalej v nasledujúcich prípadoch: 

  • ak tak vyžaduje platný zákon, predovšetkým na žiadosť štátnych orgánov; 
  • ak je to potrebné s ohľadom na naše potreby; údaje poskytujeme predovšetkým právnickým firmám alebo iným členom skupiny VGP. 

Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť poskytovateľom služieb – osobám, ktoré spracúvajú osobné údaje na našu žiadosť alebo v našom mene, napríklad poskytovateľom informačných a komunikačných technológií, napríklad hostingu, dodávok či údržby počítačových systémov a aplikácií. Vaše osobné údaje poskytujeme poskytovateľom služieb v súlade s dohodami o spracúvaní osobných údajov, ktoré ich zaväzujú dodržiavať naše pokyny. 

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje spracúvame, pokiaľ je to nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. V niektorých prípadoch sme zo zákona povinní spracúvať Vaše osobné údaje určitý čas (t.j. máme povinnosť uchovať zmluvné informácie aj po skončení príslušnej zmluvy). Vaše údaje vymažeme, keď ich už nebudeme potrebovať na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané, alebo po ukončení zákonného obdobia. 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor? 

Vaše údaje neprenášame mimo EHP. Ak by to bolo v budúcnosti nevyhnutné, zabezpečíme potrebnú ochranu osobných údajov a budeme dodržiavať povinnosti stanovené v nariadení GDPR alebo v súvisiacich zákonných ustanoveniach. 

Aké sú Vaše práva? 

Máte právo žiadať prístup ku svojim osobným údajom, žiadať kópiu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a právo žiadať ich poskytnutie Vám alebo Vami menovanej tretej osobe, žiadať opravu svojich osobných údajov, ak sú neúplné alebo nesprávne; žiadať vymazanie všetkých alebo niektorých svojich osobných údajov, žiadať obmedzenie použitia svojich osobných údajov. 

Tiež máte právo: 

  • namietať proti použitiu akýchkoľvek Vašich osobných údajov, ktoré sa týkajú Vašej konkrétnej situácie, na základe Vašich oprávnených záujmov. Po podaní námietky posúdime, či – s ohľadom na konkrétnu situáciu – ochrana Vašich záujmov, Vaše práva a slobody majú prednosť pred záujmami, ktoré sledujeme pri používaní Vašich osobných údajov. Ak sa Vaša námietka preukáže ako oprávnená a na použitie údajov nebude existovať iný zákonný dôvod, vymažeme ich. 
  • kedykoľvek odvolať Váš súhlas s použitím Vašich osobných údajov, ak Vaše údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu. 

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Vášho miesta výkonu zamestnania alebo bydliska. 

Ako nás môžete kontaktovať? 

Môžete nás kontaktovať v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa použitia Vašich osobných údajov alebo ak si želáte podať námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov či uplatniť svoje práva v tejto súvislosti prostredníctvom e-mailu na adresu: dataprotection@vgpparks.eu alebo písomne prostredníctvom doporučenej zásielky na adresu registrovaného sídla príslušného subjektu VGP. 

Táto politika sa vzťahuje na nasledujúce subjekty: VGP NV (Belgicko), VGP – industriální stavby s.r.o. (Česká republika), VGP FM Services s.r.o. (Česká republika), SUTA s.r.o. (Česká republika), VGP – industriálne stavby s.r.o. (Slovensko), VGP Industriebau GmbH (Nemecko), VGP PM Services GmbH (Nemecko), FM Log.In.GmbH (Nemecko), VGP Naves Industriales Peninsula SLU (Španielsko), VGP Construzioni Industriali SRL (Taliansko), VGP Proiecte Industriale Srl (Rumunsko) and VGP Services Kft (Maďarsko), ako aj všetky spoločnosti zapojené do projektu (ktoré bežne nespracúvajú osobné údaje, ale spracúvaním poveria vyššie uvedené subjekty VGP – správcovské spoločnosti).