Politika ochrany osobných údajov

Stav: Február 2023

Ochrana a rešpektovanie súkromia sú pre nás veľmi dôležité. Preto všetky subjekty patriace do skupiny VGP plne rešpektujú pravidlá stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES v platnom znení (ďalej len "GDPR"). Zásady a opatrenia uplatňované spoločnosťou VGP sú obsiahnuté v tomto vyhlásení o ochrane údajov (ďalej len "zásady ochrany údajov").

V tomto dokumente sa pod pojmami "VGP" alebo "my" rozumie člen skupiny VGP, s ktorým ste v právnom vzťahu, ako je opísané nižšie.

Cieľom týchto zásad ochrany údajov je informovať vás o tom, ktoré osobné údaje o vás ako zákazníkovi, používateľovi, subdodávateľovi, zástupcovi zákazníka, dodávateľovi alebo akcionárovi môžeme spracúvať, prečo sa uvedené osobné údaje používajú, ako sa zdieľajú, ako dlho sa uchovávajú, aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť.

 1. Ktoré osobné údaje spracúvame?

Spoločnosť VGP je správcom údajov  , ktorý je zodpovedný za vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom našej webovej stránky, v priebehu našich obchodných operácií alebo keď sa uchádzate o prácu v spoločnosti VGP.

Môžeme od vás zhromažďovať osobné údaje v rámci našej činnosti, vrátane vášho používania našej webovej stránky, keď nás kontaktujete alebo od nás požadujete informácie, keď využívate naše ďalšie služby alebo ako výsledok vášho vzťahu s jednou alebo viacerými našimi právnickými osobami alebo zamestnancami.

Spoločnosť VGP ako prevádzkovateľ prijme potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov .

Upozorňujeme, že v závislosti od toho, s ktorým subjektom VGP uzatvoríte zmluvu o poskytovaní služieb, môže byť správcom údajov zodpovedným za spracovanie vašich osobných údajov aj konkrétna dcérska spoločnosť VGP.

 1. Ako používame vaše osobné údaje na ?

Môžeme použiť vaše informácie na tieto účely:

 1. Informácie, ktoré nám poskytnete.

Tieto informácie použijeme:

 • plniť naše záväzky vyplývajúce zo zmlúv uzavretých medzi vami a nami a poskytovať vám informácie a služby, ktoré od nás požadujete;
 • poskytnúť vám informácie o ďalších službách, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste už využili alebo o ktoré ste sa zaujímali;
 • poskytnúť vám informácie o tovare alebo službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať;
 • informovať vás o zmenách v našich službách;
 • vyhodnotiť vaše preferencie, vďaka ktorým sa zobrazuje reklama, ktorá je pre vás relevantná;
   • vaše údaje sa používajú na vyhodnotenie vašich preferencií, vďaka ktorým sa zobrazuje pre vás relevantná reklama.
   • webová stránka na tento účel využíva marketingové nástroje tretích strán:
    • Údaje Google Analytics;
    • Google Ads;
    • Facebook;
    • LinkedIn;
    • podobní poskytovatelia analytických a marketingových nástrojov.
 • na distribúciu nášho informačného bulletinu a iných obchodných oznámení;
 • aby sme zabezpečili, že obsah našej webovej stránky bude pre vás a váš počítač/zariadenie prezentovaný čo najefektívnejším spôsobom;
 1. Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme.

Tieto informácie použijeme:

 • na správu našej webovej stránky a na interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu, štatistických účelov a prieskumov;
 • na zlepšenie našej webovej stránky, aby sme zabezpečili, že obsah bude pre vás a váš počítač/zariadenie prezentovaný čo najefektívnejšie;
 • umožniť vám účasť na interaktívnych funkciách našej služby, ak sa tak rozhodnete;
 • ako súčasť nášho úsilia o bezpečnosť a ochranu našich webových stránok;
 • na meranie alebo pochopenie účinnosti reklamy, ktorú poskytujeme vám a ostatným, a na poskytovanie relevantnej reklamy pre vás;
 • aby sme vám a ostatným používateľom našej webovej lokality poskytli návrhy a odporúčania týkajúce sa tovaru alebo služieb, ktoré by vás alebo ich mohli zaujímať.
 1. Právny základ

Vaše údaje sa zhromažďujú a spracúvajú na týchto právnych základoch:

- Ak je to nevyhnutné na sledovanie našich oprávnených záujmov, pričom tieto záujmy neprevažujú nad vašimi základnými právami a slobodami, napr. používame vaše informácie, aby sme poznali vaše preferencie a mohli lepšie prispôsobiť našu ponuku produktov, predchádzať podvodom a zabezpečiť našu webovú stránku.

- Ak ste s tým súhlasili, napr. ak ste nám na to dali predchádzajúci výslovný súhlas, môžeme vašu e-mailovú adresu použiť na zasielanie marketingových materiálov alebo tlačových správ.

 1. Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zdieľame v nasledujúcich prípadoch:

 • ak to vyžadujú platné právne predpisy, najmä na žiadosť štátnych orgánov, a
 • ak je to potrebné na plnenie našich potrieb, najmä advokátskymi kanceláriami alebo inými členmi skupiny VGP.

Okrem toho môžu byť vaše osobné údaje zdieľané s poskytovateľmi služieb - stranami, ktoré spracúvajú osobné údaje na našu žiadosť alebo v našom mene, ako sú poskytovatelia služieb IKT, napríklad hosting, dodávka alebo údržba počítačových systémov a aplikácií. Vaše osobné údaje sa zdieľajú s poskytovateľmi služieb na základe dohôd o spracovaní údajov, na základe ktorých sú povinní dodržiavať naše pokyny.

 1. Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracovania. V niektorých prípadoch sme na základe ustanovení zákona povinní spracúvať osobné údaje po určitú dobu (napr. povinnosť uchovávať zmluvné informácie po ukončení príslušnej zmluvy). Vaše údaje vymažeme, keď ich už nebudeme potrebovať na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené, alebo po uplynutí lehoty stanovenej v ustanoveniach zákona.

 1. Prenášame vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru?

Vaše údaje môžeme preniesť na miesto určenia mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP ), ak je to vhodné (i) na dosiahnutie niektorého z účelov uvedených v týchto Zásadách ochrany údajov a/alebo (ii) na poskytnutie vašich údajov tretej strane v súlade s týmito Zásadami ochrany údajov a podľa požiadaviek GDPR .

 1. Aké máte práva?

Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, požadovať kópiu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a požadovať, aby bola poskytnutá vám alebo inej vami určenej strane, požadovať opravu vašich údajov, ak sú neúplné alebo nesprávne; požadovať vymazanie všetkých alebo niektorých vašich osobných údajov, požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.

Máte tiež právo na:

 • namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti používaniu vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov. V nadväznosti na takúto námietku posúdime, či - vzhľadom na vašu konkrétnu situáciu - ochrana vašich záujmov, práv a slobôd neprevažuje nad záujmami, ktoré sledujeme pri používaní vašich osobných údajov. Ak sa vaša námietka ukáže ako oprávnená a neexistuje iný právny základ na používanie údajov, vymažeme ich.
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov, ak vaše údaje spracúvame na základe vášho slobodne udeleného súhlasu.

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu .

 1. Dôvernosť a bezpečnosť vašich osobných údajov

Zaväzujeme sa, že osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, budú v bezpečí, a zaviedli sme vhodné zásady, pravidlá a technické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré máme pod kontrolou, pred neoprávneným prístupom, nesprávnym použitím alebo zverejnením, neoprávnenou úpravou a nezákonným zničením alebo náhodnou stratou.

Všetci naši partneri, zamestnanci, konzultanti, pracovníci a spracovatelia údajov (t. j. tí, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene na vyššie uvedené účely), ktorí majú prístup k osobným údajom a sú spojení so spracovaním osobných údajov, sú povinní dodržiavať dôvernosť týchto osobných údajov.

 1. Zhromažďovanie informácií na stránkach tretích strán

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné stránky, ktorých informačné postupy sa môžu líšiť od našich. Návštevníci by si mali prečítať oznámenia o ochrane osobných údajov na týchto stránkach, pretože spoločnosť VGP nemá žiadnu kontrolu nad informáciami, ktoré sú poskytované alebo zhromažďované týmito tretími stranami.

 1. Ako nás môžete kontaktovať na?

Môžete sa na nás obrátiť vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa používania vašich osobných údajov, aj keď chcete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a uplatniť svoje práva v tejto súvislosti, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu: dataprotection@vgpparks.eu alebo zaslaním doporučeného listu na adresu štatutárneho sídla príslušného subjektu VGP, ktorý vystupuje ako správca vašich údajov.

 1. Zmeny týchto zásad ochrany údajov

Tieto zásady ochrany údajov môžeme z času na čas zmeniť. Aby ste boli vždy informovaní o tom, ako používame vaše osobné údaje, budeme tieto zásady ochrany údajov z času na čas aktualizovať, aby odrážali všetky zmeny v používaní vašich osobných údajov. Zmeny môžeme vykonať aj v prípade, že je to potrebné na dosiahnutie súladu so zmenami v platných zákonoch alebo regulačných požiadavkách. Ak to bude možné, budeme vás o všetkých významných zmenách informovať e-mailom. Odporúčame vám však, aby ste si tieto zásady ochrany údajov pravidelne prezerali a boli informovaní o tom, ako používame vaše osobné údaje.

****

Tieto zásady ochrany údajov sa vzťahujú na všetky subjekty skupiny VGP.

Oznámenie o ochrane údajov VGP pre nájomcov

Stiahnuť dokument (English) Stiahnuť dokument (Slovak)