VGP v komunitě

VGP parky mohou působit jako katalyzátory růstu v komunitách, v nichž působí. Ekonomický úspěch skupiny je založen na silném vztahu se zainteresovanými stranami: nájemci, zákazníky, investory, místními komunitami, dodavateli a zhotoviteli i zaměstnanci. Tyto silné vztahy jsou rozhodující pro rozvoj a provozování parků, které splňují očekávání zainteresovaných stran ve všech ohledech.

VGP přispívá k urbanistickému plánování logistických a semi-industriálních zón ve městech, poskytuje veřejná zařízení a rozvíjí technicky vyspělé a udržitelné budovy a dobře propojená místa. Navíc hraje klíčovou roli v místním ekosystému jako hnací síla ekonomiky: Funguje jako přímý zaměstnavatel prostřednictvím stavebních a provozních projektů a zajišťuje také nepřímou zaměstnanost díky provozu a činnostem nájemců i dodavatelů. V neposlední řadě se podílí na lokální ekonomice skrze regionální daně a poplatky.

Program pro zapojení komunit

U plánovaných developerských projektů se již v rané fázi návrhu obvykle zavádí program pro zapojení komunit, jehož cílem je získat zpětnou vazbu od zastupitelstva, sousedů nebo jiných místních zúčastněných stran. Při zahájení stavebních činností je cílem, aby byli všichni v blízkém informováni o předpokládaném projektu a aby jim byly poskytnuty kontaktní údaje pro případ dotazů.

VGP pro pracovní místa

Obchodní strategie společnosti VGP spočívá ve výstavbě, vlastnictví a provozování logistických zařízení v blízkosti městských center. Jedním z přínosů je dostatek pracovních míst v logistice, zkrácení doby dojíždění logistických pracovníků, rekultivace a sanace opuštěných nebo brownfields a dokonce i zlepšení místních parků a dopravy.

Na základě naší představy o zaměstnanosti generované v našich parcích k prosinci 2023 cca 30 000 lidí odchází do denně pracovat pod střechami VGP. Na základě odborných zpráv společnosti Oxford Economics se pravděpodobný přímý a nepřímý dopad činnosti VGP blíží 100 000 pracovních míst. Společnost VGP se rovněž snaží pomoci místní komunitě, aby měla z takto vytvořených pracovních míst prospěch, a to i prostřednictvím programů stáží.

Města výroby - menší obchodní jednotky diverzifikují výrobní potenciál města

Cílem VGP je podporovat budování místních kapacit prostřednictvím úzké spolupráce s místní komunitou, včetně podnikatelských zájmů, jakož i činností v souladu s potřebou řádné obchodní praxe. Zatímco odvětvím městských logistických služeb obvykle dominují nadnárodní hráči, vysoký podíl výrobců tvoří malé a střední podniky (MSP). Tyto menší podniky jsou často z velké části závislé na místním trhu a hrají důležitou roli v rámci svých místních komunit.

Nedávná studie JPI Urban Europe nazvaná "Cities of Making"(citiesofmaking.com) identifikovala "potřebu", aby městské podnikatelské parky nabízely "vhodnou kombinaci velikostí jednotek pro různé typy podniků v závislosti na fázi jejich rozvoje". Nabídkou menších prostor k pronájmu v našich parcích mohou VGP pomoci podpořit rozmanitost v místním ekonomickém rámci. Skupina identifikovala několik parků VGP ve výstavbě jako potenciální lokality pro takové menší jednotky, mj. mimo jiné v našich parcích ve Wieslochu, Veližích a Českých Budějovicích.

Podpora místní komunity

Kromě vytváření místních pracovních míst definuje VGP také další příležitosti k posílení komunity.

V Německu a Rumunsku se připravují místní programy stáží a v Barceloně regionální tým ve spolupráci s Joves Futur+ nadace Barça a Fundació "La Caixa" vzdělával 14 středoškoláků z místních komunit o práci v logistice a semi-industriálních nemovitostech, což zahrnovalo také návštěvy kanceláří VGP a různých nájemců VGP.

VGP Community Day

Den komunit VGP je iniciativa, jejímž cílem je zapojit co nejvíce zaměstnanců do dobrovolnické činnosti pro místní charitativní organizace. To se týká každé ze 17 zemí, kde skupina působí.

Činnosti skupiny zaměřené na komunity v roce 2023 pokračovali ve své podpoře místních komunit, naplňování jejich potřeb a v aktivitách zaměřených na zlepšení životního prostředí a biologické rozmanitosti v okolí parků VGP.

 

VGP Foundation

Nadace VGP se snaží podporovat ochranu přírody, podporovat místní komunity prostřednictvím sociálních projektů a zachovávat a chránit evropské kulturní dědictví. V průběhu roku 2023 bylo schváleno a zahájeno dalších 5 projektů, čímž se celkový počet projektů zvýšil na 41, z nichž 25 je v současné době v realizaci a 16 dokončeno. VGP tak přispělo dohromady částkou 6,8 milionu EUR, přidělena nebo již vyčerpána.

Příkladem projektu, který se v současné době realizuje, je projekt "Villages Go Green". ADER, nezisková organizace občanské společnosti na Severním Kypru, úspěšně dokončila projekt na ochranu životního prostředí na Severním Kypru, financovaný nadací VGP a spravovaný organizací NABU International. Ze získaných zkušeností vzešel nový projekt "Villages Go Green", jehož cílem je dále podporovat ochranu přírody na nejnižší úrovni a rozšířit osvětovou činnost na více škol a dalších vesnic.

Více o the Foundation

Provedení: Posílit komunity

Stížnosti

Nějaké obavy nebo stížnosti? Kontaktujte nás prostřednictvím horké linky pro dodržování předpisů.

 

Compliance Hotline

Kontakt

Máte dotaz nebo chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás