Politika ochrany osobních údajů

Datum: červenec 2018

Pro naši společnost je velmi důležité chránit a respektovat soukromí. Proto všechny právnické subjekty patřící do skupiny VGP plně dodržují pravidla stanovená Nařízením (EU) 2016/679 Evropského Parlamentu a Rady z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob ohledně zpracování osobních údajů a volného pohybu takových údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V tomto dokumentu se označuje výrazem „VGP“ nebo „my“ člen skupiny VGP, se kterým jste v právním vztahu, jak je popsáno níže.

Níže najdete naši Politiku ochrany osobních údajů, kde je popsán způsob, jak společnost VGP zachází s osobními údaji, které získá od svých obchodních partnerů a ostatních třetích stran.

Které osobní údaje zpracováváme?

Ohledně osobních údajů našich obchodních partnerů a jejich zástupců, žadatelů o práci a ostatních třetích stran jsme v postavení správce osobních údajů. Pamatujte prosím na to, že nařízení GDPR upravuje pouze osobní údaje fyzických osob, ne údaje obchodních společností. Většinou používáme pouze totožnost a kontaktní údaje. V přijímacím řízení zaměstnance zpracováváme veškeré osobní údaje, které nám zaslal příslušný uchazeč.

Jak používáme osobní údaje?

Při zpracování osobních údajů VGP vždy zachovává jejich důvěrnost, celistvost a dostupnost. Všechny údaje se zpracovávají pouze pro oprávněné účely a omezují se na to, co je nezbytné v souvislosti s tímto účelem. Velký důraz dáváme na náležité zabezpečovací a organizační opatření, včetně zabezpečení proti neoprávněnému a nezákonnému zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení nebo poškození. Naše interní postupy procházejí pravidelnou revizí.

Vaše osobní údaje můžeme použít v souvislosti s:

  • plněním našeho smluvního vztahu, resp. smluvního vztahu mezi VGP a vaší společností;
  • obchodním jednáním s vámi a vaším podnikem;
  • přijímáním nového personálu;
  • zasíláním zpravodaje a jiné p2p komunikace.

Pokud zahájíme obchodní vztah nebo jednání, možná vám budeme čas od času zasílat zprávy se sdělením o tom, jakých nových cílů jsme dosáhli, a další informace. Naším oprávněným zájmem je vás informovat o naší činnosti, vaším právem je nechat vymazat své údaje z našeho seznamu a podat námitku, jak je popsáno níže.

Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje, bude nám potěšením se s vámi podělit o naše novinky, dokud se nerozhodnete se z našeho seznamu odběratelů nechat vyškrtnout. Můžete to udělat kdykoli, a my na to budeme ihned reagovat. Bližší informace jsou přiloženy vždy v příslušném zpravodaji.

Příjem nových zaměstnanců

Když přikládáme k vaší žádosti další dokumenty (včetně životopisu) nebo když vyplňujeme formulář, používáme vaše jméno, emailovou adresu, telefonní číslo, zemi pobytu, informace o vašich profesionálních zájmech a jakékoli další podrobnosti, o které jste se rozhodli se s námi podělit. Výše uvedené údaje používáme k evidenci vaší žádosti a k tomu, abychom vás mohli kontaktovat v záležitostech spojených s přijímacím řízením.

Pokud pracovní pozici, o kterou jste se ucházel, získal jiný kandidát, rádi bychom si i tak ponechali váš životopis. Je na vás, zda nám k tomu dáte souhlas. Souhlas můžete kdykoli bez následků odvolat. Po odvolání souhlasu vaše údaje již nebudou použity.

S kým se o vaše osobní údaje podělíme?

O vaše osobní údaje se dělíme v následujících případech:

  • když to vyžaduje platný zákon, zvláště na žádost státních úřadů;
  • kde je to nezbytné ke sledování našich potřeb, zvláště právními kancelářemi nebo ostatními členy skupiny VGP.

Kromě toho je možné, že se o vaše osobní údaje podělíme s poskytovateli služeb – stranami, které zpracovávají osobní údaje na naši žádost a naším jménem, jako jsou poskytovatelé služeb ICT, např. hosting, a dodávky nebo údržba počítačových systémů a aplikací. Vaše osobní údaje sdílíme s poskytovateli služeb v souladu se smlouvami o zpracování osobních údajů, ve kterých od nich vyžadujeme, aby dodržovali naše pokyny.

Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro dosažení zvláštního účelu zpracování. V některých případech jsme povinni podle ustanovení zákona zpracovat osobní údaje na určité období (tj. povinnost uchovávat smluvní informace po ukončení příslušné smlouvy). Vaše údaje budou vymazány, když je již nebudeme potřebovat k dosažení účelu, ke kterému byly shromážděny, nebo po uplynutí období uvedeného v zákonných ustanoveních.

Postupujeme vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor?

Vaše osobní údaje nepostupujeme mimo EHP. Pokud by se v budoucnu ukázalo, že je to nezbytné, vždy zajistíme náležitá bezpečnostní opatření a budeme plnit povinnosti, uvedené ve směrnici GDPR nebo souvisejících zákonných ustanovení.

Jaká jsou vaše práva?

Vaším právem je žádat přístup ke svým osobním údajům, požadovat kopii osobních údajů, které jste nám poskytl(a), a požadovat, aby byla poskytnuta vám nebo jiné straně, kterou uvedete, požadovat, aby byly vaše osobní údaje opraveny nebo doplněny, pokud by byly neúplné nebo nesprávné; požadovat, aby byly všechny nebo některé z vašich osobních údajů vymazány, požadovat, aby bylo užití vašich osobních údajů omezeno.

Máte také právo na:

  • vznesení námitky z důvodů, které souvisí s vaší speciální situací, proti použití vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů. Na základě takové námitky posoudíme, zda – se zřetelem k vaší speciální situaci – převažuje ochrana vašich zájmů, práv a svobod nad zájmy, kterých se snažíme s využitím vašich osobních údajů dosáhnout my. Pokud bude zjištěno, že vaše námitka je odůvodněná a neexistuje jiný právní základ pro použití údajů, údaje vymažeme.
  • odvolat souhlas s používáním osobních údajů kdykoli, když údaje zpracováváme na základě dobrovolně uděleného souhlasu.

Jste též oprávněn(a) podat stížnost dozorovému úřadu příslušnému podle vašeho místa zaměstnání nebo bydliště.

Jak nás můžete kontaktovat?

Můžete nás kontaktovat ohledně jakékoli záležitosti spojené s použitím osobních údajů, a to i když chcete vznést námitky ke zpracování svých osobních údajů a chcete v tomto využít svých práv tak, že nám zašlete e-mailovou zprávu na adresu: dataprotection@vgpparks.eu nebo doporučeným dopisem na adresu sídla příslušného subjektu skupiny VGP.

Tato politika platí pro tyto subjekty: VGP NV (Belgium), VGP – industriální stavby s.r.o. (Czech Republic), VGP FM Services s.r.o. (Czech Republic), SUTA s.r.o. (Czech Republic), VGP – industriálne stavby s.r.o. (Slovakia), VGP Industriebau GmbH (Germany), VGP PM Services GmbH (Germany), FM Log.In.GmbH (Germany), VGP Naves Industriales Peninsula SLU (Spain), VGP Construzioni Industriali SRL (Italy), VGP Proiecte Industriale Srl (Romania) a VGP Services Kft (Hungary) stejně jako pro všechny projektové společnosti (které zpravidla osobní údaje nezpracovávají, ale ponechávají zpracování na výše uvedených subjektech VGP – manažerských společnostech).