Personas datu aizsardzības politika

Statuss: 2018. gada jūlijs 

Cieņa pret privātumu un tā aizsardzība ir mums ļoti svarīga. Tādēļ visas struktūrvienības, kas pieder pie VGP grupas, stingri ievēro noteikumus, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk — VDAR). Šajā dokumentā “VGP” vai “mēs” nozīmē VGP grupas dalībnieku, ar kuru jūs esat tiesiskās attiecībās kā norādīts tālāk. 

Lūdzu, skatiet tālāk mūsu Datu apstrādes politiku, kurā ir aprakstīts, kā VGP rīkojas ar personas datiem, kas vākti no tā sadarbības partneriem un trešajām pusēm. 

Kādus personas datus mēs apstrādājam? 

Attiecībā uz savu sadarbības partneru, to pārstāvju, amatu kandidātu un citu trešo personu personas datiem, mēs esam to pārzinis. Lūdzam ievērot, ka VDAR piemēro tikai fizisku personu personas datiem, nevis uzņēmumu datiem. Lielākoties mēs izmantojam tikai identifikācijas datus un kontaktinformāciju. Darbā pieņemšanas procesā mēs apstrādājam visus personas datus, ko mums ir iesūtījis attiecīgais kandidāts. 

Kā mēs izmantojam personas datus? 

VGP vienmēr nodrošina apstrādāto personas datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību. Visi dati tiek apstrādāti tikai leģitīmiem mērķiem un tikai tiktāl, cik tas nepieciešams šo mērķu īstenošanai. Mēs ļoti nopietni attiecamies pret atbilstošud ošību un organizatoriskajiem pasākumiem, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu. Mūsu iekšējie procesi tiek regulāri pārskatīti. 

Mēs varam izmantot personas datus šādiem mērķiem: 

  • mūsu līgumisko saistību, t. i., starp VGP un jūsu uzņēmumu, izpildei; 
  • tirdzniecības pārrunām ar jums un jūsu uzņēmumu; 
  • pieņemšanai darbā; 
  • informatīvo biļetenu un citas P2P saziņas nosūtīšanai. 

Iesaistoties darījumdarbības attiecībās vai pārrunās, mēs varam ik pa laikam nosūtīt jums ziņojumu ar informāciju par mūsu jaunajiem sasniegumiem un citu informāciju. Mūsu leģitīmās intereses ir ziņot jums par mūsu darbībām, taču jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu reģistrāciju mūsu sarakstā un iebilst atbilstoši tālāk aprakstītajai kārtībai. 

Ja reģistrēsieties informatīvajiem biļeteniem, mēs priecāsimies jums paziņot savus jaunumus, līdz izlemsiet atsaukt savu reģistrāciju mūsu abonentu sarakstā. Jūs to varat izdarīt jebkurā brīdī, un reģistrācija tiks atsaukta nekavējoties. Vairāk infomācijas tiks pievienots katram attiecīgajam informatīvajam biļetenam. 

Darbā pieņemšanas process 

Mēs izmantojam vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas valsti, informāciju par profesionālajām interesēm un visu citu informāciju, ko izpaužat mums savos pieteikuma dokumentos (arī CV) vai aizpildot veidlapu. Mēs šos datus izmantojam, lai pārvaldītu pieteikumu un lai sazinātos jautājumos saistībā ar jūsu darbā pieņemšanas procesu. 

Ja amatu, kuram pieteicāties, ieņems cits kandidāts, tomēr mēs vēlēsimies paturēt jūsu CV, mums būs nepieciešama jūsu piekrišana.
Jūs varēsiet atsaukt šo piekrišanu jebkurā brīdī un bez jebkādām sekām. Pēc piekrišanas atsaukšanas dati vairs netiks izmantoti.
 

Kam mēs nodosim personas datus? 

Mēs nododam personas datus šādos gadījumos: 

  • to pieprasa piemērojamie tiesību akti, īpaši pēc valsts iestāžu pieprasījuma; 
  • tas ir nepieciešams mūsu vajadzībām, īpaši juridiskajām firmām vai citiem VGP grupas dalībniekiem. 

Personas dati var tik nodoti arī pakalpojumu sniedzējiem — personām, kuras apstrādā personas datus pēc mūsu pieprasījuma vai mūsu vārdā, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina tādus IKT pakalpojumus kā mitināšana, datorsistēmu un programmatūras nodrošināšana vai uzturēšana. Personas dati tiks nodoti pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar datu apstrādes līgumiem, kur noteikts, ka tiem ir jāievēro mūsu norādījumi. 

Cik ilgi mēs apstrādājam personas datus? 

Mēs apstrādājam personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams konkrētajam apstrādes mērķim. Dažos gadījumos tiesību akti paredz personas datu apstrādei konkrētu laikposmu (t.i., pienākums saglabāt līguma informāciju pēc attiecīgā līguma termiņa beigām). Mēs dzēsīsim datus, kad mums tie vairs nebūs nepieciešami, lai īstenotu to mērķi, kam tie tika vākti, vai arī pēc tiesību aktos paredzētā termiņa beigām. 

Vai mēs nosūtām personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas? 

Mēs nenosūtām datus ārpus EEZ. Ja nākotnē tas būs nepieciešams, mēs vienmēr nodrošināsim personas datiem attiecīgas garantijas un izpildīsim VDAR izklāstītos pienākumus vai saistīto tiesību aktu prasības. 

Kādas ir jūsu tiesības? 

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, mums iesniegto personas datu kopiju un tās iesniegšanu jums vai citai jūsu norādītai personai, kā arī pieprasīt nepilnīgu vai kļūdainu datu labošanu, visu vai atsevišķu jūsu personas datu dzēšanu un jūsu personas datu lietošanas ierobežošanu. 

Jums ir arī tiesības:  

  • iebilst pret jūsu personas datu izmantošanu mūsu leģitīmām interesēm, pamatojoties uz savu īpašo situāciju. Pēc šāda iebilduma mēs izskatīsim, vai, pamatojoties uz jūsu īpašo situāciju, jūsu interešu, tiesību un brīvību aizsardzība ir svarī āka par mūsu interesēm jūsu personas datu izmantošanā. Ja jūsu iebildums būs pamatots un ja datu izmantošanai nebūs cita juridiska pamata, mēs tos dzēsīsim; 
  • jebkurā brīdī atsauktsavu piekrišanu jūsu personas datu izmantošanai, ja mēs apstrādājam jūsu datus ar jūsu brīvi dotu piekrišanu. 

Jums ir tiesības arī iesniegt sūdzību savas darba vietas vai dzīvesvietas attiecīgajai uzraudzības iestādei. 

Kā ar mums sazināties? 

Jūs varat sazināties ar mums visos jautājumos par personas datu izmantošanu un arī gadījumā, ja vēlaties iebilst pret savu personas datu apstrādi un īstenot savas tiesības šajā jautājumā, nosūtot mums epasta ziņojumu uz adresi dataprotection@vgpparks.eu vai sūtot ierakstītu vēstuli uz attiecīgās VGP struktūrvienības juridisko adresi. 

Šo politiku piemēro šādām struktūrvienībām: VGP NV (Beļģija), VGP – industriální stavby s.r.o. (Čehijas Republika), VGP FM Services s.r.o. (Čehijas Republika), SUTA s.r.o. (Čehijas Republika), VGP – industriálne stavby s.r.o. (Slovākija), VGP Industriebau GmbH (Vācija), VGP PM Services GmbH (Vācija), FM Log.In.GmbH (Vācija), VGP Naves Industriales Peninsula SLU (Spānija), VGP Construzioni Industriali SRL (Itālija), VGP Proiecte Industriale Srl (Rumānija) un VGP Services Kft (Ungārija), kā arī visiem projektu uzņēmumiem (neapstrādā personas datus regulāri un uztic šādu apstrādi iepriekšminētajām VGP struktūrvienībām, t. i., pārvaldības uzņēmumiem).