Entrepreneurship in harmony with the environment? Challenge accepted!

 

 

 

 

 

Naši ciljevi u vezi sa održivim poslovanjem

Naš sveobuhvatan cilj - Smanjenje uticaja grupe naših kompanija na životnu sredinu na minimum

Da bismo ostvarili ovaj cilj utvrdili smo četiri ključne tačke
 1. 1 —
  Ostvarivanje karbonske neutralnosti ispod nivoa direktnih i indirektnih emisija (Scope 1 i 2) do 2025. godine u našem poslovanju

 2. 2 —
  Smanjenje bruto emisija za 50% do 2030. godine za naše poslovanje

 3. 3 —
  Povećanje kapaciteta ekološke proizvodnje struje na 200MWp

 4. 4 —
  Sertifikacija svih novih objekata sertifikatom BREEAM Very Good ili sličnim sertifikatom kao minimalnim građevinskim standardom

Šta smo postigli do sada

 • Kapacitet ekološke proizvodnje struje od 145.4 MWp (objekti u radu i izgradnji)
 • 47.6% ukupnog portfolija sada ima ekološke sertifikate
 • Fondacija VGP Foundation je utvrdila prva 29 projekta podrške sa finansiranjem u vrednosti od 7 miliona €
 • Održivo izveštavanje u skladu sa standardima GRI i CDP o gasovima sa efektom staklene bašte
 • Monitoring i upravljanje emisijama CO2 objekata iz portfolija zajedno sa izveštavanjem prema standardu GRESB
 • CIljevi i obaveze kompanije VGP su u skaldu sa Ciljevima održivog razvoja
 • Program održivosti, upravljanje i okvir za ekološko finansiranje su sertifikovani od strane organizacije Cicero

Naš pristup održivom poslovanju

Kao porodična kompanija, nastojimo da koristimo naša znanja radi obezbeđenja svetle i održive budućnosti za nove generacije.

Naša kompanija ulaže napore kako bi optimizovala svoje objekte u skladu sa zahtevima tržišta i najnovijim tehničkim inovacijama. Energetska efikasnost i održivost čine neke od naših glavnih prioriteta. Naša kompanija zna da je moguća izgradnja, rekonstrukcija, renoviranje i transformacija logističkih objekata na održiv i tehnološki napredan način. To je korisno za životnu sredinu i kvalitet života ljudi koji rade na našim lokacijama.  

Kako bismo našim zaposlenima pomogli da napreduju na kulturno raznolikim tržištima u kojima poslujemo, VGP aktivno promoviše inkluziju i transparentnost na radnom mestu. Zajedništvo i kolegijalnost koji se neguju u našoj kompaniji zasnivaju se na međusobnom poverenju i poštovanju i naša kompanija teži da zaposlenima pruži mogućnosti za razvoj i ličnu inicijativu. Mi u kompaniji VGP slavimo naše međusobne razlike i podržavamo radno okruženje bez uznemiravanja i diskriminacije u kom naše kolege mogu podjednako da pružaju doprinos u ostvarivanju naših komercijalnih ciljeva.

Naša kompanija nastoji da stvara novu vrednost i nastupa kao partner od poverenja u odnosima sa našim klijentima i zajednicama u kojima poslujemo kao i našim zaposlenima

1. Održivost u okviru našeg poslovanja

Kompanija VGP je posvećena smanjenju emisija ispod nivoa direktnih i indirektnih emisija gasova sa efektom staklene bašte (Scope 1 i 2) za 50% do 2030. godine i postizanju nultih emisija ugljen-dioksida do 2025. godine. Kako bismo realizovali ovaj ambiciozni cilj, uveli smo četiri ključne mere u različite oblasti našeg svakodnevnog poslovanja, na osnovu nalaza analize emisija ugljen-dioksida u skladu sa GHG protokolom koja je vršena tokom 2019. godine:

 • Povećanje održivosti putovanja na posao prelaskom na električne automobile i bicikle za razdaljine manje od 10km
 • Uvođenje politike poslovnih putovanja čiji cilj je da se putovanja avionom zamene video-konferencijama za 20% sastanaka i putovanjem vozom za razdaljine manje od 750km
 • Prelazak na ugovore o ekološkom energetskom snabdevanju za naše poslovne objekte
 • Promocija digitalizacije u cilju smanjenja potrošnje papira i otpada

Takođe, naša kompanija ulaže u interne stručnjake kako bi efikasno ostvarivala ciljeve održivog poslovanja. U 2020. godini, proširili smo naš tim u oblasti održive izgradnje i obnovljive energije za još šest stručnjaka. Takođe redovno organizujemo obuku sa našim zaposlenima na nivou cele grupe.

 1. GREEN ENERGY CONTRACTS for our office buildings

 2. BUSINESS TRAVEL more teleconferencing and train trips

 3. COMMUTING transition to electric cars and bikes for short trips

 4. DIGITIZATION to reduce paper consumption and waste

2. Portfolio objekata naše kompanije

Naši objekti predstavljaju srž i centar našeg poslovanja i ključnu oblast u kojoj ostvarujemo pozitivan uticaj na održivost. Naši napori u vezi sa promovisanjem održivih i inovativnih rešenja usmereni su na sertifikaciju ekološke izgradnje, tehnološke elemente predviđene za smanjenje emisija CO2 i održivo upravljanje portfolijom.

Ekološk sertifikati

 

 • 100% novih objekata poseduje sertifikat BREEAM Very Good ili slični sertifikat kao minimalan građevinski standard (*)

* Građevinski standard kompanije VGP poseduje sertifikat DGNB Mehrfachzertifzierung koji se koristi na mnogim projektima u Nemačkoj.

BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je vodeća svetska metoda za procenu održivosti kod planiranja projekata, infrastrukture i objekata. BREEAM priznaje i odražava vrednost imovine sa većim učinkom tokom upotrebnog veka izgrađenih objekata u odnosu na upotrebu i rekonstrukciju. 

DGNB – skraćenica (na nemačkom jeziku) za Nemački savet za održivu izgradnju: neprofitnu organizaciju osnovanu 2007. godine koja je posvećena dokazano kvalitetnim objektima i urbanim sredinama u kojima vredi živeti. Sertifikati za održive objekte, enterijere i naselja omogućavaju praktičnu primenu raznih činilaca koji diktiraju održivo planiranje, izgradnju i funkcionisanje objekata.

Tehnološki elementi koji smanjuju emisije CO2

Naša kompanija primenjuje visoki, sertifikovani građevinski strandard kako bi stvorila održivu vrednost za svoje akcionare, zakupce i lokalne zajednice, i kako bi omogućila da efikasnije koristimo prirodne resurse ili energiju. Tipično primenjivani elementi projektovanja objekata i upravljanja objektima su sledeći:

 • Upotreba kvalitetnih i sertifikovanih materijala u skladu sa standardom ISO 14001
 • Održivo korišćenje materijala, uključujući i reciklažu šuta
 • Upotreba prefabrikovanog betona izuzetne postojanosti
 • Unutrašnja i spoljašnja LED rasveta
 • Ugradnja solarnih panela, ukoliko je izvodljivo
 • Izgradnja zelenih krovova i fasada, na zahtev klijenta 
 • Energetski efikasna klimatizacija, po potrebi
 • Instalacije koje emituju manje buke usled faktora okruženja
 • Sanitarne instalacije koje omogućavaju uštedu vode
 • Efikasno upravljanje otpadom u cilju promovisanja reciklaže
 • Održivo upravljanje (atmosferskim) vodama i parterno uređenje
 • Instalacije hlađenja/zamrzavanja sa sistemima za detekciju curenja i automatski zaustavni ventili, po potrebi
 • Energetski efikasna vrata i pretkomore za utovarne i istovarne rampe
 • Punjači za električne automobile i kamione prilagođeni potrebama klijenta
 • Logistički saobraćajni pravci kroz poslovni park i unutar objekata predviđeni za optimalan transport tereta i manipulaciju teretom
 • Centralni sistem za nadzor, kontrolu, regulaciju i optimizaciju prilagođen potrebama klijenta
 • Upravljanje otpadom i reciklaža

Video: VGP Park Munich - Sustainable building

Održivo upravljanje portfoliom

 

 • Održiva upotreba objekata sa stepenom iskorišćenja prostora od > 95%
 • Sve veči broj građevinskih projekata na brownfield zemljištu predviđenih za rekonstrukciju napuštenih industrijskih objekata
 • Integrisanje zelenih površina radi promovisanja biodiverziteta

 

 

Izveštavanje u vezi sa zaštitom životne sredine

Kako bismo zainteresovanim stranama omogućili da izvrše samostalnu procenu naših napora, na godišnjem nivou podnosimo izveštaje nezavisnim tržišnim i sektorskim organizacijama u sistemu ESG koje vrše procenu naših izveštaja i rezultata, uključujući GRI, CDP, Sustainalytics i GRESB (sektor nekretnina).

3. Pružanje podrške klijentima u smanjenju emisija ugljen-dioksida

VGP Renewable Energy izvor zelene energije

Naša zasebna poslovna jedinica „VGP Renewable Energy“ nudi široki dijapazon rešenja u oblasti obnovljive energije koja uključuju solarnu energiju, energiju vetra i termalnu energiju, kao i integrisanje skladištenja i distribucije. Naša kompanija nudi rešenja za zelenu energiju u okviru PV sistema za montažu na krovove i na zemlji, kao i instalaciju i upravljanje baterijama. Takođe, našim zakupcima pomažemo da izvrše optimizaciju iskorišćenja zelene energije kroz kontrolu potrošnje energije u industrijskim i proizvodnim procesima kako bi se maksimalno iskoristio potencijal potrošnje električne energije dobijene na osnovu PV sistema/vetrogeneratora. U aprilu 2021. godine, EBRD se obavezao da će pružiti podršku VGP Renewable Energy u razmatranju mogućnosti za buduće korišćenje tehnologija za obnovljivu energiju i tehnologija na bazi vodonika sa niskim udelom ugljenika.

e-Mobilnost

Pored naše ponude u oblasti zelene energije, našim klijentima pružamo podršku u prelasku na ekološke vozne parkove kamiona, automobila ili viljuškara, nudimo rešenja za punjenje električnih automobila i kamiona. U saradnji sa  EBRD-om , VGP Renewable Energy razmatra mogućnosti za buduće korišćenje tehnologija električnih vozila.

 

 

 

 

 

CO2 neutralna unapređenja objekata

Sarađujemo sa našim klijentima kako bi ostvarili CO2 neutralno poslovanje u poslovnim parkovima kompanije VGP

 • Na našim brownfield lokaijama u mestu Giessen i Wiesloch u Nemačkoj, sada planiramo naše velike projekte po narudžbini klijenata koji treba da dobiju sertifikat DGNB KlimaPositiv (za CO2 neutralne objekte)

 

 

 

 

 

VGP Foundation

Pružanje podrške društvenim i ekološkim projektima širom Evrope

Kako bi povećala pozitivan društveni uticaj na maksimum, naša kompanija je 2019. godine osnovala fondaciju VGP Foundation. Naša kompanija odvaja oko 1-2% godišnjeg profita za ovu fondaciju. Cilj ove fondacije je promovisanje očuvanja prirode, uticanje na lokalne zajednice kroz društvene projekte i očuvanje i zaštita kulturnog nasleđa Evrope.

 

Više informacija o VGP Foundation

Naš okvir za ekološko poslovanje

Okvir za ekološko poslovanje kompanije VGP pruža jasan i transparentan set kriterijuma za ulaganja u izvore obnovljive energije, energetsku efikasnost i ekološke projekte koji su deo portfolija kompanije VGP. Ovaj okvir pruža značajan doprinos smanjenju emisija ugljen-dioksida i olakšava prelazak na okruženje sa niskim emisijama ugljen-dioksida. Naš Okvir za ekološko poslovanje je prošao nezavisnu reviziju i klasifikovan je kao „Srednje zelen“ sa „Dobrim“ upravljačkim okvirom, u skladu sa principima Green Bond i Green Loan organizacije CICERO Shades of Green AS.

Okvir je omogućio kompaniji VGP da uspešno emituje svoju prvu javnu zelenu obveznicu ukupne nominalne vrednosti od 600 miliona € u martu 2021. godine.

Naši izveštaji u oblasti održivosti

 

Kompanija VGP želi da posluje kao odgovoran privrednik koji blisko sarađuje sa svojim zainteresovanim stranama. U te svrhe, kompanija VGP je objavila izveštaj o održivosti poslovanja od 2019. godine.

Ovaj izveštaj sadrži ključne ciljeve i ostvarene rezultate i opisuje na koji način se VGP bavi održivim poslovanjem i primenjuje svoju strategiju održivosti poslovanja, kao i procedure i smernice. Ovaj izveštaj je pripremljen u skladu sa Standardima Globalne inicijative za izveštavanje (GRI) – Core Option nivo, i nije revidiran od strane eksternih revizora. Osim GRI, u Izveštaju o održivosti poslovanja pominje se Agenda 2030 Ujedinjenih nacija. Navedeni ciljevi su u skladu sa smernicama iz Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija.

Izveštaj o korporativnoj društvenoj odgovornosti za 2020 Pogledajte video