Politika zaštite podataka o ličnosti

Status: februar 2023

Zaštita i poštovanje privatnosti su nam veoma važni. Dakle, pravila utvrđena Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktivu 95/46/EC sa izmenama i dopunama s vremena na vreme („GDPR“) u potpunosti poštuju svi entiteti koji pripadaju VGP grupi. Principi i mere koje primenjuje VGP sadržani su u ovoj izjavi o zaštiti podataka („Politika zaštite podataka“).

U ovom dokumentu pod terminima „VGP“ ili „nas“ se podrazumeva član VGP grupe sa kojim ste u pravnom odnosu, kao što je opisano u nastavku.

Ova Politika zaštite podataka ima za cilj da vas obavesti o tome koje lične podatke o vama kao kupcu, korisniku, podizvođaču, predstavniku kupaca, dobavljaču ili akcionaru možemo da obrađujemo, zašto se navedeni lični podaci koriste, kako se dele, koliko dugo traju čuvaju, koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti.

 1. Koje lične podatke obrađujemo?

VGP je kontrolor podataka odgovoran za vaše lične podatke koji se obrađuju putem naše veb stranice, tokom naših poslovnih operacija ili kada se prijavite za rad u VGP.

Možemo da prikupljamo lične podatke od vas tokom našeg poslovanja, uključujući korišćenje naše veb stranice, kada kontaktirate ili zahtevate informacije od nas, kada angažujete naše druge usluge ili kao rezultat vašeg odnosa sa jednom ili više naših pravna lica ili osoblje.

Kao kontrolor, VGP će preduzeti neophodne tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka.

Imajte na umu da u zavisnosti od toga sa kojim VGP entitetom ste sklopili ugovor za pružanje usluga, određena podružnica VGP-a može takođe biti kontrolori podataka odgovorni za obradu vaših ličnih podataka.

 1. Kako koristimo vaše lične podatke?

Vaše podatke možemo koristiti u sledeće svrhe:

 1. Informacije koje nam dajete.

Koristićemo ove informacije:

 • da izvršavamo naše obaveze koje proizilaze iz bilo kog ugovora zaključenog između vas i nas i da vam pružimo informacije i usluge koje tražite od nas;
 • da vam pružimo informacije o drugim uslugama koje nudimo koje su slične onima koje ste već koristili ili za koje ste se raspitivali;
 • da vam pružimo informacije o robi ili uslugama za koje smatramo da bi vas mogle zanimati;
 • da vas obavestimo o promenama naših usluga;
 • da procenite vaše preferencije zahvaljujući kojima se prikazuje reklama relevantna za vas;
   • Vaši podaci se koriste za procenu vaših preferencija zahvaljujući kojima se prikazuje oglašavanje relevantno za vas
   • Veb stranica koristi marketinške alate trećih strana za ovu svrhu:
    • podaci Google Analytics;
    • Google Ads;
    • Facebook;
    • LinkedIn;
    • Slični dobavljači analitičkih i marketinških alata.
 • da distribuira naš bilten i druge komercijalne komunikacije;
 • da obezbedimo da sadržaj sa naše veb stranice bude predstavljen na najefikasniji način za vas i za vaš računar/uređaj;
 1. Informacije koje prikupljamo o vama.

Koristićemo ove informacije:

 • da administriramo našu veb stranicu i za interne operacije, uključujući rešavanje problema, analizu podataka, testiranje, istraživanje, statističke i anketne svrhe;
 • da poboljšamo našu veb stranicu kako bismo osigurali da je sadržaj predstavljen na najefikasniji način za vas i za vaš računar/uređaj;
 • da vam omogućimo da učestvujete u interaktivnim funkcijama naše usluge, kada to odlučite;
 • kao deo naših napora da našu veb stranicu očuvamo bezbednom i bezbednom;
 • da merimo ili razumemo efikasnost oglašavanja koje isporučujemo vama i drugima, i da vam isporučimo relevantno oglašavanje;
 • da dajemo sugestije i preporuke vama i drugim korisnicima naše veb stranice o robama ili uslugama koje bi vas ili njih mogle zanimati.
 1. Pravni osnov

Vaše informacije se prikupljaju i obrađuju na sledećim pravnim osnovama:

 • Ako je to neophodno za ostvarivanje naših legitimnih interesa, s obzirom da ti interesi nisu nadjačani vašim osnovnim pravima i slobodama, npr. koristimo vaše podatke da bismo znali vaše preferencije kako bismo mogli bolje personalizovati ponudu naših proizvoda, sprečiti prevaru i obezbediti našu veb lokaciju.
 • Kada ste pristali na ovo, npr. ako ste dali svoju prethodnu izričitu saglasnost za to, možemo koristiti vašu adresu e-pošte za slanje marketinških materijala ili saopštenja za štampu.
 1. Sa kim delimo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke delimo u sledećim slučajevima:

 • kada to zahtevaju važeći zakoni, posebno na zahtev državnih organa; i
 • kada je to neophodno za naše potrebe, posebno od strane advokatskih kancelarija ili drugih članova VGP grupe.

Pored toga, vaši lični podaci se mogu deliti sa dobavljačima usluga – stranama koje obrađuju lične podatke na naš zahtev ili u naše ime, kao što su pružaoci IKT usluga, kao što su hosting, i snabdevanje ili održavanje računarskih sistema i aplikacija. Vaši lični podaci se dele sa dobavljačima usluga u skladu sa ugovorima o obradi podataka prema kojima se od njih traži da prate naša uputstva.

 1. Koliko dugo obrađujemo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke obrađujemo onoliko dugo koliko je to neophodno za postizanje specifične svrhe obrade. U nekim slučajevima, prema odredbama zakona smo obavezni da obrađujemo lične podatke na određeno vreme (tj. obaveza da zadržimo ugovorne informacije nakon raskida odgovarajućeg ugovora). Vaše podatke ćemo izbrisati kada nam više ne budu potrebni da bismo ostvarili svrhu za koju su prikupljeni ili nakon isteka roka navedenog u odredbama zakona.

 1. Da li prenosimo vaše lične podatke van Evropskog ekonomskog prostora?

Vaše podatke možemo preneti na odredište izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP) ako je to prikladno (i) za postizanje bilo koje od ciljeva navedenih u ovoj Politici zaštite podataka i/ili (ii) da otkrijemo vaše podatke trećem strana u skladu sa ovom Politikom zaštite podataka i u skladu sa zahtevima GDPR-a.

 1. Koja prava imate?

Imate pravo da zahtevate pristup vašim ličnim podacima, da zahtevate kopiju ličnih podataka koje ste nam dostavili i da zahtevate da se oni dostave vama ili drugoj strani koju vi imenujete, zahtevate da se vaši podaci isprave kada su nepotpuni ili netačni; zatražite brisanje svih ili nekih vaših ličnih podataka, zatražite ograničenje upotrebe vaših ličnih podataka.

Takođe imate pravo na:

 • prigovorite, na osnovu razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju, protiv korišćenja vaših ličnih podataka na osnovu naših legitimnih interesa. Nakon takvog prigovora, razmotrićemo da li – zbog vaše posebne situacije – zaštita vaših interesa, prava i sloboda ima prednost nad interesima koje težimo korišćenju vaših ličnih podataka. Ako se vaš prigovor pokaže kao opravdan i ne postoji drugi pravni osnov za korišćenje podataka, mi ćemo ih izbrisati.
 • da povučete svoju saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku, ako obrađujemo vaše podatke na osnovu vaše slobodno date saglasnosti.

Takođe imate pravo da podnesete žalbu nadležnom nadzornom organu.

 1. Poverljivost i bezbednost vaših ličnih podataka

Posvećeni smo čuvanju ličnih podataka koji su nam dostavljeni bezbednim i primenili smo odgovarajuće politike bezbednosti informacija, pravila i tehničke mere da zaštitimo lične podatke koje imamo pod našom kontrolom od neovlašćenog pristupa, nepropisne upotrebe ili otkrivanja, neovlašćene izmene i nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka.

Svi naši partneri, zaposleni, konsultanti, radnici i obrađivači podataka (tj. oni koji obrađuju vaše lične podatke u naše ime, za gore navedene svrhe), koji imaju pristup i povezani su sa obradom ličnih podataka, dužni su da poštovati poverljivost takvih ličnih podataka.

 1. Prikupljanje informacija od strane sajtova trećih strana

Naša veb lokacija sadrži veze ka drugim sajtovima čija se praksa informisanja može razlikovati od naše. Posetioci treba da konsultuju obaveštenja o privatnosti drugih sajtova jer VGP nema kontrolu nad informacijama koje se dostavljaju ili prikupljaju od ovih trećih lica.

 1. Kako nas možete kontaktirati?

Možete nas kontaktirati u vezi sa svim pitanjima u vezi sa korišćenjem vaših ličnih podataka, takođe kada želite da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka i ostvarite svoja prava u vezi sa tim, tako što ćete nam poslati poruku e-pošte na: dataprotection@vgpparks.eu ili slanjem preporučenog pisma u statutarno sedište odgovarajućeg VGP entiteta koji deluje kao vaš kontrolor podataka.

 1. Promene ove Politike zaštite podataka

Možemo da menjamo ovu Politiku zaštite podataka s vremena na vreme. Da bismo bili sigurni da ste uvek svesni kako koristimo vaše lične podatke, s vremena na vreme ćemo ažurirati ovu Politiku zaštite podataka kako bi se odrazile sve promene u našoj upotrebi vaših ličnih podataka. Takođe možemo da izvršimo izmene prema potrebi da bismo bili u skladu sa promenama u primenjivim zakonima ili regulatornim zahtevima. Tamo gde je to izvodljivo, obavestićemo vas putem e-pošte o svim značajnim promenama. Međutim, preporučujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku zaštite podataka kako biste bili informisani o tome kako koristimo vaše lične podatke.

****

Ova Politika zaštite podataka je primenljiva za sve entitete VGP grupe.