Politika zaštite podataka o ličnosti

Status: jul 2018.

Zaštita i poštovanje privatnosti su za nas veoma važni. Dakle, pravila utvrđena Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, i koja stavlja van snage Direktivu 95/46/EC („GDPR“) u potpunosti poštuju svi subjekti koji pripadaju VGP grupi. U ovom dokumentu pod terminima „VGP“ili „nas“ se podrazumeva član VGP grupe sa kojim ste u pravnom odnosu, kao što je opisano u nastavku. U nastavku možete pronaći našu Politiku obrade podataka koja opisuje način na koji VGP rukuje ličnim podacima prikupljenim od njihovih poslovnih partnera i drugih trećih strana.

Koje lične podatke obrađujemo?

U pogledu ličnih podataka naših poslovnih partnera i njihovih predstavnika, kandidata za posao i drugih trećih lica, mi smo u poziciji kontrolora podataka. Imajte na umu da su samo lični podaci fizičkih lica regulisani GDPR-om, a ne podaci kompanija. Uglavnom koristimo samo identifikacione i kontakt podatke. U okviru procesa zapošljavanja obrađujemo sve lične podatke koje nam pošalje odgovarajući kandidat.

Kako koristimo vaše lične podatke?

VGP uvek obezbeđuje poverljivost, integritet i dostupnost obrađenih ličnih podataka. Svi podaci se obrađuju samo u legitimne svrhe i ograničeni su na ono što je neophodno u vezi sa tom svrhom. Veliki akcenat stavljamo na odgovarajuće bezbednosne i organizacione mere, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Naši interni procesi se redovno pregledaju.

Vaše lične podatke možemo koristiti u vezi sa:

  • ispunjenjem našeg ugovornog odnosa, tj. ugovorni odnos između VGP-a i vaše kompanije;
  • trgovinske pregovore sa vama i vašom kompanijom;
  • zapošljavanje;
  • slanje biltena i druge P2P komunikacije

Ako uđemo u poslovni odnos ili pregovore, možemo vam s vremena na vreme poslati poruku u kojoj vas obaveštavamo o našim novim dostignućima i drugim informacijama. Ovo je naš legitimni interes da vas obavestimo o našim aktivnostima, međutim, uvek imate pravo da se povučete sa naše liste i uložite prigovor kao što je opisano u nastavku. Ako se pretplatite na biltene, rado ćemo podeliti naše vesti sa vama dok ne odlučite da se povučete sa naše liste pretplatnika. To možete učiniti u bilo kom trenutku i to će se odmah uzeti u obzir. Dodatne informacije su priložene u svakom dotičnom biltenu.

Proces regrutacije

Koristimo vaše ime, adresu e-pošte, broj telefona, zemlju prebivališta, informacije o vašim profesionalnim interesovanjima i sve druge detalje koje odlučite da podelite sa nama kada prilažete dokumentaciju za prijavu (uključujući vašu biografiju- CV) ili kada popunjavate obrazac. Koristimo gorenavedene podatke za upravljanje vašom prijavom i da vas kontaktiramo u vezi sa pitanjima vezanim za vaš proces zapošljavanja. Ako poziciju za koju ste konkurisali popuni drugi kandidat, a mi ipak želimo da zadržimo Vaš CV, budite slobodni da nam date svoj pristanak. Možete povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku bez ikakvih posledica. Nakon povlačenja vaše saglasnosti, vaši podaci se više neće koristiti.

Sa kim delimo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke delimo u sledećim slučajevima:

  • kada to zahtevaju važeći zakoni, posebno na zahtev državnih organa;
  • kada je to neophodno za naše potrebe, posebno od strane advokatskih kancelarija ili drugih članova VGP grupe.

Pored toga, vaši lični podaci se mogu deliti sa dobavljačima usluga – stranama koje obrađuju lične podatke na naš zahtev ili u naše ime, kao što su pružaoci IT usluga, kao što su hosting i snabdevanje ili održavanje računarskih sistema i aplikacija. Vaši lični podaci se dele sa dobavljačima usluga u skladu sa ugovorima o obradi podataka prema kojima se od njih traži da slede naša uputstva.

Koliko dugo obrađujemo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke obrađujemo onoliko dugo koliko je to neophodno za postizanje specifične svrhe obrade. U nekim slučajevima, prema odredbama zakona smo obavezni da obrađujemo lične podatke na određeno vreme (tj. obaveza čuvanja ugovornih informacija nakon raskida odgovarajućeg ugovora). Vaše podatke ćemo izbrisati kada nam više ne budu potrebni da bismo ostvarili svrhu za koju su prikupljeni ili nakon isteka roka navedenog u odredbama zakona.

Da li prenosimo vaše lične podatke van Evropskog ekonomskog prostora?

Vaše podatke ne prenosimo van EEA. Ako se to pokaže neophodnim u budućnosti, uvek ćemo obezbediti odgovarajuću zaštitu ličnih podataka i ispunićemo obaveze navedene u GDPR-u ili srodnim odredbama zakona.

Koja prava imate?

Imate pravo da zahtevate pristup vašim ličnim podacima, da zahtevate kopiju ličnih podataka koje ste nam dostavili ili da zahtevate da se oni dostave vama ili drugoj strani koju vi imenujete; zahtevate da se vaši podaci isprave kada su nepotpuni ili netačni; zahtevajte brisanje svih ili nekih vaših ličnih podataka, zahtevajte ograničenje korišćenja vaših ličnih podataka.

Takođe imate pravo da:

  • uložite prigovor, na osnovu vaše posebne situacije, protiv korišćenja vaših ličnih podataka na osnovu naših legitimnih interesa. Nakon takvog prigovora, razmotrićemo da li – zbog vaše konkretne situacije – zaštita vaših interesa, prava i slobode imaju prednost nad interesima koje težimo u korišćenju vaših ličnih podataka. Ako se vaš prigovor pokaže kao opravdan i ne postoji drugi pravni osnov za korišćenje podataka, mi ćemo ih izbrisati.

  • da povučete svoju saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku, ako vaše podatke obrađujemo na osnovu vaše slobodno date saglasnosti.

Takođe imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu relevantnom za vaše mesto zaposlenja ili prebivališta.

Kako nas možete kontaktirati?

Možete nas kontaktirati u vezi sa svim pitanjima u vezi sa korišćenjem vaših ličnih podataka, takođe kada želite da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka i ostvarite svoja prava u tom pogledu, slanjem e-poruke na: dataprotection@vgpparks.eu ili slanjem preporučenog pisma u statutarno sedište odre]enog VGP subjekta.

Ovu politiku primenjuju sledeći subjekti: VGP NV (Belgija), VGP – industrialni stavbi sro (Češka), VGP FM Services sro (Češka), SUTA sro (Češka), VGP – industrialne stavbi sro (Slovačka), VGP Industriebau GmbH (Nemačka), VGP PM Services GmbH (Nemačka), FM Log.In.GmbH (Nemačka), VGP Naves Industriales Peninsula SLU (Španija), VGP Construzioni Industriali SRL (Italija), VGP Proiecte Industriale Srl (Rumunija) i VGP Services Kft (Mađarska) kao i sve projektne kompanije (koje redovno ne obrađuju lične podatke i takvu obradu prepuštaju navedenim VGP subjektima – kompanijama za upravljanje).