PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

Status: Februari 2023

Bescherming en eerbiediging van de privacy is voor ons zeer belangrijk. Daarom worden de regels uiteengezet door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "GDPR") volledig nageleefd door alle entiteiten die behoren tot de VGP groep. De door VGP toegepaste beginselen en maatregelen zijn opgenomen in deze gegevensbeschermingsverklaring ("Gegevensbeschermingsbeleid").

In dit document wordt met de termen "VGP" of "ons" het lid van de VGP groep bedoeld, waarmee u in een juridische relatie staat, zoals hieronder beschreven.

Dit beleid inzake gegevensbescherming is bedoeld om u te informeren over welke persoonsgegevens over u als klant, gebruiker, onderaannemer, klantvertegenwoordiger, leverancier of aandeelhouder wij kunnen verwerken, waarom deze persoonsgegevens worden gebruikt, hoe ze worden gedeeld, hoe lang ze worden bewaard, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt doen gelden.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

VGP is de gegevensbeheerder verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens die worden verwerkt via onze website, in het kader van onze bedrijfsvoering of wanneer u bij VGP solliciteert.

Wij kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen in het kader van onze bedrijfsvoering , onder meer door uw gebruik van onze website, wanneer u contact met ons opneemt of informatie bij ons aanvraagt, wanneer u een beroep doet op onze andere diensten of als gevolg van uw relatie met een of meer van onze rechtspersonen of medewerkers.

Als verwerkingsverantwoordelijke zal VGP de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen .

Merk op dat, afhankelijk van welke VGP-entiteit u contracteert om diensten te verlenen, een specifieke dochteronderneming van VGP ook verantwoordelijk kan zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

We kunnen uw informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Informatie die u ons geeft.

We zullen deze informatie gebruiken:

 • om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons en om u de informatie en diensten te leveren die u van ons vraagt;
 • om u informatie te verstrekken over andere diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de diensten die u reeds hebt gebruikt of waarover u hebt geïnformeerd;
 • om u informatie te verstrekken over goederen of diensten waarvan wij denken dat ze u interesseren;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • om uw voorkeuren te beoordelen dankzij welke voor u relevante reclame wordt weergegeven;
   • Uw gegevens worden gebruikt om uw voorkeuren te beoordelen waardoor voor u relevante reclame wordt getoond.
   • De website gebruikt hiervoor marketingtools van derden:
    • Google Analytics gegevens;
    • Google Ads;
    • Facebook;
    • LinkedIn;
    • Vergelijkbare aanbieders van analytische en marketingtools.
 • om onze nieuwsbrief en andere commerciële communicatie te verspreiden;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer/apparaat wordt gepresenteerd;
 1. Informatie die we over u verzamelen.

We zullen deze informatie gebruiken:

 • om onze website te beheren en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
 • om onze website te verbeteren zodat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer/apparaat wordt gepresenteerd;
 • om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze dienst, wanneer u daarvoor kiest;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden;
 • om de doeltreffendheid te meten of te begrijpen van reclame die wij aan u en anderen leveren, en om u relevante reclame te leveren;
 • om u en andere gebruikers van onze website suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.
 1. Rechtsgrondslag

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

- Indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze legitieme belangen, waarbij deze belangen niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten en vrijheden, bijvoorbeeld: wij gebruiken uw informatie om uw voorkeuren te kennen om ons productaanbod beter te kunnen personaliseren, fraude te voorkomen en onze website te beveiligen.

- Wanneer u daarmee heeft ingestemd, bijvoorbeeld wanneer u daar vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u marketingmateriaal of persberichten toe te zenden.

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • wanneer de toepasselijke wetgeving zulks vereist, met name op verzoek van de overheidsinstanties; en
 • wanneer dit noodzakelijk is voor onze behoeften, met name door advocatenkantoren of andere leden van de VGP groep.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met dienstverleners - partijen die op ons verzoek of namens ons persoonsgegevens verwerken, zoals aanbieders van ICT-diensten, zoals hosting, en levering of onderhoud van computersystemen en applicaties. Uw persoonsgegevens worden gedeeld met dienstverleners op grond van gegevensverwerkingsovereenkomsten waarbij zij verplicht zijn onze instructies op te volgen.

 1. Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om het specifieke doel van de verwerking te bereiken. In sommige gevallen zijn wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht om persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te verwerken (bijvoorbeeld de verplichting om contractuele informatie te bewaren na beëindiging van een overeenkomst). Wij zullen uw gegevens wissen wanneer wij ze niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of na het verstrijken van de in de wettelijke bepalingen genoemde termijn.

 1. Geven wij uw persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte?

Wij kunnen uw informatie overdragen naar een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (de EER ) als dat passend is (i) om een van de doelen te bereiken die in dit gegevensbeschermingsbeleid zijn uiteengezet en/of (ii) om uw informatie aan een derde partij bekend te maken in overeenstemming met dit gegevensbeschermingsbeleid en volgens de vereisten van de GDPR .

 1. Welke rechten heb je?

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, een kopie te vragen van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en te eisen dat deze aan u of een andere door u genoemde partij wordt verstrekt, te verzoeken dat uw gegevens worden gecorrigeerd wanneer deze onvolledig of onjuist zijn; te verzoeken dat al uw persoonsgegevens of een deel daarvan worden gewist, te verzoeken om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Je hebt ook het recht om:

 • op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen. Naar aanleiding van een dergelijk bezwaar zullen wij nagaan of - vanwege uw bijzondere situatie - de bescherming van uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder weegt dan de belangen die wij bij het gebruik van uw persoonsgegevens nastreven. Indien uw bezwaar gerechtvaardigd blijkt en er geen andere rechtsgrond voor het gebruik van de gegevens bestaat, zullen wij deze wissen.
 • uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit .

 1. Vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij verbinden ons ertoe de aan ons verstrekte persoonsgegevens veilig te houden en wij hebben een passend beleid voor informatiebeveiliging, regels en technische maatregelen ingevoerd om de persoonsgegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies.

Al onze partners, werknemers, adviseurs, werknemers en gegevensverwerkers (d.w.z. degenen die uw persoonsgegevens namens ons verwerken, voor de bovengenoemde doeleinden), die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van die persoonsgegevens te eerbiedigen.

 1. Verzamelen van informatie door sites van derden

Onze website bevat links naar andere sites waarvan de informatiepraktijken kunnen verschillen van de onze. Bezoekers moeten de privacyverklaringen van de andere sites raadplegen aangezien VGP geen controle heeft over informatie die wordt ingediend bij of verzameld door deze derden.

 1. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

U kunt contact met ons opnemen in alle aangelegenheden die verband houden met het gebruik van uw persoonsgegevens, ook wanneer u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit verband wilt uitoefenen, door ons een e-mail te sturen naar: dataprotection@vgpparks.eu of door een aangetekende brief te sturen naar de statutaire zetel van de respectieve VGP-entiteit die optreedt als uw verantwoordelijke voor de verwerking.

 1. Wijzigingen in dit gegevensbeschermingsbeleid

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit Gegevensbeschermingsbeleid. Om ervoor te zorgen dat u altijd weet hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij dit beleid inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in ons gebruik van uw persoonsgegevens weer te geven. Wij kunnen ook wijzigingen aanbrengen als dat nodig is om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of wettelijke vereisten. Waar mogelijk zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen. Wij raden u echter aan dit Gegevensbeschermingsbeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

****

Dit beleid inzake gegevensbescherming is van toepassing op alle entiteiten van de VGP Groep.