A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat

Állapot: 2018. július 

A magánélet védelme és tisztelete rendkívül fontos a számunkra. Ezért az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) a VGP csoporthoz tartozó valamennyi szervezet teljes mértékben tiszteletben tartja. A jelen dokumentumban említett „VGP” és „mi” kifejezések a VGP csoport azon tagjára vonatkoznak, amellyel Ön a lent leírtaknak megfelelően szerződéses kapcsolatban áll. 

Kérjük, tekintse meg a lenti Adatfeldolgozási szabályzatunkat, amely leírja, hogy a VGP milyen módon kezeli az üzleti partnereitől és más harmadik felektől gyűjtött személyes adatokat.  

Milyen személyes adatokat kezelünk? 

Az üzleti partnereink és képviselőik, az állásainkra jelentkezők és más harmadik személyek személyes adatainak tekintetében adatkezelői szerepet töltünk be. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az általános adatvédelmi rendelet kizárólag a természetes személyek személyes adataira vonatkozóan tartalmaz szabályozást, a vállalatok adataira vonatkozóan nem. Többnyire csak az azonosító- és kapcsolattartási adatokat használjuk. A toborzási folyamat során az adott jelentkező által a részünkre megküldött valamennyi személyes adatot kezeljük.  

Hogyan használjuk a személyes adatait? 

A VGP minden esetben biztosítja a kezelt személyes adatok bizalmasságát, integritását és hozzáférhetőségét. Valamennyi adatot csak jogos céllal kezelünk, és kizárólag az adott céllal kapcsolatban szükséges mértékig. Nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő biztonsági és szervezeti lépések megtételére, beleértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet. Belső folyamatainkat rendszeresen felülvizsgáljuk. 

A következőkkel kapcsolatban használhatjuk személyes adatait: 

  • szerződéses viszonyunk, illetve a VGP és az Ön vállalata közötti szerződéses viszony teljesítése; 
  • kereskedelmi tárgyalások Önnel és a vállalatával; 
  • toborzás; 
  • hírlevél küldése és egyéb egyenrangú (P2P) kommunikáció. 

Amennyiben üzleti kapcsolatra lépünk vagy tárgyalunk, úgy adott esetben időnként üzenetet küldünk Önnek a legfrissebb eredményeinkről és más információkról. Jogos érdekünk, hogy tájékoztassuk Önt a tevékenységeinkről, azonban Önnek bármikor joga van leiratkozni a levelezési listánkról és az alábbiak szerint kifogást tenni. 

Ha feliratkozik a hírlevelünkre, boldogan megosztjuk Önnel híreinket egészen addig, amíg Ön le nem iratkozik a feliratkozottak listájáról. Ezt bármikor megteheti, és döntését haladéktalanul figyelembe vesszük. További információkat az egyes vonatkozó hírlevelekben találhat. 

Toborzási folyamat 

Használjuk a nevét, az e-mail-címét, a telefonszámát, a lakóhelye szerinti országot, a szakmai érdeklődéséhez kötődő információkat, és minden más adatot, amelyet megoszt velünk a jelentkezéséhez csatolt dokumentumokban (beleértve az önéletrajzát) vagy a nyomtatvány kitöltésekor. A fenti adatokat jelentkezésének kezeléséhez használjuk, illetve ahhoz, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot a toborzási folyamatot illető ügyekben. 

Amennyiben más jelentkező tölti be azt a pozíciót, amelyre jelentkezett, de ettől függetlenül szeretnénk megtartani az önéletrajzát, úgy ahhoz Ön hozzájárulhat. Hozzájárulását bármikor, következmények nélkül visszavonhatja. Miután visszavonta hozzájárulását, adatait nem használjuk többé. 

Kivel osztjuk meg a személyes adatait? 

A következő esetekben osztjuk meg személyes adatait: 

  • ha az alkalmazandó jog azt megköveteli, különösen az állami hatóságok kérésére; 
  • ha az az igényeinknek való megfeleléshez szükséges, különösen ügyvédi irodák vagy a VGP csoport más tagjai révén. 

Ezenkívül személyes adatait megoszthatjuk szolgáltatókkal – olyan felekkel, amelyek a kérésünkre a mi nevünkben kezelik a személyes adatait, például az IKT-szolgáltatásokat – többek között tárhelyszolgáltatást és számítástechnikai rendszerek és alkalmazások biztosítását vagy karbantartását – biztosító szolgáltatók. Személyes adatait adatkezelési megállapodás szerint osztjuk meg a szolgáltatókkal, amely szerint kötelesek követni az utasításainkat. 

Meddig kezeljük a személyes adatait? 

Addig kezeljük személyes adatait, amíg az az adatkezelés kifejezett céljának eléréséig szükséges. Egyes esetekben az alkalmazandó jogban foglalt jogszabályi rendelkezések értelmében kötelesek vagyunk bizonyos ideig kezelni személyes adatait (pl. szerződéses információk kötelező megőrzése a vonatkozó megállapodás megszűnése után). Akkor töröljük az adatait, ha már nincs szükség rájuk az adatgyűjtés céljának teljesítéséhez, vagy a jogszabályi rendelkezésekben megadott időszak lejárta után. 

Továbbítjuk a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre? 

Nem továbbítjuk adatait az EGT-államokon kívülre. Amennyiben ez szükségesnek bizonyulna a későbbiekben, úgy minden esetben biztosítani fogjuk a megfelelő garanciákat a személyes adatok védelmére, és tejesíteni fogjuk az általános adatvédelmi rendeletben, vagy a kapcsolódó jogszabályi rendelkezésekben foglalt kötelezettségeket. 

Milyen jogokkal rendelkezik Ön? 

Önnek joga van hozzáférést kérni személyes adataihoz, másolatot kérni a részünkre megadott személyes adatairól, és joga van kérni, hogy ezeket az Ön vagy az Ön által megnevezett más fél rendelkezésére bocsássuk, továbbá kérheti hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítését; kérheti személyes adatai részének vagy egészének törlését, valamint használatuk korlátozását. 

Ezenkívül joga van: 

  • tiltakozni az adott helyzethez kötődő okokkal kapcsolatban az ellen, hogy jogos érdekeink alapján használjuk személyes adatait. Az ilyen típusú tiltakozás után megvizsgáljuk – az adott helyzettel kapcsolatban –, hogy az Ön érdekeinek védelme, valamint jogai és szabadságai felülírják-e azokat az érdekeket, amelyekből kifolyóan személyes adatait használjuk. Amennyiben tiltakozása megalapozottnak bizonyul, és nincs más jogalapja adatai használatának, úgy adatait töröljük. 
  • bármikor visszavonni a hozzájárulásáta személyes adatai használatát illetően, ha az adatkezelés alapja az Ön önkéntes hozzájárulása. 

Szintén joga van panaszt benyújtani az Ön munkaviszonya vagy lakóhelye szerinti illetékes felügyeleti hatóságnál. 

Hogyan léphet kapcsolatba velünk? 

Személyes adataihoz kötődő bármilyen ügyben felkereshet minket, akkor is, ha a személyes adatai általunk történő kezelése ellen szeretne tiltakozni, és élne erre vonatkozó jogával úgy, hogy e-mail üzenetet küld a dataprotection@vgpparks.eu e-mail-címre vagy könyvelt küldeményt küld a vonatkozó VGP szervezet létesítő okirata szerinti székhelyére. 

A jelen szabályzat a következő szervezetekre vonatkozik: VGP NV (Belgium), VGP – industriální stavby s.r.o. (Cseh Köztársaság), VGP FM Services s.r.o. (Cseh Köztársaság), SUTA s.r.o. (Cseh Köztársaság), VGP – industriálne stavby s.r.o. (Szlovákia), VGP Industriebau GmbH (Németország), VGP PM Services GmbH (Németország), FM Log.In.GmbH (Németország), VGP Naves Industriales Peninsula SLU (Spanyolország), VGP Construzioni Industriali SRL (Olaszország), VGP Proiecte Industriale Srl (Románia) és VGP Service Kft. (Magyarország), továbbá valamennyi projektvállalatra (ezek rendszeresen nem kezelnek személyes adatokat, és meghagyják ezeket a feladatokat a fent megnevezett VGP szervezeteknek – üzemeltető társaságoknak).