Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κατάσταση: Ιούλιος 2018

Η προστασία και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, οι κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (ο «GDPR») τηρούνται πλήρως από όλες τις οντότητες που ανήκουν στον όμιλο VGP. Στο παρόν έγγραφο με τους όρους "VGP" ή "εμείς" εννοείται το μέλος της ομάδας VGP, με το οποίο έχετε νομική σχέση, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Παρακάτω θα βρείτε την Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων μας που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η VGP χειρίζεται προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους επιχειρηματικούς εταίρους της και άλλα τρίτα μέρη.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρηματικών μας εταίρων και των εκπροσώπων τους, των αιτούντων εργασία και άλλων τρίτων προσώπων, βρισκόμαστε σε θέση υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Λάβετε υπόψη ότι μόνο τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων ρυθμίζονται από τον ΓΚΠΔ και όχι τα δεδομένα των εταιρειών. Συνήθως χρησιμοποιούμε μόνο στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης επεξεργαζόμαστε όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας αποστέλλονται από τον εκάστοτε υποψήφιο.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η VGP διασφαλίζει πάντα την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Όλα τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για νόμιμο σκοπό και περιορίζονται σε ό,τι θεωρείται απαραίτητο σε σχέση με αυτόν τον σκοπό. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά. Οι εσωτερικές μας διαδικασίες επανεξετάζονται τακτικά.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τα εξής:

  • εκπλήρωση της συμβατικής μας σχέσης, αντίστοιχα τη συμβατική σχέση μεταξύ της VGP και της εταιρείας σας,
  • εμπορικές διαπραγματεύσεις με εσάς και την εταιρεία σας,
  • πρόσληψη,
  • αποστολή ενημερωτικού δελτίου και άλλη επικοινωνία P2P.

Εάν συνάψουμε επιχειρηματική σχέση ή διαπραγματεύσεις, ενδέχεται να σας στέλνουμε κατά καιρούς ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει για τα νέα μας επιτεύγματα και άλλες πληροφορίες. Αυτό είναι το έννομο συμφέρον μας να σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητές μας, ωστόσο, έχετε πάντα το δικαίωμα να αποσυρθείτε από τη λίστα μας και να υποβάλετε ένσταση όπως περιγράφεται παρακάτω.

Εάν εγγραφείτε για ενημερωτικά δελτία, θα χαρούμε να μοιραστούμε τα νέα μας μαζί σας μέχρι να αποφασίσετε να αποσυρθείτε από τη λίστα των συνδρομητών μας. Μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή και θα ληφθεί αμέσως υπόψη. Περισσότερες πληροφορίες εσωκλείονται σε κάθε αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο.

Διαδικασία πρόσληψης

Χρησιμοποιούμε το όνομά σας, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, τη χώρα διαμονής σας, πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας όταν επισυνάπτετε τα έγγραφα της αίτησής σας (συμπεριλαμβανομένου του βιογραφικού σας) ή κατά τη συμπλήρωση της φόρμας. Χρησιμοποιούμε τα παραπάνω δεδομένα για να διαχειριστούμε την αίτησή σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία πρόσληψής σας.

Εάν η θέση για την οποία υποβάλατε αίτηση καλυφθεί από άλλον υποψήφιο και θέλουμε να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για παν ενδεχόμενο. Είστε ελεύθεροι να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία συνέπεια. Μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον.

Σε ποιον κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • όταν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως κατόπιν αιτήματος των κρατικών αρχών,
  • όταν αυτό είναι απαραίτητο για την επιδίωξη των αναγκών μας, ιδίως από δικηγορικά γραφεία ή άλλα μέλη του ομίλου VGP.

Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε παρόχους υπηρεσιών – μέρη που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματός μας ή για λογαριασμό μας, όπως πάροχοι υπηρεσιών ΤΠΕ, όπως φιλοξενία και προμήθεια ή συντήρηση συστημάτων και εφαρμογών υπολογιστών. Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται στους παρόχους υπηρεσιών στο πλαίσιο συμφωνιών επεξεργασίας δεδομένων βάσει των οποίων απαιτείται να ακολουθούν τις οδηγίες μας.

Για πόσο χρόνο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού της επεξεργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι από τις διατάξεις του νόμου να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (δηλαδή την υποχρέωση διατήρησης συμβατικών πληροφοριών μετά τη λήξη μιας αντίστοιχης συμφωνίας). Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας όταν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή μετά τη λήξη της περιόδου που ορίζεται στις διατάξεις του νόμου.

Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου;

Δεν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ. Σε περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο στο μέλλον, θα διασφαλίζουμε πάντα τις κατάλληλες διασφαλίσεις προσωπικών δεδομένων και θα εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον ΓΚΠΔ ή σε σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Τι δικαιώματα έχετε;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε υποβάλει και να ζητήσετε να παρασχεθούν σε εσάς ή σε άλλο μέρος που κατονομάζετε, να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας όταν είναι ελλιπή ή εσφαλμένα, να ζητήσετε να διαγραφούν όλα ή ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα:

  • να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, κατά της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων βάσει των έννομων συμφερόντων μας. Μετά από μια τέτοια ένσταση, θα εξετάσουμε εάν – λόγω της ιδιαίτερης κατάστασής σας – η προστασία των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας υπερισχύει των συμφερόντων που επιδιώκουμε κατά τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν η ένστασή σας αποδειχθεί δικαιολογημένη και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για τη χρήση των δεδομένων, θα τα διαγράψουμε.
  • να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, εάν επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας με βάση τη συγκατάθεσή σας ελεύθερα.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή που είναι σχετική με τον τόπο εργασίας ή διαμονής σας.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επίσης όταν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως προς αυτό, στέλνοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dataprotection@vgpparks.eu ή με αποστολή συστημένης επιστολής στην καταστατική έδρα της αντίστοιχης οντότητας VGP.

Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται από τις ακόλουθες οντότητες: VGP NV (Βέλγιο), VGP – industriální stavby s.r.o. (Τσεχία), VGP FM Services s.r.o. (Τσεχία), SUTA s.r.o. (Τσεχία), VGP – industriálne stavby s.r.o. (Σλοβακία), VGP Industriebau GmbH (Γερμανία), VGP PM Services GmbH (Γερμανία), FM Log.In.GmbH (Γερμανία), VGP Naves Industriales Peninsula SLU (Ισπανία), VGP Construzioni Industriali SRL (Ιταλία), VGP Industriale SRL (Ρουμανία) και VGP Services Kft (Ουγγαρία) καθώς και όλες οι εταιρείες του έργου (οι οποίες δεν επεξεργάζονται τακτικά προσωπικά δεδομένα και αφήνουν την επεξεργασία αυτή στις προαναφερθείσες οντότητες VGP - εταιρείες διαχείρισης).