Nieuws

VGP koopt magazijn en industriële grondstukken in Graz, Oostenrijk

29 Nov 2018

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’) kondigde vandaag de succesvolle aankoop aan van een magazijn gelegen in Graz, Oostenrijk. Het nieuwe magazijn heeft een verhuurbaar oppervlakte van ongeveer 17.000 m2 en is verhuurd aan een toeleverancier van de automobielindustrie onder een lange termijn lease. De transactie omvat ook 9 hectare aan additionele ontwikkelingsgrond.

Jan van Geet, CEO van VGP, vermeldde het volgende: “Wij zijn zeer verheugd met deze transactie daar dit gebouw, met de bijkomende ontwikkelingsgrond, ons een goed startpunt in de Oostenrijkse markt geeft. Vooralsnog zal deze markt worden bediend vanuit onze kantoren in Duitsland.”
More Information

Trading Update 3Q 2018

23 Nov 2018

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’) kondigde vandaag een trading update aan voor de periode 1 juli tot en met 31 oktober 2018.

Jan van Geet, CEO van VGP, vermeldde het volgende: “Vraag naar goed gelegen semi-industrieel en logistiek vastgoed blijft sterk in al onze Europese markten. Gedurende het afgelopen kwartaal hebben wij het distributiecentrum van Mango nabij Barcelona in Spanje verkocht. Door middel van deze transactie profiteerden wij van deze sterke markt en is het risicoprofiel van de groep verbeterd. De opbrengsten van de verkoop worden geherinvesteerd in aankoop van grondstukken en de realisatie van onze ontwikkelingsportefeuille.

Wij zijn er ook in geslaagd een succesvolle nieuwe obligatie in de markt te zetten waarmee wij deels een bestaande obligatie met een opkomende vervaldatum terug zullen kopen, daarmee hebben wij het looptijd profiel van onze obligatieportefeuille aanzienlijk verlengd. Ik ben zeer tevreden met de opgebouwde vermogenspositie en de gecreëerde mogelijkheid te blijven investeren in de toekomst van de Groep.”

Jan van Geet vervolgde: “Voor Amazon hebben wij een tweede logistiek centrum geleverd, een faciliteit met uiteindelijk tot 80.000 m2 opslagruimte op ons uitgebreide park in Göttingen, Duitsland. Daarnaast tekende BMW voor ons park in Parsdorf nabij München voor de ontwikkeling van een nieuw magazijn voor het “Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ)”, hun belangrijkste engineering- en ontwikkelingscampus, behoudens het verkrijgen van de benodigde vergunningen.”

Onze strategische voorraad ontwikkelingsgrond blijft een van onze belangrijkste bezittingen en wij zijn zeer tevreden met de aanwinst van additionele gronden op strategische en logistiek belangrijke locaties verspreid over heel Europa waaronder in Spanje, Italië, Roemenië, Tsjechië en Slowakije.”

Jan van Geet concludeerde: “Onze nieuwe matrixorganisatie is succesvol uitgerold, elk land wordt gemanaged door een toegewijd lokaal team en wordt daarin ondersteund door uitgebreide groepsfuncties waaronder chief investment officer, begrotingscontrole, marketing en investor relations. Dankzij deze gestroomlijnde organisatiestructuur hebben wij nu het platform waarmee wij onze gestelde doelen kunnen verwezenlijken.

En wij zijn verheugd dat wij een geografische uitbreiding realiseren met de aanstaande opening van een kantoor in Portugal. Dit brengt het aantal Europese landen waarin wij actief zijn naar twaalf. Wij zijn in overleg voor een aantal interessante investeringsopportuniteiten in Portugal en zijn in discussie over de aankoop van eerste grondstukken in de buurt van Lissabon en Porto.”

More Information

BIJEENROEPING VAN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 2018

19 Oct 2018

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal plaatsvinden in de kantoren van Argo bcvba te City Link, vijfde verdieping, Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen (Berchem), op donderdag 22 november 2018 om 10.00 uur, met de hierna vermelde agenda en voorstel tot besluit.

AGENDA EN VOORSTEL TOT BESLUIT

 1. Goedkeuring van uitgiftevoorwaarde 6.2 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 19 september 2018 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel IV van het prospectus voor de openbare aanbieding van de obligaties opgesteld op datum van 4 september 2018, en in het bijzonder goedkeuring van de daarin opgenomen clausule inzake controlewijziging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: Uitgiftevoorwaarde 6.2 van de obligatielening uitgegeven door de Vennootschap op 19 september 2018 en de rechten van de obligatiehouders, zoals opgenomen in deel IV van het prospectus voor de openbare aanbieding van de obligaties van 4 september 2018, houdende de mogelijkheid voor de obligatiehouders om de vervroegde terugbetaling van de obligaties te eisen, ingeval van een controlewijziging, wordt goedgekeurd, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Zoals vereist in het tweede lid van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen zal dit besluit worden neergelegd overeenkomstig artikel 75, 3° van het Wetboek van vennootschappen en tevens worden bekendgemaakt onder de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad door opname in het uittreksel van de notulen van deze bijzondere algemene vergadering.

More Information

VGP opent nieuw hoofdkantoor in Antwerpen en kondigt de benoeming aan van Martijn Vlutters als Vice President “Business Development & Investor Relations”

05 Oct 2018

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’,) kondigt vandaag aan dat het nieuwe hoofdkantoor in Antwerpen in gebruik is genomen. Daarnaast zal het kantoor, aan de Uitbreidingstraat 72, 2600 te Antwerpen (Berchem), dienstdoen als centrum voor de expansie van de activiteiten in de Benelux.

VGP kondigt mede aan dat per 1 oktober 2018 Martijn Vlutters bij VGP is begonnen als Vice President “Business Development & Investor Relations”. In deze rol zal hij verantwoordelijk zijn voor de communicatie met de financiële markten, voorbereiden van financiële plannen, en het analyseren van groeimogelijkheden, inclusief overnames.

Voordat hij bij VGP begon werkte Martijn 13 jaar bij J.P. Morgan in Londen en New York. Hij bekleedde verschillende functies in “Capital Markets” en “Corporate Finance”. Ook werkte Martijn twee jaar in New York in de rol van Vice President Investor Relations voor J.P. Morgan Chase & Co. Hij is gestationeerd in Antwerpen en rapporteert aan CEO, Jan Van Geet.


Verkoop van het Mango Global Distribution Centre gelegen in Lliçà d’Amunt, Barcelona (Spanje)

26 Sep 2018

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’) heeft de verkoop van het Mango Global Distribution Centre in zijn VGP Park Mango in Lliçà d'Amunt, Barcelona (Spanje) afgesloten.

De bruto-opbrengsten van de verkoop bedragen € 150 miljoen en vertegenwoordigen een substantiële meerwaarde op het gebouw in vergelijking met de aankoopprijs. De netto-opbrengst zal geherinvesteerd worden in de verdere uitbreiding van de ontwikkelingspijplijn van VGP.

Het Mango-gebouw werd in 2016 verworven samen met een groot stuk (150.000 m²) ontwikkelingsland. De huidige transactie heeft alleen betrekking op het gebouw. VGP zal de ontwikkelingsgronden in eigen portefeuille behouden en deze ontwikkelingen voor eigen rekening. De transactie heeft ook als doel het risicoprofiel van de Groep te optimaliseren.

Het Mango-gebouw is waarschijnlijk éen van de mooiste logistieke gebouwen in Spanje, gebouwd volgens hoge specificaties voor Mango, tot 40 meter hoog met een grote mate van automatisering voor de kledingindustrie.

VGP wil zich concentreren op haar hoofdactiviteit: ontwikkeling, verhuur en beheer van haar gestandaardiseerd logistiek vastgoed, d.w.z. gebouwen die geschikt zijn voor een breed spectrum van logistieke (e-commerce) doeleinden alsook licht industriële activiteiten, op toplocaties.

Jan Van Geet, CEO van VGP, zegt hieromtrent: "De acquisitie van het Mango gebouw in 2016 was een echte mijlpaal in onze introductie op de Spaanse markt – daarom hebben we ook heel lang en diep nagedacht over deze transactie en zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de verkoop van het Mango-gebouw onder deze voorwaarden in het belang van de aandeelhouders van VGP is. De opbrengst van de verkoop zal opnieuw worden geïnvesteerd in de verdere uitbreiding van onze ontwikkelingspijplijn."


VGP haalt met uitgifte van een obligatielening € 190 miljoen op

12 Sep 2018

VGP deelt mee dat het openbaar aanbod in België voor een obligatielening werd afgesloten en dat een bedrag van € 190 miljoen werd opgehaald. De netto opbrengsten van de uitgifte van de obligaties zullen ongeveer € 188,4 miljoen bedragen.

De obligaties (met ISIN code BE0002611896) zullen op 19 september 2018 worden uitgegeven en voor verhandeling worden toegelaten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

Verdere informatie over dit openbaar aanbod kan worden teruggevonden in het prospectus gepubliceerd door VGP NV op 5 september 2018 en zoals goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 4 september 2018. Het prospectus is beschikbaar op de website van VGP NV (http://www.vgpparks.eu/investors/en/bonds) en ook bij in elk bankkantoor van KBC Bank of CBC Banque, Bolero (www.bolero.be/nl/vgp), via de Regionale Adviescentra en via de website (www.kbc.be/vgp).


Openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 175 miljoen en maximum € 225 miljoen

05 Sep 2018

Deze Obligaties zijn een vorm van schuldinstrumenten. Een belegging in de Obligaties houdt risico’s in. Alvorens enige beslissing te nemen om te beleggen in de Obligaties, dienen Beleggers het Prospectus in zijn geheel, en in het bijzonder de afdeling Risicofactoren, te lezen (zie pagina 21 e.v. (Deel I: Samenvatting) en pagina 36 e.v. (Deel II: Risicofactoren)). Door in te schrijven op de Obligaties lenen beleggers geld aan de Emittent die zich verbindt tot de betaling van interest op jaarbasis en om de hoofdsom terug te betalen op de Vervaldatum. In geval van faillissement van of wanprestatie door de Emittent, lopen beleggers echter het risico om de bedragen waarop zij recht zouden hebben niet terug te krijgen en het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. Deze Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de interestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring en die, indien nodig, professioneel advies zouden moeten inwinnen. Elke beslissing om te beleggen in deze Obligaties moet uitsluitend worden genomen op basis van de gegevens in dit Prospectus (met inbegrip van de afdeling Risicofactoren) en meer in het algemeen Factoren die een impact kunnen hebben op het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen met betrekking tot de Obligaties na te komen en de Factoren die cruciaal zijn voor de beoordeling van de marktrisico’s die verbonden zijn aan de Obligaties.

VGP NV deelt mee dat het een openbaar aanbod van obligaties uitbrengt in België met vervaldatum 19 maart 2026, voor een verwacht bedrag van minimum € 175 miljoen en maximum € 225 miljoen.

De vaste rente van de obligaties bedraagt 3,50% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 2,304% per jaar. De obligaties worden beheerst door het Belgisch recht.

De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 1.000. Het minimaal inschrijvingsbedrag voor beleggers bedraagt aldus € 1.000. Aan de retail beleggers wordt een plaatsingscommissie van 1% per coupure aangerekend. De intekenperiode loopt van 7 september 2018 tot en met 12 september 2018, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. Vervroegde afsluiting van de inschrijvingsperiode is ten vroegste mogelijk op 7 september 2018 om 17.30 u. (Brusselse tijd). De particuliere beleggers worden aangemoedigd om zich in te schrijven op de obligaties op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor 17u30. Een nominaal bedrag van maximum € 50.000.000 zal worden voorbehouden voor particuliere beleggers die inschrijven via KBC Bank NV (CBC Banque SA en KBC Securities NV inbegrepen). In geval van overinschrijving zullen deze inschrijvingen proportioneel herleid worden ten aanzien van het maximum nominaal bedrag van € 50.000.000. Indien het verwachte uitgiftebedrag van maximum € 225.000.000 behaald wordt, zal een nominaal bedrag van minimum € 175.000.000 worden voorbehouden voor gekwalificeerde beleggers (“Qualified Investors”).
De uitgiftedatum is vastgelegd op 19 september 2018. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

KBC Bank NV treedt op als enige manager en bookrunner voor deze uitgifte.

Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus, opgesteld in het Nederlands, in het Engels en in de Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus, welke kosteloos kunnen bekomen worden vanaf 5 september 2018 (voor beursopening) op de hoofdzetel van VGP NV, beschikbaar zullen zijn vanaf 5 september 2018 op de website van VGP NV (http://www.vgpparks.eu/investors/en/bonds) en ook bij in elk bankkantoor van KBC Bank of CBC Banque, Bolero (www.bolero.be/nl/vgp), via de Regionale Adviescentra en via de website (www.kbc.be/vgp).
De netto-opbrengst van de uitgifte van de obligaties, waarvan verwacht wordt dat deze ca. € 223.100.000 zal bedragen voor een nominaal bedrag van € 225.000.000 zal worden gebruikt om het geheel of een deel van de uitstaande schuld van VGP NV onder de € 75 miljoen vastrentende obligaties terug te betalen op de vervaldag van deze obligatie, d.w.z. op 6 december 2018, voor een bedrag van € 75.000.000. Het resterende saldo zal worden gebruikt voor de aankoop van ontwikkelingsgrond op bestaande en nieuwe markten, nl. in Nederland en Italië (voor een bedrag van € 80.000.000) en om de ontwikkeling van nieuwe projecten op ontwikkelingsgronden verder te financieren (voor het resterende bedrag van € 68.100.000). VGP NV verwacht dat de fondsen voor de voormelde uitbreidings- en ontwikkelingsplannen zullen worden aangewend binnen een periode van 12 tot 18 maanden na de uitgifte van de obligaties, voor zover er geen ongunstige marktomstandigheden zijn.


Halfjaarresultaten 2018: VGP betreedt nieuwe markten en ontwikkelt in recordtempo

23 Aug 2018

 • Record nettowinst over de periode van € 74,8 miljoen (+ € 12,3 miljoen in vergelijking met eerste jaarhelft 2017)
 • Aantal nieuwe en hernieuwde huurcontracten getekend voor een totaalbedrag van € 18,5 miljoen, waarvan 264.000 m² nieuwe huurcontracten goed voor € 15,0 miljoen geannualiseerde huurinkomsten en 68.000 m² hernieuwde huurcontracten goed voor € 3,5 miljoen geannualiseerde huurinkomsten - de ondertekende toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis vertegenwoordigen een bedrag van € 96,8 miljoen en een verhuurbare oppervlakte van 1,90 miljoen m², een stijging met 14,7% in vergelijking met 31 december 2017.
 • Er werd 654.082 m² nieuwe ontwikkelingsgrond aangekocht tijdens de eerste jaarhelft. Daarnaast heeft VGP voor ongeveer 1.439.254 m² nieuwe landpercelen onder optie. VGP verwacht dat deze grondstukken aangekocht zullen worden tijdens de volgende 12 maanden. Hierdoor verhoogt de resterende ontwikkelingslandbank per einde juni 2018 tot 3.335.000 m² (in vergelijking met 3.261.000 m² per einde december 2017).
 • Er werden 12 projecten opgeleverd tijdens de eerste jaarhelft die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 307.000 m². Daarnaast zijn er bijkomend 22 projecten in aanbouw, die een toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 455.000 m².
 • Verwezenlijking van een vierde closing met onze VGP European Logistics joint venture met een transactiewaarde van meer dan € 400 miljoen waaruit een netto-opbrengst van € 289,7 miljoen werd ontvangen.
 • Door de huidige geografische expansie en de versnelde groei van de ontwikkelingsactiviteiten, herbekijkt VGP op dit ogenblik haar financieringsstrategie om te beoordelen hoe haar toekomstige ontwikkelingspijplijn het best kan worden gefinancierd. De verschillende alternatieven die worden onderzocht, omvatten onder meer de mogelijke uitgifte van nieuwe obligaties.
 • Het eerder aangekondigde dividend van € 35,3 miljoen (€ 1,90 per aandeel), wat een bruto dividendrendement van 3,1% vertegenwoordigt, werd op 16 mei 2018 uitbetaald.

More Information

VGP start zijn activiteiten in Nederland

02 Aug 2018

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Vennootschap’) heeft vandaag bekend gemaakt dat het haar eerste grondstukken heeft verworven in Nederland.

De Groep verwierf 267.013 m² nieuw ontwikkelingsgrond in Park 15 Logistics, een grote logistieke ontwikkelingslocatie gelegen tussen Nijmegen en Arnhem. Deze grondpercelen hebben een ontwikkelingspotentieel van circa 150.000 m² toekomstige verhuurbare oppervlakte. Naar verwachting zal het eerste gebouw in het najaar opgestart worden.

Jan Van Geet, CEO van de VGP Groep, zegt hieromtrent: We zijn erg blij dat we een uitstekende ontwikkelingslocatie in Nederland hebben kunnen verwerven en willen graag onze eerste ontwikkelingen in 2018 starten. We hebben momenteel ook een bijkomende aantrekkelijke ontwikkelingslocatie geïdentificeerd in Nederland waarvoor de onderhandelingen in de eindfase zitten. Beide locaties moeten een solide basis bieden om onze ontwikkelingsactiviteiten in Nederland te starten.”

Park 15 Logistics is een strategisch gelegen logistiek park in het oosten van Nederland. Het park profiteert van gemakkelijke toegang via de weg, het spoor en het water naar Rotterdam en het Duitse Ruhrgebied. Daarnaast heeft het park al een aantal gerenommeerde gebruikers, waaronder Nabuurs, het bedrijf voor supply chain-oplossingen, dat een shared services center op het park exploiteert met een focus op ‘Fast Moving Consumer Goods’, en Lidl, de snelgroeiende retailer, bouwt er zijn eigen distributiecentrum.


Trading Update

11 May 2018

Jan Van Geet, CEO van de VGP Groep, zegt hieromtrent: "We hebben een zeer goede start van 2018 gehad met het contracteren van € 10,4 miljoen aan nieuwe en hernieuwde huurinkomsten. De vraag naar verhuurbare oppervlakten blijft sterk in al onze markten en er zullen binnenkort een aanzienlijk aantal nieuwe huurcontracten worden ondertekend, wat de geannualiseerde huuropbrengsten op jaarbasis verder zal verhogen. De ontwikkelingspijplijn omvat momenteel 26 nieuwe projecten in aanbouw die € 24,1 miljoen aan nieuwe huurinkomsten vertegenwoordigen op het ogenblik dat deze volledig zijn ontwikkeld en verhuurd. Tijdens het eerste kwartaal hebben we nieuwe kantoren geopend in Italië en de Benelux en we zijn momenteel in de laatste onderhandelingen om onze eerste land percelen in deze nieuwe markten te verwerven. We hebben ook goede vooruitgang geboekt bij de verdere ontwikkeling van ons team en we hebben een aantal sterke en hooggekwalificeerde profielen kunnen aantrekken om onze volgende groeifase te ondersteunen."

More Information

BIJEENROEPING VAN GEWONE ALGEMENE VERGADERING

10 Apr 2018

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de gewone algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal plaatsvinden in het Crowne Plaza Brussels Airport Hotel, Leonardo Da Vincilaan 4, 1831 Machelen (Diegem), op vrijdag 11 mei 2018 om 10.00 uur, met de hierna vermelde agenda en voorstellen tot besluit.

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

 1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
 2. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
  Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.
 3. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat.
  Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de uitkering van een bruto dividend van 1,9 EUR per aandeel, goed. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 16 mei 2018.
 4. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
 5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
 6. Kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders.
  Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
 7. Kwijting aan de commissaris.
  Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
 8. Vaststelling van een eenmalige bijkomende vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap.
  Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur m.b.t. de eenmalige bijkomende vergoeding van 35.000 EUR per onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap goed.
More Information

Jaarresultaten 2017: VGP realiseert opnieuw een recordwinst

23 Feb 2018

 • Record nettowinst over de periode van € 96,0 miljoen (+ € 4,7 miljoen in vergelijking met 31 december 2016)
 • Voorstel tot uitkering van een dividend van € 35,3 miljoen (€ 1,90 per aandeel) wat een bruto dividendrendement van 3,1%[1] vertegenwoordigt.
 • Record aantal nieuwe en hernieuwde huurcontracten getekend voor een totaal bedrag van € 27,4 miljoen, waarvan 484.000 m² nieuwe huurcontracten goed voor € 24,3 miljoen geannualiseerde huurinkomsten en 61.000 m² hernieuwde huurcontracten goed voor € 3,1 miljoen geannualiseerde huurinkomsten.
 • Totale netto stijging van € 21,7 miljoen rekening houdend met de verkoop van Estland.
 • De ondertekende toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis vertegenwoordigen een bedrag van € 82,8 miljoen en een verhuurbare oppervlakte van 1,66 miljoen m², een stijging met 35,0% in vergelijking met 31 december 2016 (exclusief Estland).
 • Er werd 729.939 m² nieuwe ontwikkelingsgrond aangekocht tijdens het jaar. Daarnaast heeft VGP voor ongeveer 1.452.336 m² nieuwe landpercelen onder optie. VGP verwacht dat deze grondstukken aangekocht zullen worden in de loop van 2018, na het verkrijgen van de nodige vergunningen. Hierdoor verhoogt de resterende ontwikkelingslandbank per einde december tot 3.261.364 m² (een stijging met 34% in vergelijking met eind december 2016).
 • Er werden 17 projecten opgeleverd tijdens het jaar die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 349.871 m². Daarnaast zijn er bijkomend, 22 projecten in aanbouw, die een toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 475.113 m². In het eerste kwartaal van 2018 zal meer dan 200.000 m² verhuurbare oppervlakte worden opgeleverd.
 • VGP werkt aan haar verdere geografische expansie naar West-Europa en consolideert haar aanwezigheid in Spanje, waar 4 gebouwen in aanbouw zijn (2 nieuwe gebouwen opgestart na jaareinde) en waar 3 nieuwe langlopende huurcontracten met gerenommeerde huurders werden getekend tijdens de voorbije maanden.
 • VGP European Logistics joint venture zag een closing in 2017 van € 173 miljoen, naar verwachting zal dit worden gevolgd door een nieuwe closing eind maart 2018 voor een transactiewaarde > € 370 miljoen. De middelen die daardoor terug beschikbaar komen, maken het mogelijk te herinvesteren in onze ontwikkelingspijplijn en verdere groei te bestendigen.
 • Een nieuw langetermijnbeloningsplan in lijn met de belangen van aandeelhouders, gebaseerd op de groei van de NAV (Net Asset Value of intrinsieke waarde) van VGP, wordt momenteel beoordeeld door het remuneratiecomité en zal in meer detail worden toegelicht in het remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over 2017. Het nieuwe plan zal vanaf 2018 van toepassing worden.
 • Conservatief financieringsbeleid met een huidige schuldgraad van 42,3%, in lijn met de beoogde maximum geconsolideerde schuldgraad van 55%.

More Information

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving_20171102_JVG

03 Nov 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Van Geet

VGP NV heeft een op 2 november 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Little Rock SA, ingevolge de overdracht van 743.322 aandelen op 27 oktober 2017, nu nog 21,33% van de stemrechten van VGP NV bezit.

Little Rock SA, Jan Van Geet en Alsgard SA bezitten samen nu 34,30% van de stemrechten van VGP NV. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 35% onderschreden.

De op 2 november 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving:
  Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

 • Kennisgeving door:
  Een moederonderneming of een controlerende persoon.

 • Kennisgevingsplichtige persoon:
  Little Rock SA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg
  Jan Van Geet
  Alsgard SA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg

 • Transactiedatum:
  27 oktober 2017.

 • Overschreden drempel:
  35%.

 • Noemer:
  18.583.050.

 • Details van de kennisgeving:
Vorige kennisgeving Na de transactie
Aantal stemrechten Aantal stemrechten % stemrechten
Little Rock SA 4.707.752 3.964.430 21,33% 
Jan Van Geet 0 0 0,00%
Alsgard SA 2.409.914 2.409.914 12,97% 
Totaal 7.117.666 6.374.344 34,30%

 

 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
  Little Rock SA (voorheen JVG Invest SA) en Alsgard SA worden beiden exclusief gecontroleerd door de heer Jan Van Geet.

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving_BVM_20171102

03 Nov 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malderen

VGP NV heeft een op 31 oktober 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat (i) VM Invest NV, ingevolge de overdracht van 235.997 aandelen op 27 oktober 2017, nu nog 22,69% van de stemrechten van VGP NV bezit, en (ii) Bart Van Malderen, ingevolge de overdracht van 3.545.250 aandelen op 27 oktober 2017, nu rechtstreeks geen stemrechten meer bezit in VGP NV.

VM Invest NV, Bart Van Malderen en VGP MISV Comm. VA bezitten samen nu 27,69% van de stemrechten van VGP NV. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 30% onderschreden.

De op 31 oktober 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving:
  Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

 • Kennisgeving door:
  Een moederonderneming of een controlerende persoon.

 • Kennisgevingsplichtige persoon:
  VM Invest NV, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele
  Bart Van Malderen
  VGP MISV Comm. VA, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele

 • Transactiedatum:
  27 oktober 2017.

 • Overschreden drempel:
  30%.

 • Noemer:
  18.583.050.

 • Details van de kennisgeving:

    Vorige kennisgeving Na de transactie
    Aantal stemrechten Aantal stemrechten % stemrechten
  VM Invest NV 4.451.668 4.215.671 22,69% 
  Bart Van Malderen 3.545.250 0 0,00%
  VGP MISV Comm. VA 929.153 929.153 5,00% 
  Totaal 8.926.071 5.144.824 27,69%


 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
  VM Invest NV wordt exclusief gecontroleerd door de heer Bart Van Malderen. De heer Bart van Malderen oefent als statutair zaakvoerder van VGP MISV Comm. VA ook de exclusieve controle uit over VGP MISV Comm. VA.

VGP presenteert een update over het derde kwartaal van 2017 tot nu, aangevuld met zakelijke hoogtepunten

27 Sep 2017

27 september 2017, Diegem (België) – Vandaag kondigde VGP NV (“VGP” of “de Groep”, Euronext Brussels ISIN BE0003878957) een update aan over het derde kwartaal van 2017 tot nu, aangevuld met zakelijke hoogtepunten.

Hoogtepunten van de trading update en zakelijke hoogtepunten

 • Nieuwe overeenkomsten ter waarde van €3,3 miljoen werden getekend, wat de vastgelegde geannualiseerde overeenkomsten van dit jaar verhogen tot €77,2 miljoen (+ 17,1 miljoen in vergelijking met 31 december 2017) met verschillende nieuwe overeenkomsten in de laatste fase van de onderhandelingen.
 • 328 246 m² grond werd aangekocht, een toevoeging van 159 208 m² aan het ontwikkelingspotentieel van verhuurbare oppervlakte.
 • 660 000 m² grond werd bevestigd, wat de totale grondbank onder optie verhoogt tot 1 300 000 m² met een ontwikkelingspotentieel van ongeveer 600 000 m² toekomstig verhuurbare ruimte.
 • De verkoop van het VGP Park Nehatu (Estland), dat een verhuurbare oppervlakte van 77 000 m² (5 gebouwen) en €4,2 miljoen vastgelegde geannualiseerde overeenkomsten vertegenwoordigd, werd voltooid. De netto-opbrengsten van de verkoop van ongeveer €34,5 miljoen zullen opnieuw worden gebruikt voor de verdere uitbreiding van de ontwikkelingsactiviteiten in de kernmarkten.
 • De ontwikkeling van 6 nieuwe projecten voor een toekomstige verhuurbare oppervlakte van 46 536 m² werd opgestart, wat de huidige gebouwen in aanbouw verhoogt tot een toekomstige verhuurbare oppervlakte van 563 198 m². Deze gebouwen in aanbouw, waarvan al 76% in optie is genomen, vertegenwoordigen een geschatte geannualiseerde huurinkomst van €26,9 miljoen (daarbij uitgaande van een volledige bezettingsgraad en op basis van de huidige marktvoorwaarden inzake verhuur).De voltooide gebouwen (eigen en van de joint venture) blijven 100% verhuurd.
More Information

Succesvolle afronding van de verkoop van VGP Park Nehatu (Estland)

15 Sep 2017

VGP heeft de verkoop van haar VGP Park Nehatu, gelegen in Tallinn (Estland) aan East Capital Baltic Property fund III, een fonds beheerd door East Capital, succesvol afgerond.

De transactie heeft betrekking op 5 moderne logistieke gebouwen die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van meer dan 77.000 m². De netto-opbrengst van deze verkoop bedraagt circa € 34,5 miljoen.

Jan Van Geet, CEO van VGP, zegt hieromtrent: “We zijn zeer tevreden dat we deze transactie hebben kunnen afronden met East Capital waardoor onze huurders in goede handen terecht komen voor de toekomst. De netto-opbrengst van de verkoop zal gebruikt worden om onze ontwikkelingsactiviteiten verder uit te breiden in onze andere, meer kernmarkten t.t.z. Duitsland, Centraal-Europa en Spanje, waar we een sterke groei blijven optekenen.”Bart Van Malderen overweegt een vermindering

30 Aug 2017

De Raad van Bestuur van VGP NV (“VGP” of het “Bedrijf”), de ontwikkelaar, manager en eigenaar van hoogwaardig vastgoed in Europa, werd op de hoogte gebracht dat Bart Van Malderen, momenteel de grootste aandeelhouder van VGP met een totaal aandeelhouderschap van 43% (via VM Invest NV en op individuele basis), een vermindering van zijn aandeelhouderschap in VGP overweegt via een openbaar aanbod van bestaande gewone aandelen (het “Aanbod”). VGP zou geen nieuwe gewone aandelen uitgeven en geen enkele opbrengst ontvangen in het kader van het Aanbod.

Bart Van Malderen is investeerder van het eerste uur in het Bedrijf en ondersteunt VGP sinds de start‑up fase. Vandaag, 10 jaar na de beursintroductie, is hij van mening dat het Bedrijf de kritische omvang bereikt heeft om zijn beleggersbasis in België en internationaal te verbreden. Dit Aanbod zal VGP ook de mogelijkheid geven om de liquiditeit van haar aandelen significant te verbeteren en haar institutionele en particuliere aandeelhoudersbasis te diversifiëren. Het percentage van aandelen in vrije omloop van het Bedrijf, voorafgaand aan het Aanbod, bedraagt 10,14%.

Na het Aanbod zal Bart Van Malderen een aanzienlijke participatie in VGP behouden en lid van de Raad van Bestuur blijven.

De Raad van Bestuur van VGP werd tevens op de hoogte gebracht dat Jan Van Geet (momenteel eigenaar van 38% van VGP via Little Rock SA en Alsgard SA) ook een klein deel van zijn aandelen wenst te verkopen, al zal hij evenwel nog steeds meer dan 30% van de VGP-aandelen bezitten na het Aanbod. Hij zal tevens aanblijven als CEO, een functie die hij sinds de oprichting van het Bedrijf uitvoert.

VGP begrijpt dat er op dit ogenblik nog geen definitieve beslissing genomen werd met betrekking tot het Aanbod. Dergelijke beslissing zal afhangen van verschillende factoren waaronder een goed beursklimaat. Er kan
dus geen enkele zekerheid zijn of, wanneer, of onder welke voorwaarden Bart Van Malderen, VM Invest NV en Little Rock SA een deel van hun respectievelijke aandelen in VGP zullen aanbieden.

De aandelen van VGP zijn genoteerd en worden verhandeld op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel en de hoofdmarkt van de Praagse beurs.

---------------------------------------------

Belangrijke mededeling

De informatie opgenomen in deze mededeling heeft enkel tot doel achtergrondinformatie te verstrekken en pretendeert niet volledig of compleet te zijn. Deze aankondiging is geen, en maakt geen deel uit van een, aanbieding of uitnodiging tot uitgifte of verkoop van aandelen of een uitnodiging van een aanbieding om aandelen aan te kopen en elke aankoop van, of een aanvraag voor, aandelen in het Bedrijf die worden verkocht in verband met de aanbieding mag enkel plaatsvinden op basis van de informatie beschikbaar in het prospectus dat te gepasten tijde zal gepubliceerd worden in verband met het Aanbod en aanvullingen daarop. Deze aankondiging is geen prospectus. Het prospectus zal bepaalde gedetailleerde informatie bevatten over het Bedrijf en het management, de risico’s die een investering in het Bedrijf inhoudt, alsook de jaarrekeningen en andere financiële gegevens.

Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het Aanbod, of aandelen waar hierboven naar verwezen wordt, mag publiek gemaakt worden in jurisdicties buiten België, waar een voorafgaande registratie of toestemming vereist is voor dergelijk doel. Er werden en zullen geen stappen ondernomen worden voor het Aanbod of aandelen van het Bedrijf in geen enkele jurisdictie buiten België waar dergelijke stappen vereist zouden worden. De aankoop van aandelen van het Bedrijf is onderworpen aan bijzondere juridische of statutaire vereisten in bepaalde jurisdicties. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk indien deze vereisten niet gerespecteerd worden.

De hierin vermelde effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, (de “Securities Act”) en zij mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten behoudens registratie of vrijstelling van dergelijke registratie onder de Securities Act.

Deze aankondiging is uitsluitend gericht aan en bestemd voor personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (“EER”), andere dan België, (i) die “gekwalificeerde beleggers” zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG zoals gewijzigd, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover omgezet in de relevante Lidstaat van de EER) en enige omzettingsmaatregel in elke relevante Lidstaat van de EER (de “Prospectusrichtlijn”) of (ii) in eender welke omstandigheid die het Bedrijf er niet toe verplicht om een prospectus te publiceren in de relevante Lidstaat van de EER zoals voorzien onder Artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn. Bovendien wordt deze aankondiging enkel verspreid onder en gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) aan professionele investeerders zoals voorzien in Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het “Order”) of (iii) ondernemingen met een hoge nettowaarde (“high net worth companies”) en andere personen aan wie het rechtmatig gecommuniceerd mag worden, zoals voorzien in Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order.

Elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om effecten in te schrijven, aan te kopen of te verwerven kan enkel gebeuren met tussenkomst van de relevante personen. Personen die geen Relevante Personen zijn, mogen niet op dit document of op de inhoud ervan vertrouwen of er gevolg aan geven.

Investeren in hetgeen waarop deze aankondiging betrekking heeft, kan een investeerder aan een aanzienlijk risico blootstellen met name het verlies van de volledige investering. Personen die zulke investeringen overwegen, worden aangeraden om geautoriseerde personen te raadplegen, die gespecialiseerd zijn in het adviseren over dergelijke investeringen.

Deze aankondiging vormt geen aanbeveling met betrekking tot het Aanbod. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen.


Halfjaarresultaten 2017: VGP levert recordprestatie

22 Aug 2017

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’, Euronext Brussels ISIN BE0003878957) heeft vandaag haar resultaten bekend gemaakt voor de eerste helft van 2017, afgesloten op 30 juni 2017.

 • Nettowinst over de periode van € 62,5 miljoen (+ € 19.7 miljoen in vergelijking met 30 juni 2016)
 • Netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen bedraagt € 59,9 miljoen (in vergelijking met € 65,1 miljoen per einde juni 2016).
 • Per einde mei 2017, werd een derde closing met VGP European Logistics joint venture (50/50 JV met Allianz Real Estate) succesvol afgerond. De transactiewaarde bedroeg meer dan € 173 miljoen.
 • Kapitaaluitkering aan aandeelhouders in geld ten belope € 20.1 miljoen (€ 1,08 per aandeel) op 4 augustus 2017.

VGP, de ontwikkelaar, manager en eigenaar van hoogwaardig logistiek vastgoed in Europa, heeft vandaag haar halfjaarresultaten 2017 gepubliceerd. De Groep tekende een sterke groei op in al haar markten waar ze actief is, met als gevolg een stijging van de nettowinst over de periode tot € 62,5 miljoen, een stijging met 46,1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, terwijl de netto-meerwaarde op de vastgoedbeleggingen € 59,9 miljoen bedroegen.

Jan Van Geet, CEO van de VGP Groep, zegt hieromtrent: “We zijn verheugd over de positieve halfjaarlijkse resultaten die de kracht van ons businessmodel aantonen. Onze toekomstige ontwikkelingspijplijn is robuust, mede ondersteund door een succesvol uitgifteprogramma van obligaties dat de verwachtingen heeft overschreden. We voltooien huidige projecten aan recordtempo, waardoor de winsten hoger zijn in vergelijking met dezelfde periode verleden jaar. Wij geloven in het belonen van de loyaliteit van onze investeerders en zijn dan ook verheugd om ons succes met hen te kunnen delen”

More Information

VGP verkoopt VGP Park Nehatu (Estland) voor € 54 miljoen

03 Jul 2017

VGP heeft haar VGP Park Nehatu, gelegen in Tallinn (Estland) verkocht aan East Capital Baltic Property fund III, een fonds beheerd door East Capital, voor een bedrag van € 54 miljoen.

De transactie heeft betrekking op 5 moderne logistieke gebouwen die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van meer dan 77.000 m².

Jan Van Geet, CEO van VGP, zegt hieromtrent:
“Deze transactie onderstreept de kwaliteit van wat we hebben gerealiseerd in Estland de voorbije jaren. We zijn zeer tevreden dat we deze transactie hebben kunnen afsluiten met East Capital. Deze transactie markeert de tweede succesvolle transactie die we afsluiten met East Capital De eerste transactie betrof de verkoop in 2012 van nieuwe logistieke gebouwen die een totaal verhuurde oppervlakte vertegenwoordigden van 40.000 m² en gelegen waren aan de zuidkant van Tallinn. Met deze transactie kunnen we onze activiteiten verder uitbreiden in onze andere, meer kernmarkten t.t.z. Duitsland, Centraal-Europa en Spanje.”

Er wordt verwacht dat de verkoop zal worden afgerond tijdens het derde kwartaal van 2017, onder voorbehoud van het vervullen van de contractvoorwaarden en het verkrijgen van regelgevende goedkeuring.


VGP haalt met uitgifte van een obligatielening al na één dag het beoogde maximum van € 75 miljoen op

23 Jun 2017

VGP deelt mee dat het openbaar aanbod in België voor een obligatielening al na de eerste dag van de inschrijvingsperiode in overleg met de Lead Manager, KBC Bank NV, vervroegd wordt afgesloten omdat het maximum uitgiftebedrag van € 75 miljoen ruim werd bereikt.

De Lead Manager ontving inschrijvingen voor een bedrag dat meer dan 3,5 maal hoger was dan het maximum voorziene uitgiftebedrag van € 75 miljoen. Omwille van deze overinschrijving zullen de inschrijvingen proportioneel worden herleid. De beleggers zullen hierover meer informatie ontvangen via hun financiële tussenpersoon. De obligaties zullen op 6 juli 2017 worden uitgegeven en voor verhandeling worden toegelaten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

Verdere informatie over dit openbaar aanbod kan worden teruggevonden in het prospectus gepubliceerd door VGP NV op 21 juni 2017 en zoals goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 20 juni 2017. Het prospectus is beschikbaar bij zowel KBC Bank NV (www.kbc.be/vgp), alsook op de website van VGP: www.vgpparks.eu.


Openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 50 miljoen en maximum € 75 miljoen

21 Jun 2017

VGP NV deelt mee dat het een openbaar aanbod van obligaties uitbrengt in België met vervaldatum 6 juli 2024, voor een verwacht bedrag van minimum € 50 miljoen en maximum € 75 miljoen.

De vaste rente van de obligaties bedraagt 3,25% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 2,120% per jaar.

De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 1.000. Aan de retail beleggers wordt een plaatsingsvergoeding van € 10 per obligatie aangerekend. De intekenperiode loopt van
23 juni 2017 tot en met 30 juni 2017, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De uitgiftedatum is vastgelegd op 6 juli 2017. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

KBC Bank NV treedt op als enige manager en bookrunner voor deze uitgifte.

Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus, opgesteld in het Nederlands, in het Engels en in de Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus, welke kosteloos kunnen bekomen worden vanaf 21 juni 2017 (voor beursopening) op de hoofdzetel van VGP NV, beschikbaar zullen zijn vanaf 21 juni 2017 op de website van VGP NV (www.vgpparks.eu) en ook bij in elk bankkantoor van KBC Bank of CBC Banque, Bolero (www.bolero.be), via de Regionale Adviescentra en via de website (www.kbc.be/vgp).

De opbrengst van de obligaties zal worden aangewend voor de terugbetaling van de uitstaande schulden van VGP NV onder de € 75 miljoen vaste rente obligatie die zal komen te vervallen op 12 juli 2017.


VGP kondigt de uitbetaling van de kapitaalvermindering aan Uitbetaling van € 1,08 per aandeel aan aandeelhouders op 4 augustus 2017

31 May 2017

Op 12 mei 2017 keurde de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van VGP NV de voorgestelde kapitaalvermindering in geld van € 1,08 per aandeel goed.

De betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering werd vastgesteld op 4 augustus 2017.

Vanaf 1 augustus 2017 (ex datum) zullen de aandelen van VGP NV verhandeld worden op Euronext Brussel zonder coupon nr. 5. De registratiedatum werd vastgesteld op 3 augustus 2017. Het recht tot betaling van de kapitaalvermindering zal worden vertegenwoordigd door coupon nr.5.

De effectieve uitbetaling van de aandeelhoudersvergoeding aan houders van aandelen op naam en gedematerialiseerde effecten zal plaatsvinden op 4 augustus 2017 via de loketten van KBC Bank tegen voorlegging van coupon nr.5.


Activiteitenverslag over de eerste vier maanden van 2017

12 May 2017

 • Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis tot € 72,4 miljoen per einde april 2017 (+ € 8,1 miljoen in vergelijking met 31 december 2016).
 • De gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten voor de gecombineerde eigen en Joint Venture vastgoedportefeuille bedraagt 10,1 jaar (in vergelijking met 10,3 jaar per 31 december 2016). De gewogen gemiddelde duur van de eigen vastgoedportefeuille bedraagt 13,2 jaar (in vergelijking met 14,1 jaar per 31 december 2016) en 7,7 jaar (in vergelijking met 7,8 jaar per 31 december 2016) voor de Joint Venture vastgoedportefeuille.
 • De ondertekende toegezegde huurovereenkomsten per einde april 2017 vertegenwoordigen in totaal 1.440.594 m² verhuurbare oppervlakte (in vergelijking met 1.278.238 m² per 31 december 2016) waarvan er 704.979 m² gerelateerd zijn aan de eigen portefeuille (in vergelijking met 545.715 m² per 31 december 2016) en 735.617 m² gerelateerd zijn aan de VGP European Logistics joint venture (in vergelijking met 732.523 m² per 31 december 2016).
 • 5 projecten opgeleverd tijdens de eerste vier maanden van 2017, die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 115.253 m². Daarnaast zijn er per einde april 2017, 24 projecten in aanbouw die een toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 463.258 m².
 • Verdere uitbreiding van de grondbank in Duitsland met de verwerving van 104.069 m² nieuw ontwikkelingsgrond. Daarnaast zijn er bijkomende opties aangegaan voor de verdere uitbreiding van de grondbank met 273.142 m² nieuwe percelen. VGP verwacht dat deze grondstukken zullen aangekocht worden, mits verkrijging van de nodige vergunningen, tijdens de volgende 12 maanden.
 • Start van de eerste ontwikkeling (22.980 m²) in Spanje voorzien tijdens de maand mei 2017.
 • Nieuwe closing met VGP European Logistics joint venture voorzien per einde mei 2017. De transactiewaarde bedraagt meer dan € 173 miljoen.
 • Succesvolle plaatsing bij institutionele investeerders van een obligatielening van € 80 miljoen met een looptijd van 8 jaar, op 30 maart 2017.
 • Princiepsakkoord bereikt voor de verkoop van VGP Park Nehatu (Estland) naar aanleiding van de volledige ontwikkeling van het park. De verkoopopbrengst zal terug geherinvesteerd worden in de ontwikkelingspijplijn.
 • Ondertussen werkt VGP intensief aan de verdere geografische expansie.

2017 kondigt zich aan als een veelbelovend en dynamisch jaar voor VGP. Tijdens het eerste kwartaal registreerde VGP een sterke vraag naar nieuw verhuurbare oppervlakten in de meeste van haar parken en de ontwikkelingsactiviteiten bleven op recordhoogte.


De activiteiten van VGP tijdens de eerste maanden van 2017 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De sterke vraag naar verhuurbare oppervlakte mondde uit in het ondertekenen van nieuwe huurcontracten voor in totaal meer dan € 10,4 miljoen (eigen en Joint Venture portefeuille gecumuleerd) waarvan er € 8,8 miljoen betrekking hadden op nieuwe of vervangingen van bestaande verhuurde oppervlakte (waarvan € 2,3 miljoen voor rekening van VGP European Logistics) en € 1,6 miljoen betrekking hadden op hernieuwingen van bestaande huurovereenkomsten (waarvan € 1,4 miljoen voor rekening van VGP European Logistics). Tijdens het jaar werden voor een totaal van € 0,7 miljoen geannualiseerde huurinkomsten beëindigd.
 • De bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille bedroeg 98,9% per einde april 2017 in vergelijking met 98,8% per einde december 2016 (inclusief VGP European Logistics). Op het einde van april 2017 bedroeg de bezettingsgraad van de eigen vastgoedportefeuille 97,4% (in vergelijking tot 97.0% per 31 december 2016) en van de vastgoedportefeuille VGP European Logistics 100% (onveranderd in vergelijking tot 31 december 2016).
 • De eigen vastgoedportefeuille bestaat uit 18 afgewerkte projecten die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 471.644 m². De Joint Venture vastgoedportefeuille bestaat uit 35 afgewerkte projecten die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 634.475 m².
 • Per einde april 2017 waren er 24 nieuwe gebouwen in aanbouw goed voor 463.258 m² verhuurbare oppervlakte, waarvan er 5 gebouwen ontwikkeld werden voor VGP European Logistics.
 • Per einde mei 2017 wordt een nieuwe closing met de VGP European Logistics joint venture voorzien. Hierdoor zal VGP een aanzienlijk bedrag van haar geïnvesteerde eigen middelen kunnen recycleren die grotendeels terug zullen geïnvesteerd worden in de ontwikkelingspijplijn.
 • VGP maakte gebruik van de aantrekkelijke financiële markten om een bijkomende € 80 miljoen obligatielening uit te geven op 8 jaar. Deze obligatielening werd geplaatst bij institutionele investeerders en laat de Groep toe om het looptijdsprofiel van haar financiële schulden te verlengen en de gewogen gemiddelde kost van haar schuld te laten dalen.

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewegeving

27 Apr 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malderen

VGP NV heeft een op 26 april 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Bart Van Malderen, ingevolge zijn benoeming als statutair zaakvoerder van VGP MISV Comm. VA, 48,03% van de stemrechten, van VGP NV bezit, dan wel controleert. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 45% overschreden.

De op 26 april 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving:
  Een verwerving of overdracht van de controle over een onderneming die een deelneming houdt in een emittent.
 • Kennisgeving door:
  Een moederonderneming of controlerende persoon.
 • Kennisgevingsplichtige persoon:
  Bart Van Malderen; Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.
  VM Invest NV, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.
  VGP MISV Comm. VA, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.
 • Transactiedatum:
  24 april 2017.
 • Overschreden drempel:
  45%.
 • Noemer:
  18.583.050. 
 vorige kennisgevingna de transactie

aantal stemrechten

antal stemrechte

% stemrechten

Bart Van Malderen 3.545.250 3.545.250 19,08%
VM Invest NV 4.451.668 4.451.668 23,96%
Comm. VA VGP MISV 929.153 929.153 5,00%
Total 8.926.071 8.926.071 48.03%
 •  Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: VM Invest NV wordt exclusief gecontroleerd door de heer Bart Van Malderen. De heer Bart van Malderen oefent als statutair zaakvoerder van VGP MISV Comm. VA ook de exclusieve controle uit over VGP MISV Comm. VA.

 • Bijkomende informatie: VGP MISV Comm. VA bezit 5% van de aandelen in VGP NV die het voorwerp vormen van een incentive programma voor het management van VGP NV. MISV staat voor Management Incentive Scheme Vehicle. Door te werken met een Commanditaire Vennootschap op Aandelen werden de economische rechten op de VGP aandelen (die toekomen aan de leden van het management) losgekoppeld van de zeggenschapsrechten, die worden uitgeoefend door de zaakvoerder. De heer Bart van Malderen is enig zaakvoerder van de Comm.
  VA geworden, zodat bij toepassing van art. 11 W.Venn., deze vennootschap onder zijn exclusieve controle is gekomen. Derhalve moeten de 929.153 aandelen (5%) aangehouden door VGP MISV Comm. VA bij de door Bart Van Malderen gecontroleerde aandelen worden geteld.
Openbaarmaking conform de wet van mei 2, 2007 - Transparantiewegeving

05 Apr 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malderen

VGP NV heeft een op 4 april 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Bart Van Malderen, ingevolge een verkoop van 766.203 aandelen door VM Invest NV op 3 april 2017, 43,03% van de stemrechten, van VGP NV bezit. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 45% overschreden.

De op 4 april 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: Een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgeving door: Een moederonderneming of controlerende persoon.

Kennisgevingsplichtige persoon: Bart Van Malderen; VM Invest NV, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.

Transactiedatum: 3 april 2017.

Overschreden drempel: 45%.

Noemer: 18.583.050.

Details van de kennisgeving:

vorige kennisgevingna de transactie

aantal stemrechten

antal stemrechte

% stemrechten

Bart Van Malderen 3,545,250 3,545,250 19.08%
VM Invest NV 5,159,434 4,451,668 23.96%
Total 8,704,684 7,996,918 43.03%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Bart Van Malderen is de controlerende hoofdaandeelhouder van VM Invest NV


Succesvolle plaatsing van 766.203 aandelen

30 Mar 2017

VGP NV (“VGP”) werd geïnformeerd dat een private plaatsing van 766.203 aandelen, die toebehoren aan VM Invest NV, succesvol werd afgerond.

De 766.203 aandelen werden geplaatst door KBC Securities NV bij een brede basis van institutionele investeerders aan de prijs van 60,00 euro per aandeel, wat een discount van 12,4% inhoudt ten opzichte van de slotkoers van gisteren, 29 maart 2017.

De verhandeling van het aandeel VGP op Euronext Brussels werd naar aanleiding van deze private plaatsing sinds deze ochtend geschorst en zal nu zo spoedig mogelijk na de publicatie van dit persbericht worden hervat


Intentie tot private plaatsing van aandelen VGP NV

30 Mar 2017

VGP NV (“VGP”) werd geïnformeerd dat een pakket van aandelen VGP die toebehoren aan VM Invest NV, vandaag zullen worden verkocht via de tussenkomst van KBC Securities NV in het kader van een private plaatsing bij institutionele investeerders.

De verhandeling van het aandeel VGP op Euronext Brussels zal bijgevolg vandaag geschorst worden tot de resultaten van deze private plaatsing bekend worden gemaakt via een persbericht


VGP haalt met uitgifte van een obligatielening een bedrag van

28 Mar 2017

VGP deelt mee dat het met succes een privaat aanbod in België voor een obligatielening van € 80 miljoen heeft afgesloten.

De obligaties, met een rentevoet van 3,35% met vervaldatum in 2025, zullen op 30 maart 2017 worden uitgegeven.

Verdere informatie over dit privaat aanbod kan worden teruggevonden in het informatie memorandum uitgegeven door VGP NV op 28 maart 2017. Het informatie memorandum is beschikbaar op de website van VGP NV: www.vgpparks.eu.


Private plaatsing van obligaties voor een bedrag van maximum € 80 miljoen

27 Mar 2017

VGP NV deelt mee dat het obligaties zal uitgeven met vervaldatum 30 maart 2025, voor een bedrag van maximum € 80 miljoen. De vaste rente van de obligaties bedraagt 3,35% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 2,345% per jaar. De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 100.000.

De obligaties zullen geplaatst worden bij gekwalificeerde beleggers op 28 maart 2017 door middel van een private plaatsing. De uitgiftedatum is vastgelegd op 30 maart 2017. De obligaties zullen niet genoteerd zijn.

KBC Bank NV treedt op als enige manager en bookrunner voor deze uitgifte.

Meer informatie over dit privaat aanbod is te vinden in het bijhorende informatie memorandum, opgesteld in het Engels, dat beschikbaar zal zijn vanaf 28 maart 2017 op de website van VGP NV (www.vgpparks.eu).

De opbrengst van de obligaties zal worden aangewend voor aankopen en uitbreidingen van de land bank van VGP NV (en/of de met haar verbonden ondernemingen) en om de realisatie van de ontwikkelingspipeline te versnellen, in de mate dat deze niet gefinancierd worden door bankinstellingen.


Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewegeving

24 Mar 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Van Geet

VGP NV heeft een op 23 maart 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Jan Van Geet, ingevolge de verwerving van 100% van de aandelen van Alsgard SA op 21 maart 2017, 38,3% van de stemrechten, van VGP NV bezit. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 35% overschreden.

De op 23 maart 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: Een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgeving door: Een moederonderneming of controlerende persoon.

Kennisgevingsplichtige persoon: Little Rock SA, 25, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg; Alsgard SA, 25, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg; Jan Van Geet.

Transactiedatum: 21 maart 2017.

Overschreden drempel: 35%.

Noemer: 18.583.050.

Details van de kennisgeving:

 Shareholdervorige kennisgevingna de transactie

aantal stemrechten

antal stemrechte

% stemrechten

Little Rock SA 4,699,187 4,707,752 25.33%
Jan Van Geet 8,565 0 0%
Alsgard SA 2,349,593 2,409,914 12.97%
Total 7,057,345 7,117,666 38.30%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Little Rock SA (voorheen JVG Invest SA) wordt exclusief gecontroleerd door de heer Jan Van Geet. De heer Jan Van Geet heeft ook de exclusieve controle verworven over Alsgard SA.

Bijkomende informatie: Dhr Jan Van Geet heeft alle aandelen in Alsgard SA, dat zelf 2.409.914 aandelen in VGP NV aanhoudt (12,97%), verworven. Sinds de laatste transparantiemelding verwierf Alsgard SA alle aandelen (60.321) in VGP NV gehouden door Jan Prochazka. Jan Van Geet houdt nu via Little Rock SA en Alsgard SA onrechtstreeks 7.117.666 aandelen in VGP NV aan.


Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewegeving

24 Mar 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Prochazka

VGP NV heeft een op 23 maart 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Jan Prochazka, ingevolge de verkoop van 100% van de aandelen van Alsgard SA op 21 maart 2017, geen aandelen meer bezit van VGP NV. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 3% onderschreven.

De op 23 maart 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: Een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten; onderschrijving van de laagste drempel.

Kennisgeving door: Een persoon die alleen kennis geeft.

Kennisgevingsplichtige persoon: Jan Prochazka.

Transactiedatum: 21 maart 2017.

Overschreden drempel: 3%.

Noemer: 18.583.050.

Details van de kennisgeving: Niet van toepassing.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Niet van toepassing.

Bijkomende informatie: Dhr Jan Prochazka heeft alle aandelen in Alsgard SA, dat zelf 2.409.914 aandelen in VGP NV aanhoudt, overgedragen aan de heer Jan Van Geet. De heer Jan Van Geet oefent thans de exclusieve controle uit over Alsgard SA.


Jaarresultaten 2016

24 Feb 2017

 • Nettowinst van het boekjaar van € 91,3 miljoen (+ € 4,7 miljoen in vergelijking met 2015).
 • Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis met 69,3% tot € 64,3 miljoen[1] (+ € 26,3 miljoen in vergelijking met 2015). Bijkomende huurcontracten ten belope van € 1,9 miljoen[2] werden ondertekend tijdens de eerste weken van 2017.
 • De gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten voor de gecombineerde eigen en Joint Venture vastgoedportefeuille hebben een gewogen gemiddelde duur van 10,3 jaar per jaareinde (7,5 jaar per 31 december 2015). De gewogen gemiddelde duur van de eigen vastgoedportefeuille bedroeg per jaareinde 14,1 jaar en 7,8 jaar voor de Joint Venture vastgoedportefeuille.
 • De ondertekende toegezegde huurovereenkomsten aan het eind van het boekjaar vertegenwoordigen in totaal 1.278.238 m² verhuurbare oppervlakte waarvan er 545.715 m²gerelateerd zijn aan de eigen portefeuille en 732.523 m² gerelateerd zijn aan de VGP European Logistics joint venture.
 • 14 projecten opgeleverd tijdens het jaar die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 268.845 m². Daarnaast zijn er per 31 december 2016, 14 projecten in aanbouw die een toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 381.041 m².
 • Sterke intrede op de Spaanse markt met de verwerving van een state-of-the-art gloednieuw logistiek gebouw van 185.000 m² (verhuurd onder een langlopend huurcontract) gelegen in Barcelona en de aankoop van 400.000 m² extra ontwikkelingsland gelegen in Barcelona en Madrid. Deze transacties vertegenwoordigen een totale investering van circa € 195 miljoen.
 • In totaal werden er tijdens het jaar 1.166.000 m² aan nieuwe grondstukken aangekocht (inclusief Spanje) ter ondersteuning van de ontwikkelingspipeline.
 • Naar aanleiding van de creatie van de 50/50 VGP European Logistics joint venture met Allianz Real Estate en de eerste closing einde mei 2016, vond er een tweede closing plaats op het einde van oktober 2016 voor een transactiewaarde van meer dan € 80 miljoen.
 • Netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen bedraagt € 118,9 miljoen (in vergelijking met € 104,0 miljoen per einde 2015).
 • Succesvolle plaatsing van een obligatielening van € 225 miljoen met een looptijd van 7 jaar op 22 september 2016.
 • De Raad van Bestuur heeft beslist om een Buitengewone Algemene Vergadering[3] samen te roepen om een kapitaalsvermindering van € 20 miljoen (€ 1,08 per aandeel) in geld goed te laten keuren.

[1] Inclusief de toegezegde huurovereenkomsten van de VGP European Logistics joint venture met Allianz Real Estate. Per 31 december 206 bedroegen de toegezegde huurovereenkomsten van de VGP European Logistics € 38,6 miljoen.
[2] Inclusief € 1,2 miljoen toegezegde huurovereenkomsten van de VGP European Logistics.
[3] De BAV is gepland om plaats te vinden op dezelfde datum als deze van de Algemene Vergadering nl. op12 mei 2017.

More Information

VGP verwerft een aanzienlijk ontwikkelingsgrondstuk in San Fernando de Henares (Madrid)

21 Dec 2016

De pan-Europese investerings- en vastgoedgroep VGP kondigt de aankoop aan van een aanzienlijk ontwikkelingsgrondstuk in San Fernando de Henares gelegen nabij de internationale luchthaven van Madrid-Barajas (Spanje)

De transactie bestaat uit de aankoop van 223.000 m² nieuwe ontwikkelingsgronden waarop VGP ongeveer 140.000 m² nieuwe verhuurbare oppervlakte kan ontwikkelen voor toekomstige huurders.

Jan Van Geet, CEO van VGP, licht toe: “We zijn erg blij met de aankoop van deze toplocatie in Madrid en kijken er naar uit om onze eerste projecten op te starten in 2017. Met deze aankoop van San Fernando de Henares en de gisteren aangekondigde aankoop van het logistiek gebouw en de omringende ontwikkelingsgrondstukken in het Mango Logistics Park gelegen te Lliçà d'Amunt (Barcelona), bezit VGP nu over twee attractieve
ontwikkelingslocaties in de twee belangrijkste steden die VGP zich als doel had gesteld bij het betreden van de Spaanse markt.”


VGP verwerft het logistiek gebouw en de omringende ontwikkelingsgrondstukken in het Mango Logistics Industrial Park in Barcelona

20 Dec 2016

 • VGP koopt van de modegroep Mango een gloednieuw 180.000 m² logistiek gebouw (uitbreidbaar tot circa 260.000 m²) en verhuurt dit terug aan Mango in het kader van een lange termijn huurovereenkomst; en,
 • Verwerft circa 150.000 m² bijkomende ontwikkelingsgronden

 

De pan-Europese investerings- en vastgoedgroep VGP kondigt de aankoop van het logistiek gebouw en de omringende ontwikkelingsgrondstukken in het Mango Logistics Park gelegen te Lliçà d'Amunt, (Barcelona) (Spanje).

De transactie bestaat uit de overname van een state-of-the-art gloednieuw logistiek gebouw en de aankoop van extra ontwikkelingsland. De oorspronkelijke transactiewaarde bedraagt meer dan 150 miljoen euro.

De internationale modegroep Mango, met hoofdkantoor ten noorden van Barcelona, zal het gebouw terug huren van VGP onder een 30 jarige huurovereenkomst. De bouw van een van de meest moderne logistieke gebouwen in Europa met een initiële verhuurbare oppervlakte van ongeveer 180.000 m² wordt momenteel voltooid en zal volledig operationeel zijn vanaf het begin van 2017. Het Mango gebouw laat verdere uitbreidingsmogelijkheden toe om in totaal circa 80.000 m² extra verhuurbare oppervlakte te ontwikkelen tijdens de komende jaren. Eenmaal volledig ontwikkeld zal het Mango gebouw ongeveer 260.000 m² aan magazijn en kantoorruimte vertegenwoordigen.

Daarnaast verwerft VGP ongeveer 150.000 m² bijkomende ontwikkelingsgronden waarop VGP in de toekomst ongeveer 100.000 m² nieuwe verhuurbare oppervlakte voor andere potentiële huurders zal kunnen ontwikkelen.

Mango maakt gebruik van one-of-a-kind logistieke technologie

Het Mango logistiek centrum is voorzien van de nieuwste technologie in logistieke robotica dat 75.000 kledingstukken per uur kan behandelen en laat de Mango Groep toe haar logistieke processen te stroomlijnen. Dit centrum zal het gehele wereldwijde Mango-netwerk, bestaande uit meer dan 2.200 verkooppunten in 110 landen, beleveren.

Jan Van Geet, CEO van VGP, licht toe: “We zijn erg blij om een lange termijn samenwerking met Mango te starten. Mango heeft een lange Spaanse geschiedenis en heeft besloten om haar hele netwerk te leveren vanaf hier. Dit is een competitieve logistieke uitdaging. We zijn blij om hen te ondersteunen bij de oprichting van een logistiek centrum dat in staat is om alle noodzakelijke structuren en mogelijkheden te bieden. Terzelfdertijd biedt de aankoop van het extra ontwikkelingsland de mogelijkheid om bijkomende gebouwen te ontwikkelingen gelegen op een top locatie in Barcelona”

Daniel López, Executive Vice-President van Mango, voegt hieraan toe: “VGP is, met haar lange ervaring als investeerder en ontwikkelaar van industriële en logistieke parken de perfecte partner voor Mango. Het is een win-win voor beide partners om zich zo te concentreren op hun respectievelijke kernactiviteiten.”

Het behoud van het milieu

Tijdens de bouw van het Mango Industrial Park, werd alle overtollige grond uit de bouwwerkzaamheden her-aangewend binnen het industrieterrein om zodoende het transport van afvoer van deze gronden en afvalverwijdering te voorkomen. Daarnaast zal het afgewerkte park een regen management systeem hebben voor hergebruik van regenwater. Als onderdeel van de ontwikkeling van het park, werd een 10.000 m³ molenvijver gemaakt in overeenstemming met technische criteria die de biodiversiteit en micro-habitats bevorderen samen met de aanleg van 395.000 m² groene zones voor inheemse bomen en planten met een laag waterverbruik. Tot slot is er een beheer op afstand van de verlichtingsomstandigheden die de lichtintensiteit reguleert samen met een lichtinstallatie met laag energieverbruik.


VGP ontwikkelt een fulfilment center voor Amazon in VGP Park Frankenthal

07 Nov 2016

VGP heeft een nieuw langlopende huurovereenkomst met Amazon getekend voor haar industriële park, VGP Park Frankenthal, gelegen in de regio Rheinland-Pfalz (Duitsland). Het
e-commerce bedrijf zal een fulfilment center van ongeveer 60.000 m² magazijn en bijkomende kantoorruimte huren, die exclusief ontwikkeld worden door VGP. Eenmaal voltooid, zal het gebouw een van de meest moderne-, hoogtechnologische fulfilment centers zijn in Europa.

More Information

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

04 Nov 2016

De aandeelhouders van de Vennootschap worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal plaatsvinden in de kantoren van Argo Advocaten BCVBA te City Link – vijfde verdieping, Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen, op 8 december 2016 om 10 uur, met de hierna vermelde agenda en voorstellen tot besluit.

More Information

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 150 miljoen en maximum € 225 miljoen

07 Sep 2016

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 150 miljoen en maximum € 225 miljoen

VGP NV deelt mee dat het een openbaar aanbod van obligaties uitbrengt in België met vervaldatum 21 september 2023, voor een verwacht bedrag van minimum € 150 miljoen en maximum € 225 miljoen.

De vaste rente van de obligaties bedraagt 3,90% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 2,847% per jaar.

De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 1.000. De intekenperiode loopt van

9 september 2016 tot en met 15 september 2016, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De uitgiftedatum is vastgelegd op 21 september 2016. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

KBC Bank NV treedt op als enige manager en bookrunner voor deze uitgifte.

Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus, opgesteld in het Nederlands, in het Engels en in de Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus, welke kosteloos kunnen bekomen worden vanaf 7 september 2016 (voor beursopening) op de hoofdzetel van VGP NV, beschikbaar zullen zijn vanaf 7 september 2016 op de website van VGP NV (www.vgpparks.eu) en ook bij in elk bankkantoor van KBC Bank of CBC Banque, Bolero (www.bolero.be), via de Regionale Adviescentra en via de website (www.kbc.be/vgp).

De opbrengst van de obligaties zal worden aangewend voor de financiering van nieuwe projecten in onze nieuwe markt Spanje, voor de financiering van de aankoop van een logistiek project in Barcelona dat bestaat uit een inkomsten genererend gebouw verhuurd aan een blue chip huurder en bijkomende ontwikkelingsgronden op een toplocatie (voor € 100 miljoen in totaal), en voorts voor de financiering van de ontwikkeling van nieuwe projecten op
ontwikkelingsland (voor de resterende € 125 miljoen).


Halfjaarresultaten 2016

22 Aug 2016

 • Nettowinst over de periode van € 42,7 miljoen (+ € 10,5 miljoen in vergelijking met 30 juni 2015)
 • Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis met 18,6% tot € 45,0 miljoen[1] (+ € 7,0 miljoen in vergelijking met 30 juni 2015)
 • Stijging van de bruto huurinkomsten met 87,5% (+ € 6,1 miljoen) tot € 13,1 miljoen
 • De ondertekende huurovereenkomsten per einde 2016 vertegenwoordigen in totaal 865.855 m² [2] verhuurbare oppervlakte met een gewogen gemiddelde duur van 7,4 jaar (7,5 jaar per 31 december 2015)
 • 7 projecten opgeleverd tijdens het eerste halfjaar die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 139.955 m²
 • Daarnaast 17 projecten in aanbouw die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 384.612 m²
 • 597.000 m² nieuwe ontwikkelingsgrond aangekocht tijdens het jaar. Er zijn de nodige opties aangegaan voor de verdere uitbreiding van de grondbank gepland met ongeveer 600.0000 m² nieuwe percelen, ter ondersteuning van de ontwikkelingspipeline. VGP verwacht dat deze grondstukken zullen aangekocht worden tijdens de tweede jaarhelft.
 • Netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen bedraagt € 65,1 miljoen in vergelijking met € 48,1 miljoen per einde juni 2015)
 • Creatie van een 50/50 joint venture (VGP European Logistics) met Allianz Real Estate. Deze Joint Venture heeft initieel 15 parken van VGP verworven voor een tranactiewaarde die € 500 miljoen overschrijdt
 • Voor de tweede jaarhelft staan er een aantal grote transacties in de steigers die, indien succesvol afgerond, een significant positief effect zullen hebben op de geannuliseerde huurinkomsten en de gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten

[1] Inclusief VGP European Logistics (joint venture met Allianz Real Estate). Per 30 juni 2016 bedragen de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasisvan VGP European Logistics € 33,6 miljoen.
[2] Inclusief VGP European Logistics. Per 30 juni 2016 vertegenwoordigen de toegezegde huurovereenkomsten van VGP European Logistics 655,568 m² verhuurbare oppervlakte met een gewogen gemiddelde duur van 7,5 jaar.

Samenvatting

Tijdens het eerste semester van 2016 bleef VGP sterk presteren. De ontwikkelings- en verhuuractiviteiten waren beter dan ooit tevoren.

Om haar groei op middellange termijn te ondersteunen, ging VGP een 50/50 joint venture met Allianz Real Estate aan. De nieuwe joint venture heeft een exclusief recht om de inkomsten genererende activa ontwikkeld door VGP in Duitsland, Tsjechië, Slovakije en Hongarije te verwerven. VGP zal het operationeel management van de joint venture assets blijven uitoefenen als vastgoedvermogensbeheerder, vastgoedbeheerder en ontwikkelingsmanager.

Op het einde van mei 2016 verwierf VGP European Logistics een initiële portefeuille bestaande uit 15 parken die zich bevinden in Duitsland (8 parken), Tsjechië (4 parken), Slowakije (1 park) en Hongarije (2 parken). Deze 15 parken omvatten in totaal 28 kwaliteitsvolle logistieke en semi-industriële
gebouwen die een bezettingsgraad van nagenoeg 100% hebben en waarvan het overgrote deel gebouwd werd tijdens de laatste twee jaar.

De verwerving van de initiële vastgoedportefeuille is het startsein van een langdurige samenwerking met Allianz Real Estate in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Beide joint venture partners zijn van plan om deze joint venture substantieel verder te laten groeien in de nabije toekomst.

De activiteiten van VGP tijdens het eerste semester van 2016 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De operationele activiteiten resulteerden in een nettowinst voor de periode van € 42,7 miljoen (€ 2,30 per aandeel) in vergelijking met een nettowinst van €32,2 miljoen (€ 1,73 per aandeel) per 30 juni 2015.
 • De nettowinst hield rekening met een niet-gerealiseerd verlies van € 6,4 miljoen op afdekkingsderivaten. Dit verlies was voornamelijk te wijten aan de dalende lang termijn interestvoeten die na de Brexit tot nieuwe laagtes vielen.
 • De toegenomen vraag naar verhuurbare oppervlakte mondde uit in het ondertekenen van nieuwe huurcontracten voor in totaal meer dan € 9,0 miljoen waarvan er € 7,0 miljoen betrekking hadden op nieuwe of vervangingen van bestaande verhuurde oppervlakte en € 2,0 miljoen betrekking hadden op verlengingen van bestaande huurovereenkomsten.
 • De bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille bedroeg 97,8% per einde juni 2016 (inclusief de VGP European Logistics joint venture) vergeleken met 97,3% per einde 2015. De bezettingsgraad voor de vastgoedportefeuille van VGP European Logistics bedroeg 99,2% per 30 juni 2016.
 • De huidige vastgoedportefeuille, in volle eigendom, bestaat uit 10 afgewerkte projecten die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 130.321 m² met bijkomend 17 nieuwe gebouwen in aanbouw goed voor 384.612 m² verhuurbare oppervlakte.
 • Daarnaast bezit VGP gedeeltelijk via VGP European Logistics 31 afgewerkte gebouwen[1] die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 561.306 m² waarvoor VGP het operationeel management uitoefent als vastgoedvermogensbeheerder, vastgoedbeheerder en ontwikkelingsmanager.
 • Het netto resultaat op de vastgoedportefeuille (netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen) per 30 juni 2016 omvat o.a. € 22,1 miljoen gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van de initiële vastgoedpoerfeuille aan de VGP European Logistics (gezamenlijke joint venture met Allianz Real Estate) die verwezenlijkt werd op 31 mei 2016.
 • Naar aanleiding van de verwerving van de initiële vastgoedportefeuille door VGP European Logistics heeft de raad van bestuur, na toepassing van de procedure uiteengezet in artikel 523 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, besloten om alle uitgegeven hybride effecten in te kopen aan een prijs gelijk aan de inschrijvingsprijs (in totaal € 60.0 miljoen) vermeerderd met de toepasselijke interest lopend van de uitgiftedatum (€ 3,0 miljoen).

[1] 3 gebouwen werden opgeleverd na 31 mei 2016 en zullen deel uitmaken van een tweede aankoopronde voorzien in het vierde kwartaal 2016.

Stijging van de bruto huurinkomsten met 87,5% tot € 13,1 miljoen

De groei van de bruto huurinkomsten weerspiegelt de bestendige groei van de verhuurde activa voornamelijk deze die in het jaar 2016 werden opgeleverd en de deconsolidatie van VGP European Logistics portefeuille. Deze nieuwe joint venture met Allianz Real Estate verwierf 15 parken van VGP op het einde van mei 2016. De bruto huurinkomsten stegen in het eerste halfjaar van 2016 met 87,5 % tot € 13,1 miljoen per 30 juni 2016 in vergelijking tot 6,7 miljoen per 30 juni 2015.

De bruto huurinkomsten van de VGP European Logsitics portefeuille voor de periode januari 2016 tot 31 mei 2016 bedroegen € 9,4 miljoen.

Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis tot € 45,0 miljoen

De aanhoudende vraag naar verhuurbare oppervlakte, waargenomen in bijna alle markten waar VGP actief is, resulteerde in het tekenen van 29 nieuwe huurovereenkomsten tijdens het eerste halfjaar. Deze contracten vertegenwoordigen in totaal meer dan € 9,0 miljoen geannuliseerde huurinkomsten waarvan er € 7,0 miljoen (19 huurovereenkomsten) betrekking hadden op nieuwe huurovereenkomsten en € 2,0 miljoen (10 huurovereenkomsten) betrekking hadden op verlengingen van bestaande huurovereenkomsten.

De toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis stegen hierdoor tot € 45,0 miljoen[1] per 30 juni 2016 (in vergelijking met € 38,0 miljoen per 31 december 2015).

Duitsland was de belangrijkste bron van stijging met meer dan € 4,9 miljoen nieuw getekende huurcontracten tijdens het eerste halfjaar. Ondertussen zijn er finale onderhandelingen aan de gang met verschillende gerenommeerde retailers die, indien succesvol afgerond, een belangrijke positieve impact zullen hebben op zowel de omvang van de getekende jaarlijkse huurinkomsten als de gewogen gemiddelde duur ervan.

Andere landen presteerden ook sterk. Nieuwe huurcontracten werden getekend in Tsjechië + € 1,4 miljoen, Slovakije + € 1,1 miljoen, Estland + € 1,1 miljoen en uiteindelijk Roemenië + € 0,5 miljoen. In Spanje zijn er momenteel 2 transacties in een laatste onderhandelingsfase. Indien deze onderhandelingen succesvol worden afgesloten, zal dat een significantie impact hebben op de geannualiseerde huuropbrengsten en de balans van de Groep.

De ondertekende huurovereenkomsten vertegenwoordigen (inclusief VGP European Logistics) in totaal 865,855 m² verhuurbare oppervlakte. De gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten per einde juni 2016 bedraagt 7,4 jaar[2] (in vergelijking met 7,5 jaar per 31 december 2015.

Inkomsten uit vastgoedbeheer, facility management en ontwikkelingsactiviteiten bedragen € 0,7 miljoen

De inkomsten uit vastgoedbeheer en facility management bedroegen € 0,7 miljoen per einde juni 2016 in vergelijking met € 1,3 miljoen voor de periode eindigend op 30 juni 2015.

De daling van de inkomsten uit vastgoedbeheer en facility management is voornamelijk te wijten aan het beëindigen van het vasrgoedbeheercontract met P3 in oktober 2015. De vastgoedvermogensbeheerder-, vastgoedbeheer- en de ontwikkelingsactiviteiten zullen in de toekomst een groeiende bijdrage leveren tot het resultaat van VGP Groep, door de groei van de vastgoedportefeuille van de joint venture.

Netto resultaat op de vastgoedportefeuille bereikt € 65,1 miljoen

Het netto resultaat op de vastgoedportefeuille (netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen) per 30 juni 2016 bedraagt € 65,1 miljoen in vergelijking met een netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen van € 48,1 miljoen per 30 juni 2015.

Op 31 mei 2016 verwierf VGP European Logistics een initiële portefeuille bestaande uit 15 parken van VGP. Deze 15 parken bestaan uit 28 hoge kwaliteitsvolle logistieke en semi-industriële gebouwen. Op deze transactie werd een bijkomende meerwaarde van € 22,1 miljoen gerealiseerd.

De trend van steeds lager gehandhaafde kapitalisatierentevoeten in vastgoedwaarderingen bleef verder aanhouden tijdens de eerste helft van 2016.
Maar als gevolg van de verandering van de portfolio samenstelling, na de verkoop van de initiële portefeuille aan VGP European Logistics, werd de eigen vastgoedportefeuille, exclusief de ontwikkelingsgrond, op 30 juni 2016 door de waarderingsdeskundige gewaardeerd op basis van een gewogen gemiddelde kapitalisatievoet van 7,71% (vergeleken met 7,02 % per 31 december 2015 en 7,42% per 30 juni 2015) toegepast op de contractuele huren vermeerderd met de geschatte huurwaarde van de leegstaande gebouwen.

De (her)waardering van de vastgoedportefeuille was gebaseerd op het waarderingsrapport van Jones Lang LaSalle.

Aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen

Per 30 juni 2016 vertoonde het aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen een negatieve balans van € 3,3 miljoen. De belangrijkste reden voor dit resultaat was het niet-gerealiseerd verlies van € 2,2 miljoen op afdekkingsderivaten.

Netto financiële kosten bedragen € 14,6 miljoen

De financiële opbrengsten per 30 juni 2016 bedragen € 0,6 miljoen (in vergelijking met € 3,1 miljoen per 30 juni 2015) en omvatten voornamelijk € 0,5 miljoen interestopbrengsten op leningen gegeven aan VGP European Logistics en € 0,1 niet-gerealiseerde winsten op rentederivaten (in vergelijking met € 3,0 miljoen per 30 juni 2015).

De financiële lasten per 30 juni 2016 bestaan voornamelijk uit interesten op financiële schulden voor € 6,5 miljoen (€ 5,0 miljoen per 30 juni 2015),
niet-gerealiseerde verliezen op rentederivaten voor € 6,4 miljoen, andere financiële lasten voor € 2,6 miljoen (€ 1,5 miljoen per 30 juni 2016) die voornamelijk toe te schrijven zijn aan de afschrijving van de transactiekosten van de 2 obligatieleningen die werden uitgegeven in 2013 en de bijkomende
financiële kosten die voortvloeiden uit de verkoop van de initiële vastgoedportefeuille aan VGP European Logistics, € 0,1 miljoen netto  isselkoersverliezen
(in vergelijking € 0,1 miljoen netto wisselkoerswinsten per 30 juni 2015 en een positieve impact van € 0,5 miljoen (€ 1,0 miljoen per 30 juni 2015) m.b.t. geactiveerde rente.

Hierdoor bedroegen de netto financiële lasten € 14,6 miljoen per 30 juni 2016 in vergelijking met € 2,5 miljoen per 30 juni 2015.

De leningen verstrekt aan VGP European Logistics bedroegen € 107,5 miljoen per 30 juni 2016 waarvan er € 99,8 miljoen betrekking hadden op de financiering van gebouwen in aanbouw en ontwikkelingsland van de joint venture. Onder de joint venture-overeenkomst heeft VGP European Logistics een exclusief recht met betrekking tot het verwerven van de inkomsten genererende activa ontwikkeld door VGP in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Als gevolg werden deze activa opgenomen als vastgoedbeleggingen (‘Groep activa die worden afgestoten en die worden aangehouden voor verkoop’) waarop dezelfde boekhoudkundige principes worden toegepast als deze op Vastgoedbeleggingen.

De schuldgraad[1] van de Groep blijft conservatief en bedroeg 23,5% per einde juni 2016 in vergelijking met een schuldgraad van 35,7% per 31 december 2015.

Evolutie van de vastgoedportefeuille

De reële waarde van de eigen vastgoedbeleggingen daalde met 38,7% van € 677,1 miljoen[2] per 31 december 2015 tot € 415,1 miljoen per 30 juni 2016 door de verkoop van de initiële vastgoedportefeuille aan VGP European Logistics.

Afgewerkte projecten

Tijdens het eerste semester van 2016 werden er 7 gebouwen opgeleverd voor een totaal van 139.955 m².

Deze gebouwen werden opgeleverd op de volgende locaties: In Duitsland: 2 gebouwen in VGP Park Rodgau in totaal 68.129 m², 1 gebouw van 15.065 m² in VGP Park Hamburg. In de andere landen: 1 gebouw van 3.840 m² in VGP Park Plzen (Tsjechië), 1 gebouw van 12.665 m² in VGP Park Malacky (Slovakije), 1 gebouw van 17.565 in VGP Park Timisoara (Roemenië) en uiteindelijk 1 gebouw van 22.892 m² in VGP Park Alsonemedi (Hongarije).

Projecten in aanbouw

Op het einde van juni 2016 waren er 10 nieuwe projecten in aanbouw voor eigen rekening.

In Duitsland: 1 gebouw in VGP Park Soltau, 1 gebouw in VGP Park Berlin, en 1 gebouw in VGP Park Leipzig. In Tsjechië: 1 gebouw in VGP Park Tuchomerice, 2 gebouwen in VGP Park Cesky Ujezd, 1 gebouw in VGP Park Liberec en 1 gebouw in VGP Park Olomouc. In de andere landen: 1 gebouw in VGP Park Nehatu (Estland), en 1 gebouw in VGP Park Timisoara (Roemenië). Deze nieuwe projecten in aanbouw, waarvoor er reeds verschillende huurovereenkomsten afgesloten werden, vertegenwoordigen ongeveer 212.836 m² verhuurbare oppervlakte.

Voor VGP Europeaan Logistics waren er 7 nieuwe projecten in aanbouw per 30 juni 2016 die gefinancierd werden door VGP.

In Duitsland: 2 gebouwen in VGP Park Hamburg, 1 gebouw in VGP Park Rodgau, 1 gebouw in VGP Park Frankenthal en 1 gebouw in VGP Park Bobenjeim-Roxheim. In de andere landen: 1 gebouw in VGP Park Brno (Tsjechië) en uiteindelijk 1 gebouw in VGP Park Malacky (Slovakije). Deze nieuwe projecten in aanbouw, waarvoor er reeds verschillende huurovereenkomsten afgesloten werden, vertegenwoordigen ongeveer 171.776 m² verhuurbare oppervlakte.

Bovengenoemde projecten zullen deel uitmaken van een tweede aankoopronde door VGP European Logistics voorzien in het vierde kwartaal van 2016.

Landbank

Tijdens het eerste halfjaar 2016 werden nieuwe grondstukken gesecuriseerd om de toekomstige ontwikkelingspipeline te ondersteunen. In 2016 werden er reeds in totaal 597.000 m² nieuwe percelen aangekocht waarvan 333.000 m² gelegen Duitsland, en 264.000 m² in Tsjechië. Daarnaast heeft VGP voor ongeveer 600.000 m² nieuwe landpercelen onder optie die zich in Spanje en Slowakije bevinden. Op deze gronden kan er circa 428.000 m² verhuurbare oppervlakte ontwikkeld worden. VGP verwacht dat deze grondstukken aangekocht zullen worden tijdens de tweede jaarhelft van 2016, na het verkrijgen van de nodige vergunningen.

Hybride effecten

Naar aanleiding van de verwerving van de initiële vastgoedportefeuille door de nieuwe joint venture met Allianz Real Estate (VGP European Logistics) op het einde van mei 2016 heeft de raad van bestuur, na toepassing van de procedure uiteengezet in artikel 523 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, de inkoop van alle uitgegeven hybride effecten aan een prijs gelijk aan de inschrijvingsprijs (in totaal € 60 miljoen) vermeerderd met de
toepasselijke interest lopend van de uitgiftedatum (€ 3.0 miljoen), goedgekeurd. Deze inkoop vond plaats op 1 juni 2016.

Risicofactoren

Voor een overzicht van de belangrijkste risicofactoren waaraan de VGP Groep blootgesteld is wordt verwezen naar pagina’s 42 en 43 van het Jaarverslag 2015. Deze risico’s blijven actueel en onveranderd en zullen ook van toepassing blijven voor het tweede semester van 2016.

Vooruitzichten voor 2016

Op basis van de positieve trend van geregistreerde huuraanvragen tijdens 2016, verwacht  VGP, behoudens onvoorziene economische of financiële markten omstandigheden, dat het haar huurinkomsten en vastgoedportefeuille substantieel verder zal kunnen laten groeien door het opleveren en opstarten van nieuwe projecten.

Tijdens de tweede jaarhelft van 2016 zal VGP verder haar financieringsbronnen en financieringsstrategie evalueren en herzien om de Groep in staat te stellen verder te blijven investeren in de uitbreiding van de nodige landbank om de verdere groei door middel van ontwikkelingsactiviteiten te  ndersteunen en om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren..


Algemene Vergaderingen

12 Apr 2016

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de gewone algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal plaatsvinden in de kantoren van Argo bcvba te City Link – vijfde verdieping, Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen, op vrijdag 13 mei 2016 om 10.00 uur, met de hierna vermelde agenda en voorstellen tot besluit.

More Information

VGP gaat een 50/50 joint venture aan met Allianz Real Estate, Jaarresultaten 2015

01 Mar 2016

VGP gaat eind februari 2016 een 50/50 joint venture aan met Allianz Real Estate

 • De nieuwe joint venture zal als een exclusief vehikel fungeren om inkomsten genererende activa ontwikkeld door VGP in Duitsland, Tsjechië, Slovakije en Hongarije te verwerven.
 • De initiële vastgoedportefeuille wordt door de joint venture verworven tegen gangbare marktprijzen.
 • De initiële transactiewaarde bedraagt meer dan € 500 miljoen.
 • De joint venture partners zijn van plan om de joint venture substantieel verder te laten groeien (> € 1,5 miljard) door op exclusieve wijze inkomsten genererende activa te verwerven, ontwikkeld door VGP in de voormelde landen.
 • Deze transactie beëindigt een strategische oefening die 24 maanden in beslag nam en zal een aanzienlijke impact hebben op de structuur en evolutie van VGP Groep in de toekomst.
 • VGP zal het operationeel management van de joint venture assets blijven uitoefenen als vastgoedvermogensbeheerder, vastgoedbeheerder en ontwikkelingsmanager.
 • Met Allianz Real Estate trekt VGP een langetermijn investeerder aan die doorheen de economische cycli naar vastgoed kijkt en investeert en die de nodige financiële middelen heeft om mee te investeren in de uitbouw en groei van een logistieke- en semi-industriële vastgoedportefeuille.
 • De transactie laat VGP toe om zich verder te concentreren op haar kernactiviteit, namelijk deze van vastgoedontwikkeling, zonder een beroep te moeten doen op de kapitaalmarkten.


VGP Jaarresultaten 2015 – Een recordjaar

 • Nettowinst van het boekjaar van € 86,6 miljoen (+ € 37,2 miljoen in vergelijking met 2014).
 • Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis met 68,2% tot € 38,0 miljoen per eind december 2015 (in vergelijking met € 22,6 miljoen per 31 december 2014). Bijkomende huurcontracten ten belope van € 2,0 miljoen werden ondertekend tijdens de eerste weken van 2016.
 • De ondertekende toegezegde huurovereenkomsten aan het eind van het boekjaar vertegenwoordigen in totaal 709.124 m² verhuurbare oppervlakte met een gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huren van 7,5 jaar per eind december 2015 (7,8 jaar per 31 december 2014).
 • Stijging van de bruto huuropbrengsten met 77,9% (+ € 7,5 miljoen) tot € 17,1 miljoen.
 • 18 projecten opgeleverd tijdens het jaar die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 279.861 m².
 • 14 projecten in aanbouw die een toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 272.334 m².
 • 704.000 m² nieuwe ontwikkelingsgrond aangekocht tijdens het jaar. Verdere uitbreiding van de grondbank gepland met 1.042.000 m² nieuwe percelen die reeds gedeeltelijk gesecuriseerd werden, ter ondersteuning van de ontwikkelingspipeline.
 • Eerste voetsporen in Spanje met de oprichting van een nieuw kantoor in Barcelona en het securiseren van het eerste aanzienlijke perceel (223.000 m²), afhankelijk van het verkrijgen van de nodige vergunningen, waarop potentieel 179.000 m² verhuurbare oppervlakte ontwikkeld kan worden.
 • Netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen bedraagt € 104,0 miljoen (in vergelijking met € 53,9 miljoen per eind 2014). Stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen en projectontwikkelingen (de “vastgoedportefeuille”) met 62,7% per 31 december 2015 tot € 677,1 miljoen[1] in vergelijking met € 416,1 miljoen per 31 december 2014).
More Information

Notice of annual shareholders’ meeting

07 Apr 2015

Notice of annual shareholders' meeting

The shareholders are hereby invited to attend the annual shareholders' meeting of the Company which shall take place at the offices of Argo bcvba, at De Keyserlei 5/15, 2018 Antwerp, on Friday 8 May 2015 at 10:00 am, with following agenda and proposed resolutions:

More Information

Notice of annual shareholders’ meeting

07 Apr 2015

Notice of annual shareholders' meeting

The shareholders are hereby invited to attend the annual shareholders' meeting of the Company which shall take place at the offices of Argo bcvba, at De Keyserlei 5/15, 2018 Antwerp, on Friday 8 May 2015 at 10:00 am, with following agenda and proposed resolutions:

More Information

Jaarresultaten 2014

02 Mar 2015

 • Nettowinst over de periode van € 49,4 miljoen (+ € 25,1 miljoen in vergelijking met 2013)
 • Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis met 117,4% tot € 22,6 miljoen (invergelijking met € 10,4 miljoen per 31 december 2013). Bijkomende huurcontracten ten belopen van € 1,3 miljoen werden reeds getekend tijdens de eerste weken van 2015. Daarnaast zijn er voor € 6,8 miljoen huurcontracten in finale fase van onderhandeling 
 • Stijging van de bruto huurinkomsten met 108,0% (+ € 5,0 miljoen) tot € 9,6 miljoen
 • De huidige ondertekende huurovereenkomsten vertegenwoordigen in totaal 404.732 m² verhuurbare oppervlakte met een gewogen gemiddelde duur van 7,8 jaar per einde december 2014 (7,6 jaar per 31 december 2013)
 • 14 projecten in aanbouw die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 171.455 m² met 3 bijkomende projecten (45.950 m²) opgestart tijdens het eerste kwartaal van 2015
 • 943.000 m² nieuwe grondstukken aangekocht waarvan 842.000 m² gelegen in Duitsland. Verdere uitbreiding van de landbank gepland met 863.000 m² nieuwe grondstukken die reeds gedeeltelijk gesecuriseerd werden, ter ondersteuning van de ontwikkelingspipeline
 • Netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen bedraagt € 53,9 miljoen (tegen € 27,9 miljoen per einde 2013)
 • Stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen en projectontwikkelingen (de ‘vastgoedportefeuille’) met 84,3% tot € 416,1 miljoen per 31 december 2014 (vergeleken met € 225,8 miljoen per 31 december 2013)
More Information

Activiteitenverslag derde kwartaal 2014

17 Nov 2014

VGP zet zijn sterke groei verder

 • Sinds het begin van 2014 heeft VGP nu voor ongeveer 1 miljoen m² nieuw ontwikkelingsland aangekocht
 • Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis met 117,1% sinds einde december 2013 tot € 22,5 miljoen (+ € 12,1 miljoen)
 • Sterke vraag naar verhuurbare oppervlakte waargenomen van productieondernemingen

Tijdens het derde kwartaal van 2014 bleef VGP sterk verder groeien in alle markten waar de Groep actief is. Vooral Duitsland presteerde boven verwachting en groeide exponentieel.

Sinds het begin van 2014 heeft VGP haar gesecuriseerde landbank verder uitgebreid met 2,1 miljoen m² bijkomend nieuw ontwikkelingsland waarvan 1,0 miljoen m² reeds werd verworven tijdens het jaar. Op deze nieuwe grondstukken kan VGP bijkomend circa 450.000 m² verhuurbare oppervlakte ontwikkelen.

De ontwikkelings- en verhuuractiviteiten blijven zeer sterk presteren, vooral in Duitsland en Estland, ondersteund door de sterke vraag naar nieuwe verhuurbare oppervlakte van productie- en logistieke ondernemingen. Ook in haar andere markten nam VGP een gezonde vraag naar verhuurbare oppervlakte waar.

More Information

Annual Results 2013

21 Mar 2014

 • Profit for the year of € 24.3 million (+ € 12.7 million against 2012)
 • 50.2% growth in gross rental income (+ € 1.5 million) to € 4.6 million
 • 106.5% increase of committed annualised rent income to € 10.4 million as at the end of December 2013 (compared to € 5.0 million as at 31 December 2012)
 • The signed committed lease agreements represent a total of 206,572 m² of lettable area with the weighted average term of the committed leases standing at 7.6 years at the end of December 2013 (9.8 years as at 31 December 2012)
 • 11 projects under construction representing 152,514 m² of future lettable area, with 3 additional projects (32,210 m²) started-up after the end of December 2013
 • 958,000 m² of new development land acquired of which 803,000 m² located in Germany with another 769,000 m² land plots (705,000 m² located in Germany) targeted and already partially committed to expand land bank and support development pipeline
 • Net valuation gain on the investment portfolio reaches € 27.9 million (against € 12.3 million at the end of 2012)
 • The fair value of the investment property and the investment property under construction (the "property portfolio") as at 31
 • December 2013 increased with 122.2% to € 225.8 million (compared to € 101.6 million as at 31 December 2012)
 • Acquisition of the Czech facility manager SUTA s.ro.
 • Successful placement of 2 bonds i.e. on 12 July 2013 of 75 million bond
 • Distribution of a € 7.6 million capital reduction (€ 0,41 per share) to the shareholders on 16 January 2014
More Information

NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING

04 Sep 2013

The security holders are hereby invited to attend the extraordinary shareholders' meeting of the Company which shall take place at the offices of Argo Advocaten BCVBA at De Keyserlei 5, bus 15, 2018 Antwerp, on  Friday 27 September 2013 at 10:00 am, with following agenda and proposed resolutions:

AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS REGARDING CAPITAL DECREASE

1. Capital decrease

Real decrease of the registered capital of the Company with EUR 7,619,050.50 in order to repay part of the capital to the shareholders in cash, for an equal amount per share, without cancellation of shares.
Acknowledgement of the capital decrease.
Delegation of powers to the board of directors.

Proposed Resolution: The registered capital of the Company is decreased with EUR 7,619,050.50 and as such
reduced to EUR 112,736,509 without cancellation of shares. The purpose of the capital decrease is to repay part of the capital to the shareholders in cash, in accordance with articles 612 and 613 of the Belgian Companies Code, for an equal amount per share, without cancellation of shares. The capital decrease shall be borne by each share in equal proportion and each share will represent the same share in the registered capital remaining after the capital decrease. In terms of taxation, the capital decrease will be exclusively allocated to the effectively paid-up capital. The board of directors is granted the power to execute the resolution to decrease the registered capital and in particular to determine the procedure, formalities, date of the repayment of the amount of the capital decrease and the other modalities of the distribution in accordance with applicable laws and regulations.

2. Modifications to the articles of association

Proposed resolution: The registered capital in article 5 of the articles of association is amended in accordance
with the resolution regarding the capital decrease.

3. Approval of condition 6.3 of the terms and conditions of the bonds issued by the Company on 12 July 2013 and the rights of the bondholders, as set out in part IV of the prospectus for the public offer of the bonds dated 19 June 2013, and in particular the approval of the change of control clause included therein, in accordance with article 556 of the Belgian Companies Code.

Proposed Resolution: condition 6.3 of the terms and conditions of the bonds issued by the Company on 12 July 2013 and the rights of the bondholders, as set out in Part IV of the prospectus for the public offer of the bonds dated 19 June 2013, holding the possibility for the bondholders to require the Company to redeem the bonds in case of a change of control, are approved, in accordance with article 556 of the Belgian Companies Code. In accordance with the requirements of article 556, second indent, of the Belgian Companies Code, this resolution shall be filed by the acting notary public in accordance with article 75, 3° of the Belgian Companies Code and shall be published as an announcement in the Belgian State Gazette.

Conditions of admission to the extraordinary shareholders' meeting

Shareholders may only participate in the extraordinary shareholders' meeting and exercise their voting rights at this meeting if the following two conditions are satisfied:

(i)        Based on the proof submitted in accordance with the registration procedure set out below, the Company must be able to determine that at midnight (24:00) CET on the Record Date, 13 September 2013 (the "Record Date"), you owned the number of shares for which you intend to participate in the extraordinary shareholders' meeting.

(ii)       On 21 September 2013 at the latest, you must explicitly confirm to the Company that you intend to participate in the extraordinary shareholders' meeting.

These conditions must be satisfied in accordance with the formalities mentioned below.

1. Holders of registered shares

In accordance with article 536 of the Belgian Companies Code and article 24 of the articles of association, the holders of registered shares are entitled to participate in and to vote at the extraordinary shareholders' meeting, provided that:

 • their shares are recorded in their name in the register of registered shares at midnight (24:00) (CET) on the Record Date, 13 September 2013 and this irrespective of the number of shares that they own on the date of the extraordinary shareholders' meeting; and
 • they notify the Company in writing of (i) their intention to participate in the extraordinary shareholders' meeting, and (ii) the number of shares for which they wish to participate in the extraordinary shareholders' meeting, by means of a signed form that must be received by the Company at the Company's registered office at the latest on 21 September 2013; a model of this form is available at the Company's registered office and on the Company's website under the tab "Investors - Shareholders Meetings" (www.vgpparks.eu).

2. Holders of dematerialized shares

In accordance with article 536 of the Belgian Companies Code and article 24 of the articles of association, the holders of dematerialized shares are entitled to participate in and to vote at the extraordinary shareholders' meeting, provided that:

 • their shares are recorded in their name in the accounts of a recognized account holder or a settlement institution at midnight (24:00) (CET) on the Record Date, 13 September 2013, and this irrespective of the number of shares that they own on the date of the extraordinary shareholders' meeting; and
 • at the latest on 21 September 2013, they provide the Company (at the Company's registered office) with, or arrange for the Company (at the Company's registered office) to be provided with, a certificate issued by the recognized account holder or the settlement institution certifying the number of dematerialized shares recorded in the shareholder's accounts on the Record Date in respect of which the shareholder has indicated his intention to participate in the extraordinary shareholders' meeting.

Only persons who are a shareholder of the Company on the Record Date (13 September 2013) and who have indicated, on 21 September 2013 at the latest, their intention to participate in the extraordinary shareholders' meeting as set out above will be admitted to the shareholders' meeting. We point out to the shareholders that
21 September 2013 is a Saturday and that, as the case may be, they should make the necessary arrangements to fulfil the required formalities before, on 20 September 2013.

The shares are not blocked as a result of the above-mentioned process. As a result, the shareholders are free to dispose of their shares after the Record Date.

We request the participants in the extraordinary shareholders' meeting to present themselves as of 9.30am in order to swiftly facilitate the registration formalities. Right to add agenda items and to submit proposed resolutions

In accordance with Article 533ter of the Belgian Companies Code, one or more shareholders holding jointly at least three percent (3%) of the registered capital of the Company may request items to be added to the agenda of the shareholders' meeting and submit proposed resolutions in relation to existing agenda items or new items to be added to the agenda, provided that:

 • they prove ownership of such shareholding as at the date of their request and record their shares representing such shareholding on the Record Date (i.e., on 13 September 2013); the shareholding must be proven either by a certificate evidencing the registration of the relevant shares in the register of registered shares of the Company or by a certificate issued by a recognized account holder or a settlement institution certifying the book-entry of the relevant number of dematerialized shares in the name of the relevant shareholder(s);
 • the additional agenda items and/or proposed resolutions have been submitted in writing by these shareholder(s) to the board of directors at the latest on 5 September 2013.

These additional agenda items and/or proposed resolutions may be delivered to the Company by mail sent to the Company's registered office for the attention of Mr Dirk Stoop or by e-mail sent to dirk.stoop@vgpparks.eu. The Company shall confirm the receipt of the proposed requests, by e-mail or by mail to the address mentioned by the shareholder, within 48 hours as of such receipt.

As the case may be, the Company shall publish the modified agenda of the shareholders' meeting, together with the ad-hoc proxy form, completed with the additional agenda items and/or proposed resolutions on the website of the Company (www.vgpparks.eu) at the latest on 12 September 2013.

The proxy's that were notified to the Company prior to the publication of a completed agenda remain valid for the agenda items for which they were granted. Exception is made for agenda items for which new proposed resolutions have been submitted, in accordance with article 533ter of the Belgian Companies Code: in such case the proxy holder may deviate during the extraordinary shareholders' meeting of the instructions of the  hareholder granting the proxy, if the execution of such instructions would prejudice the interests of the shareholder. The proxy holder must inform the shareholder thereof. The proxy must indicate whether the proxy holder is authorised to vote on new agenda items or whether he should abstain from voting.

Right to ask questions

In accordance with Article 540 of the Belgian Companies Code and Article 29 of the articles of association of the Company, all shareholders are entitled, whether during the meeting or in writing before the meeting, to ask questions to the directors with respect to the agenda items.

Questions asked in writing will only be answered if the relevant shareholder has fulfilled the formalities set out above to be admitted to the extraordinary shareholders' meeting and if the written question has been received by the Company at the latest on 21 September 2013.

Written questions may be delivered to the Company by mail sent to the Company's registered office for the attention of Mr Dirk Stoop or by e-mail sent to dirk.stoop@vgpparks.eu.

Proxy

In accordance with article 25 of the articles of association, each shareholder may be represented at the shareholders' meeting by a proxy holder, who does not need to be a shareholder. Except in cases provided for in the law (article 547bis, §1, second indent of the Belgian Companies Code), a shareholder may only appoint one person as proxy holder for a particular shareholders' meeting.

Shareholders who so wish to be represented by proxy, are requested to use the model of proxy form (with voting instructions) that is available at the Company's registered office and on the Company's website under
the tab "Investors - Shareholders Meetings" (www.vgpparks.eu).

Notification of the proxy to the Company must occur in writing, either by mail sent to the Company's registered office for the attention of Mr Dirk Stoop or by e-mail sent to dirk.stoop@vgpparks.eu.

The signed proxy form must in original be received by the Company at the Company's registered office at the latest on 21 September 2013.

Shareholders who wish to be represented by proxy, must have fulfilled the formalities set out above to be admitted to the extraordinary shareholders' meeting (registration- and notification procedure).

Availability of the documents

In accordance with Article 535 of the Belgian Companies Code, the holders of dematerialized securities of the Company can, as of 12 September 2013, upon presentation of a certificate issued by a recognized account holder or a settlement institution certifying the number of dematerialized shares recorded in the name of the securityholder, obtain at the Company's registered office (Greenland – Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4, 1090 Brussels (Jette)), free of charge, a copy of the documents and reports that relate to this meeting or that must be made available to them pursuant to law.

Requests to obtain copies, free of charge, may also be requested in writing or electronically by mail or by e‑mail for the attention of:

Mr Dirk Stoop
Telephone: +32 (0)2 737 74 05
Fax: +32 (0)2 737 74 04
E-mail: dirk.stoop@vgpparks.eu

All the relevant information with regard to the extraordinary shareholders' meeting, including the prospectus referred to in agenda item 3, as well as the aforementioned proxy forms, are available on the website of the
Company (www.vgpparks.eu) as of 12 September 2013.

The board of directors


Annual results 2011

19 Mar 2012

 • Group debt free1 at year end in respect of bank and shareholder loans
 • > 84,000 m² of new leases signed in 2011 representing € 4.6 million of committed annualised rent income
 • Operating result (before result on portfolio) for the period of € 12.2 million versus € 9.1 million (on a like for like basis2)
 • Net profit for the period of € 12.9 million after impact of VGP CZ I and VGP CZ II transactions
 • 12 projects under construction representing 110,487 m² of future lettable area
 • > 741,000 m² of new land plots already committed to expand land bank and support the future development pipeline, of which 311,000m² were already bought during the second half of 2011
 • Completion of the sale of an 80% equity interest in VGP CZ I and VGP CZ II during 2011
 • Conclusion of a binding agreement with East Capital to sell the newly built logistics property of 40,000 m² located in Tallinn (Estonia) and conclusion of a second agreement with Property Investors Special Opportunities, L.P. (EPISO) for the sale of an 80% equity interest in VGP CZ IV a.s. The aggregated transaction value is in excess of € 30 million
 • The Board of Directors has decided to convene an Extraordinary Shareholders' Meeting3 to propose a further capital reduction in cash of € 15 million (€ 0.81 per share)

[1] On a net debt basis which is measured as: (Outstanding bank debt + shareholder loans) minus cash
[2] VGP CZI and VGP CZ II were de-consolidated during 2011. Therefore for comparative purposes the figures as at 31 December 2010 were amended in order to include VGP CZ I only until16 March 2010 and VGP CZ II until 9 November 2010.
[3] The Extraordinary Shareholders' Meeting is planed to be held on the date as the next General meeting of shareholders i.e. 11 May 2012.

More Information

Annual Results 2010

21 Mar 2011

 • Net profit for the period of EUR 26.4 million (+ EUR 25.2 million)
 • >130,000 m² of new leases signed resulting in a committed annualised rent income of EUR 36.6 million (+ EUR 7.4 million)
 • 98.8% occupancy rate for the Group's property portfolio amounts with the Czech portfolio reaching an occupancy rate of 99.4%
 • 31.5% growth in gross rental income (+ EUR 6.8 million) to EUR 28,6 million
 • 5 new projects completed resulting in a 7.7% growth in total lettable area (+ 41,064 m²)to 576,936 m², 6 new projects under construction
 • 43.7% growth in operating result (before result on portfolio) (+ EUR 7.8 million)to EUR 25.5 million
 • Completion of the sale of an 80% interest in 6 of its 19 VGP parks after year-end,announced by the separate press release of 16 March 2011
More Information

Annual results 2009

04 Mar 2010

VGP achieves record growth

Occupancy rate and rent prices remaining stable
 • 14 new projects completed resulting in a 52.4% growth in total lettable area (+ 184,211m²) to 535,872m²
 • 80.5% growth in gross rental income (+ EUR 9.7 million) to EUR 21.7 million
 • 110.2% growth in operating result (before result on portfolio) (+ EUR 9.3 million) to EUR 17.8 million
 • Committed annualised rent income increased to EUR 29.2 million
 • Net profit for the period of EUR 1.2 million despite a EUR 22.6 million adverse valuation effect on the "historic" property portfolio
More Information

ANNUAL RESULTS 2008

19 Mar 2009

 • 116.6% growth in gross rental income (+ EUR 6.5 million) to EUR 12.0 million
 • Committed annualised rent income increased to EUR 26.5 million (+EUR 11.5 million)
 • 75.0% growth in property portfolio (+ EUR 168.9 million) to EUR 394.0 million
 • 99.1% growth in total lettable area (+ 175,047m²) to 351,661m²
 • Net profit for the period of EUR 28.6 million despite a EUR 10.5 million adverse valuation effect on the historic property portfolio and including a EUR 7.1 million unrealised losses on hedging instruments (as per IAS 39)
 • Earnings per share for the period of EUR 1.54
More Information