Výsledky za rok 2016

27. 02. 2017

 • Zisk za rok byl 91,3 milionu EUR (+4,7 milionu EUR oproti roku 2015)
 • 69,3% zvýšení výnosů z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok na 64,3 milionu EUR[1] (o 26,3 milionu EUR více oproti 31. prosinci 2015) s dalšími nájemními smlouvami v hodnotě 1,9 milionu EUR[2] podepsanými během prvních týdnů roku 2017
 • Vážený průměr doby trvání uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok vlastního portfolia i portfolia společného podniku ke konci roku byl 10,3 roku (oproti 7,5 roku k 31. prosinci 2015). Vlastní portfolio dosáhlo 14,1 roku a portfolio společného podniku 7,8 roku
 • Uzavřené nájemní a budoucí nájemní smlouvy ke konci roku představují celkem 1 278 238 m² pronajímatelné plochy, z nichž 545 715 m² se vztahuje k vlastnímu portfoliu a 732 523 m² k portfoliu společného podniku VGP European Logistics
 • 14 projektů předaných během roku představuje celkem 268 945 m² pronajímatelné plochy. Dalších 17 projektů ve výstavbě představuje celkem 381 041 m² budoucí pronajímatelné plochy
 • Silný vstup na španělský trh s akvizicí nejmodernějšího a zcela nového skladu o ploše 185 000 m² (pronajatého v rámci dlouhodobé smlouvy) ležícího v Barceloně a akvizice přibližně 400 000 m² pozemků k výstavbě v Madridu a Barceloně představují investici o celkové výši cca. 195 milionů EUR
 • Během roku akvizice nových pozemků k výstavbě o celkové ploše 1 166 000 m² (vč. Španělska) na podporu budoucích developerských projektů
 • Po založení společného podniku VGP European Logistics v poměru 50/50 se společností Allianz Real Estate a po prvním uzavření na konci května 2016 došlo na konci října 2016 k druhému uzavření s transakcí o hodnotě přes 80 milionů EUR
 • Čistý zisk z ocenění investičního portfolia dosáhl 118,9 milionu EUR (oproti 104,0 milionu EUR na konci prosince 2015)
 • Úspěšné umístění nového 7letého retailového dluhopisu o hodnotě 225 milionů EUR dne 22. září 2016
 • Představenstvo se rozhodlo svolat mimořádnou valnou hromadu[3], aby navrhlo snížení kapitálu v hotovosti ve výši 20 milionů EUR (1,08 EUR na akcii)

[1] Včetně VGP European Logistics (společného podniku s Allianz Real Estate). K 31. prosinci 2016 výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok VGP European Logistics dosáhly 38,6 milionu EUR.[2] Včetně 1,2 milionu EUR uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu pro VGP European Logistics
[3] Konání mimořádné valné hromady je plánováno na datum příští valné hromady, tj. 12. května 2017.

Shrnutí

Skupina VGP zaznamenala silný růst na všech svých aktivních trzích, přičemž e-obchod získával na významu coby zdroj poptávky po nových pronajímatelných prostorech.

Rok 2016 také zaznamenal počátek nového společného podniku v poměru 50/50 se společností Allianz Real Estate. Nový společný podnik VGP European Logistics má výhradní předkupní právo k akvizici aktiv generujících příjmy vystavěných skupinou VGP a umístěných v Německu, ČR, na Slovensku a v Maďarsku. Skupina VGP bude nadále působit ve společném podniku coby správce nemovitostí, aktiv a řízení developerských činností.

Na konci května 2016 společnost VGP European Logistics zaznamenala svoje první uzavření, ve kterém došlo k akvizici 15 parků ležících v Německu (8 parků), ČR (4 parky), Maďarsku (2 parky) a na Slovensku (1 park) a sestávajících z 28 logistických a semiindustriálních budov. K druhému uzavření došlo na konci října 2016, a v něm došlo k akvizici dalších 5 budov (4 budov v Německu a jedné budovy na Slovensku).

Po dokončení akvizice počátečního portfolia společným podnikem VGP European Logistics představenstvo schválilo zpětný odkup všech vydaných hybridních cenných papírů dne 1. června 2016 za cenu rovnou emisní ceně (celkem 60 milionů EUR) plus naběhlý úrok (3,0 mil. EUR) za dobu od vydání každého cenného papíru.

Rok 2016 také zaznamenal dobrý start ve Španělsku s transakcí prodeje a zpětného nájmu, kdy skupina VGP koupila nejmodernější a zcela nový sklad od módní skupiny Mango, které poskytuje 185 000 m² využitelného prostoru (s možností rozšíření na cca. 260 000 m²) a pronajala ji zpět skupině Mango v rámci dlouhodobé nájemní smlouvy a akvizici dalších pozemků pro výstavbu o rozloze 400 000 m² umístěných v Barceloně (v blízkosti budovy Mango) a v Madridu (San Fernando de Henares). Celková počáteční investovaná částka byla okolo 195 milionů EUR.

Silné portfolio pozemků pro developerskou činnost umožnilo skupině VGP během druhé poloviny roku 2016 dále prodloužit její profil splatnosti dluhů s úspěšnou emisí 7letého dluhopisu v hodnotě 225 milionů EUR.

Aktivity skupiny VGP během roku 2016 lze shrnout takto:

 • Provozní aktivity přinesly čistý zisk ve výši 91,3 milionu EUR (4,91 EUR na akcii) za hospodářský rok končící 31. prosince 2016, oproti zisku 86,6 milionu EUR (4,66 EUR na akcii) za hospodářský rok končící 31. prosince 2015.
 • Navýšení poptávky po pronajímatelné ploše způsobilo podepsání nových nájemních smluv celkem za více než 30,4 milionu EUR, z čehož 27,4 milionu EUR souviselo s novými nebo náhradními nájmy (6,3 milionu EUR jménem VGP European Logistics) a 3,0 milionu EUR (1,1 milionu EUR jménem VGP European Logistics) souviselo s obnovou stávajících nájemních smluv.
 • Portfolio nemovitostí skupiny k 31. prosinci 2016 dosáhlo 98,8% míry obsazenosti (včetně VGP European Logistics) oproti 97,3 % k 31. prosinci 2015. Míra obsazenosti vlastního portfolia ke konci roku dosáhla 97,0% resp. 100% pro VGP European Logistics.
 • Vlastní investiční portfolio nemovitostí aktuálně sestává z 16 dokončených budov představujících 416 158 m² pronajímatelné plochy, zatímco portfolio nemovitostí společného podniku sestává z 33 dokončených budov představujících 593 454 m² pronajímatelné plochy.
 • Ke konci prosince 2016, bylo ve výstavbě 17 budov představujících 381 041 m² pronajímatelné plochy, z čehož 6 budov bylo ve výstavbě společností VGP European Logistics a které by společný podnik měl po dokončení koupit.
 • Čisté ocenění portfolia nemovitostí k 31. prosinci 2016 ukázalo čistý zisk z ocenění ve výši 118,9 milionu EUR (oproti čistému zisku z ocenění ve výši 104,0 milionů EUR k 31. prosinci 2015).
 • K 31. prosinci 2016 finanční příjem těžil z příjmů z úroků z půjček poskytnutých společnému podniku, ale byl během roku nepříznivě ovlivněn úrokem z dluhopisu ve výši 225 milionů EUR a zápornou reálnou hodnotou nesplacených úrokových swapů. To způsobilo čistý finanční náklad ve výši 16,9 milionu EUR k 31. prosinci 2016 oproti 10,2 milionu EUR k 31. prosinci 2015.
 • Po úspěšném prodeji aktiv společnosti VGP European Logistics během roku 2016 a pro další optimalizaci kapitálové struktury VGP NV představenstvo rozhodlo svolat mimořádnou valnou hromadu k návrhu dalšího snížení kapitálu v hotovosti ve výši 20 069 694,00 EUR. Toto rozdělení hotovosti by odpovídalo 1,08 EUR na akcii.

Více informací 


Tiskové zprávy - kontakt

Petra Vanclová

VGP - industriální stavby s.r.o.


Červený dvůr
Jenišovice 59 CZ-468 33, Jenišovice u Jablonce nad Nisou
Česká republika

+420 226 212 001