Tiskové zprávy


27. 02. 2018

 • Rekordní zisky za období ve výši 96,0 milionů EUR (+4,7 milionu EUR oproti 31. prosinci 2016).
 • Návrh rozdělení dividendy ve výši 35,3 milionu EUR (1,90 EUR na akcii) představuje hrubou dividendovou výnosnost ve výši 3,1 % .
 • Rekordní výnos z uzavřených a obnovených nájmů ve výši 27,4 milionu EUR tvořily nově uzavřené nájemní smlouvy na plochu 484 000 m² odpovídající ročnímu příjmu z nových nájemních smluv ve výši 24,3 milionu EUR v kombinaci s obnovenými nájemními smlouvami na plochu 61 000 m² odpovídajícími zasmluvněnému ročnímu příjmu z nájmů ve výši 3,1 milionu EUR. Celkové čisté zvýšení bylo nakonec ve výši 21,7 milionu EUR při zohlednění prodeje Estonska.
 • Uzavřené nájemní a budoucí nájemní smlouvy po přepočtu na rok představují 82,8 milionu EUR a odpovídaly 1,66 milionu m² pronajímatelné plochy, tj. zvýšení o 35,0 % od prosince 2016 (nepočítaje Estonsko).
 • Akvizice nových pozemků k výstavbě o rozloze 729 939 m² a dalších 1 452 336 m² nových pozemků v opci, s podmínkou získání povolení, jejichž akvizici očekáváme v průběhu roku 2018, což zvyšuje celkové zbývající portfolio pozemků k prosinci 2017 na 3 261 364 m² (čistý nárůst o 34 % od prosince 2016)
 • Celkem 17 předaných projektů představuje 349 871 m² pronajímatelné plochy a dalších 22 projektů ve výstavbě představuje 475 113 m² budoucí pronajímatelné plochy. Očekáváme, že v prvním čtvrtletí 2018 předáme více než 200 000 m² pronajímatelné plochy.
 • Pokračující geografická expanze do západní Evropy s konsolidací pozice ve Španělsku, kde jsou ve výstavbě 4 budovy (2 nové budovy zahájeny po konci roku) a kde byly v posledních několika měsících uzavřeny 3 nové smlouvy s nájemníky z kategorie „blue chips“.
 • Ve společném podniku VGP European Logistics došlo v roce 2017 k uzavření jednoho obchodu ve výši 173 milionů EUR. Ke konci března 2018 očekáváme uzavření dalšího obchodu ve výši > 370 milionů EUR, což VGP umožní reinvestovat do svých projektů ve výstavbě a dále rozšiřovat své podnikání.
 • Nový dlouhodobý plán odměňování v souladu se zájmy akcionářů a založený na růstu NAV společnosti VGP nyní posuzuje výbor správní rady pro odměňování a bude podrobněji představen ve zprávě o odměňování ve Výroční zprávě za rok 2017. Nový plán bude platit od roku 2018.
 • Konzervativní finanční politika s aktuálním zadluženímve výši 42,3 % je v souladu s cílem maximálního konsolidovaného zadlužení společnosti ve výši 55 %.
Číst dál

12. 10. 2017

27. září 2017, Praha (Česká republika) – Mezinárodní skupina VGP zabývající se realizací, správou a vlastnictvím vysoce kvalitních logistických nemovitostí v Evropě, pokračuje ve svém růstu. V letošním roce VGP nastartovala svůj růst a přináší aktuální informace o své obchodní činnosti za 3. čtvrtletí roku 2017.

 • Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy v hodnotě 3,3 mil. EUR. Celková hodnota výnosů z uzavřených nájemních smluv dosahuje 77,2 mil. EUR[1] (což představuje navýšení výnosů o 17,1 mil. EUR oproti 31. prosinci 2016). V pokročilé nebo dokonce finální fázi vyjednávání aktuálně nachází několik dalších nových nájemních smluv.
 • Skupina VGP získala celkem 328 246 m2 nových pozemků, což odpovídá potenciálu k vybudování 159 208 m2 nové pronajímatelné plochy.
 • Dále bylo získáno 660 000 m2 nových pozemků, čímž se celkové pozemkové portfolio, ve vztahu k níž disponuje Skupina právy opce, dostává na hodnotu 1 300 000 m2. To představuje celkový potenciál přibližně 600 000 m2 budoucí pronajímatelné plochy.
 • Prodej parku VGP Park Nehatu (Estonsko) představujícího 77 000 m2 pronajímatelné plochy (celkem 5 budov) a výnosy z uzavřených nájemních smluv po přepočtu na rok ve výši 4,2 mil. EUR) byl úspěšně dokončen. Čistý výnos z tohoto prodeje dosáhl přibližně 34,5 miliónu EUR. Skupina výnos použije na další rozšíření činnosti, v oblasti výstavby nových projektů na našich hlavních trzích.
 • Byla zahájena výstavba 6 nových projektů o celkové budoucí pronajímatelné ploše 46 536 m2. Budoucí pronajímatelná plocha budov, jež jsou v současné době ve výstavbě, se tím zvyšuje na 563 198 m2. Tyto budovy ve výstavbě, ve vztahu k nimž již byly uzavřeny předběžné nájemní smlouvy na 76 % celkové kapacity, představují celkové odhadované výnosy z uzavřených nájemních smluv po přepočtu na rok v hodnotě 26,9 mil. EUR (za předpokladu plné obsazenosti a trvání současných na trhu pronájmu nemovitostí).
 • Dokončené budovy (jak vlastní, tak i v rámci společného podniku) nadále dosahují 100% obsazenosti.
Číst dál

22. 08. 2017

 • Zisk za dané období byl 62,5 miliónu EUR (nárůst o 19,7 miliónu EUR oproti výsledku k 30. červnu 2016)
 • Čistý zisk z ocenění investičního portfolia dosáhl 59,9 miliónu EUR (oproti 65,1 miliónu na konci června 2016)
 • Na konci května byla dokončena třetí transakce v rámci společného podniku VGP European Logistics (společný podnik 50/50 s Allianz Real Estate), jejíž hodnota přesáhla částku 173 miliónu EUR
 • V souvislosti se snížením kapitálu v hotovosti o 20,1 miliónu EUR (tj. 1,08 EUR na akcii) byly akcionářům dne 4. srpna 2017 vyplaceny kapitálové podíly

Skupina VGP zabývající se realizací, správou a vlastnictvím vysoce kvalitních logistických nemovitostí v Evropě, dnes oznámila své výsledky za první pololetí roku 2017. Skupina zaznamenala výborné výsledky na všech trzích, kde aktivně působí, přičemž zisk za toto období dosáhl 62,5 miliónu EUR, což je nárůst o 46,1 % oproti stejnému období loňského roku, a čistý zisk z ocenění investičního portfolia dosáhl výše 59,9 miliónu EUR.

Jan Van Geet, generální ředitel (CEO) Skupiny VGP Group, k tomu uvedl: „Velice nás potěšily pozitivní výsledky za první pololetí, jež jsou důkazem síly našeho obchodního modelu. Čeká nás velké množství nových projektů, neboť se nám podařilo získat více finančních prostředků, než se původně očekávalo, a naše stávající projekty dokončujeme rekordním tempem, což nám umožňuje dosahovat vyšších zisků než ve stejném období loňského roku. Věříme v princip odměňování věrnosti našich investorů, a tak jsme rádi, že se s nimi můžeme podělit o náš úspěch.“

Portfolio Skupiny během prvního pololetí pokračovalo ve svém výrazném růstu, a to jak z hlediska hodnoty, tak i fyzické velikosti. Hodnota výnosů z uzavřených nájemních smluv po přepočtu na rok nyní činí 78,2 miliónu EUR[1], což představuje navýšení o 13,8 miliónů EUR jen v prvním pololetí 2017, a pronajímatelná plocha podepsaných nájemních smluv ke konci června 2017 celkem představuje 1 564 320 m², což je 22,4% nárůst oproti stavu k 31. prosinci 2016. Z této celkové plochy náleží 573 433 m² do vlastního portfolia VGP (oproti 545 715 m² k 31. prosinci 2016) a 990 888 m² do portfolia společného podniku VGP European Logistics (oproti 732 523 m² k 31. prosinci 2016).

Na konci května byla dokončena třetí transakce v rámci společného podniku VGP European Logistics (společný podnik 50/50 s Allianz Real Estate), který pokračuje v budování významného portfolia a doplňuje stávající i dokončené projekty. Hodnota této třetí uzavřené transakce přesáhla částku 173 miliónů EUR. V průběhu 1. pololetí 2017 VGP dokončila celkem 9 projektů představujících pronajímatelnou plochu 169 566 m², přičemž v současné době pracuje na výstavbě dalších 21 projektů o budoucí pronajímatelné ploše 527 876 m².

Celková míra zadluženosti Skupiny zůstává na konzervativní úrovni 34,9 % (39,4 % k 31. prosinci 2016), a to i přes vznik nových dluhů během 1. pololetí 2017.

Výborné výsledky portfolia v 1. pololetí roku 2017 umožnily Skupině provést rozdělení kapitálu ve výši 20,1 miliónů EUR (1,08 EUR na akcii) mezi akcionáře. Tyto podíly byly vyplaceny 4. srpna 2017. S ohledem na úspěšný vývoj VGP se Skupina rozhodla přijmout formální zásady vyplácení dividend. Počínaje rokem 2018 hodlá Společnost v případě dostatečně vysokých rezerv určených k rozdělení a na základě schválení akcionářů postupně během následujících tří let zvyšovat částky vyplácených dividend, dokud nedosáhnou roční výše mezi 40 % a 60 % čistého zisku dosaženého v daném roce dle konsolidované účetní závěrky zpracované podle IFRS.

Bližší informace naleznete v anglickém shrnujícím textu níže. Úplné znění zprávy o pololetních výsledcích je k dispozici na webových stránkách VGP v sekci Vztahy s investory/Novinky http://www.vgpparks.eu/investors/en/.

[1] Včetně VGP European Logistics (společného podniku s Allianz Real Estate). K 30. červnu 2017 výnosy z uzavřených nájemních smluv po přepočtu na rok VGP European Logistics dosáhly 51,3 miliónu EUR oproti 38,6 miliónu EUR k 31. prosinci 2016.


27. 02. 2017

 • Zisk za rok byl 91,3 milionu EUR (+4,7 milionu EUR oproti roku 2015)
 • 69,3% zvýšení výnosů z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok na 64,3 milionu EUR[1] (o 26,3 milionu EUR více oproti 31. prosinci 2015) s dalšími nájemními smlouvami v hodnotě 1,9 milionu EUR[2] podepsanými během prvních týdnů roku 2017
 • Vážený průměr doby trvání uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok vlastního portfolia i portfolia společného podniku ke konci roku byl 10,3 roku (oproti 7,5 roku k 31. prosinci 2015). Vlastní portfolio dosáhlo 14,1 roku a portfolio společného podniku 7,8 roku
 • Uzavřené nájemní a budoucí nájemní smlouvy ke konci roku představují celkem 1 278 238 m² pronajímatelné plochy, z nichž 545 715 m² se vztahuje k vlastnímu portfoliu a 732 523 m² k portfoliu společného podniku VGP European Logistics
 • 14 projektů předaných během roku představuje celkem 268 945 m² pronajímatelné plochy. Dalších 17 projektů ve výstavbě představuje celkem 381 041 m² budoucí pronajímatelné plochy
 • Silný vstup na španělský trh s akvizicí nejmodernějšího a zcela nového skladu o ploše 185 000 m² (pronajatého v rámci dlouhodobé smlouvy) ležícího v Barceloně a akvizice přibližně 400 000 m² pozemků k výstavbě v Madridu a Barceloně představují investici o celkové výši cca. 195 milionů EUR
 • Během roku akvizice nových pozemků k výstavbě o celkové ploše 1 166 000 m² (vč. Španělska) na podporu budoucích developerských projektů
 • Po založení společného podniku VGP European Logistics v poměru 50/50 se společností Allianz Real Estate a po prvním uzavření na konci května 2016 došlo na konci října 2016 k druhému uzavření s transakcí o hodnotě přes 80 milionů EUR
 • Čistý zisk z ocenění investičního portfolia dosáhl 118,9 milionu EUR (oproti 104,0 milionu EUR na konci prosince 2015)
 • Úspěšné umístění nového 7letého retailového dluhopisu o hodnotě 225 milionů EUR dne 22. září 2016
 • Představenstvo se rozhodlo svolat mimořádnou valnou hromadu[3], aby navrhlo snížení kapitálu v hotovosti ve výši 20 milionů EUR (1,08 EUR na akcii)

[1] Včetně VGP European Logistics (společného podniku s Allianz Real Estate). K 31. prosinci 2016 výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok VGP European Logistics dosáhly 38,6 milionu EUR.[2] Včetně 1,2 milionu EUR uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu pro VGP European Logistics
[3] Konání mimořádné valné hromady je plánováno na datum příští valné hromady, tj. 12. května 2017.

Číst dál

Tiskové zprávy - kontakt

Petra Vanclová

VGP - industriální stavby s.r.o.


Červený dvůr
Jenišovice 59 CZ-468 33, Jenišovice u Jablonce nad Nisou
Česká republika

+420 226 212 001